logo     
    


Diecezja

 Kalendarium Diecezji
 Jan Paweł II w Diecezji
 Prymas w Zamościu

Zglos_swoje_rekolekcje


Wydarzenia w Diecezji


Media Katolickie

 » Niedziela Nr27 (05.07.2015)Polecamy


Partnerzy


Dane Adresowe
ul. Hetmana Jana Zamoyskiego 1
22-400 Zamosc
Tel./fax: 84 627 95 21

e-mail: kuria@zamosc.opoka.org.pl

REGON: 040024185 
NIP: 922-10-69-265     
>> Konta Bankowe

Statystyka
Ostatnia aktualizacja strony:
19.06.2015 08:34

statystyka
    
Radzięcin 
parafia pw.
 ¦więtego Kazimierza Królewicza Radzięcin 31, 23-440 Frampol
   Tel.  84 685 75 61
 
 

Odpust: 4 marca
Liczba mieszkańców: 3100


Proboszcz: Ks. Adam Czupich

Wikariusze: 
 • Ks. Krzysztof Paluch
 •       

  Emeryt: 
 • Ks. Bekier Romuald

 • Do parafi należ± ulice:   
  Parafia erygowana: 1718

  Do parafi należ± miejscowosci: Abramów, Albinów Duży, Albinów Mały, Hosznia Abr., Jędrzejówka, Kol. ¦redniowska, Kol. Teodorowska, Komodzianka, Majdan Abr., Radzięcin, Smoryń, ¦redniówka, Teodorówka, Wola Radzięcka, Wólka Abramowska

  Ko¶cioły filialne: Jędrzejówka, Komodzianka

  Historia Parafii: 

  Trudno podać datę pierwszej erekcji parafii. Powtórna nast±piła w r. 1718. Jeszcze w w. XV Długosz wspomina o Radzięcinie jako miejscowo¶ci należ±cej do parafii Goraj (Lib. Ben. II). Prawdopodobnie już w w. XVI istniał tu ko¶ciół parafialny, który w okresie reformacji przeszedł w ręce protestantów i wtedy też przestała istnieć parafia katolicka. Na pocz±tku w. XVIII, po odebraniu ¶wi±tyni przez katolików, Radzięcin przez 3 lata (1715-1718) był fili± Goraja.

  Nowa parafia została uposażona przez hr. Marka Antoniego Butlera, starosty preńskiego. Obszerny jej teren został uszczuplony przez powstanie parafii we Frampolu oraz przez odł±czenie czę¶ci wsi Smoryń do parafii Trzęsiny. Zmieniała się także jej przynależno¶ć dekanalna (Urzędów, Szczebrzeszyn, a obecnie Biłgoraj). Ze względu na swój obszar już w w. XVIII posiadała wikariusza. W działalno¶ci duszpasterskiej nie zapominano o ubogich, prowadz±c dla nich jeszcze w w. XIX szpital. W w. XIX na terenie parafii zamieszkiwały rodziny obrz±dku greckokatolickiego.

  Ko¶ciół parafialny pw. ¶w. Kazimierza. Poprzedni, prawdopodobnie parafialny, istniał w w. XVI. Przed r. 1595 zamieniony na zbór kalwiński, odebrany innowiercom w r. 1715. Obecny wzniesiony w r. 1758, konsekrowany w r. 1794 przez bpa Jana Kantego Lenczowskiego. W r. 1831 w czasie burzy ko¶ciół został uszkodzeny (remont w r. 1837). W r. 1923 dobudowano od strony południowej kamienn± kruchtę. Pokryty blach± w r. 1928. Położony na cmentarzu otoczonym starym murem oraz wieńcem starych lip. Odnawiany w latach: 1995-2000. W latach 1994 - 2001 pełna konserwacja zabytkowych ołtarzy, ambony i chrzcielnicy wykonał konserwator Stanisław Filip z ekip± z Jarosławia. Nowa polichromia w kosciele wykonana przez prof. Lucjana Orzecha z Krakowa

  Orientowany. Murowany z cegły, otynkowany. Jednonawowy. Założony na rzucie prostok±ta z wyodrębnion± od strony wschodniej apsyd±. Nawa dwuprzęsłowa z węższym prezbiterium, przy którym od północy dawna zakrystia (obecnie skarbczyk), od południa dawny skarbczyk (obecnie zakrystia) z lożami na piętrze. Przy nawie od strony południowej, póĽniej przybudowana prostok±tna, wydłużona kruchta. Wnętrze nawy rozczłonkowane przy¶ciennymi filarami. Sklepienia w nawie kolebkowe na gurtach, w prezbiterium kolebkowe z lunetami, w zakrystii, skarbczyku i lożach kolebkowe. Chór muzyczny koniec w. XVIII, murowany, wsparty na trzech arkadach z wybrzuszonym parapetem (czę¶ć ¶rodkowa nowsza). Fasada rozczłonkowana lizenami, zwieńczona szczytem z wolutami po bokach; analogiczny szczyt od zachodu. Dach wspólny dwuspadowy z wieżyczk± na sygnaturkę, kryty blach±. Portal z nawy do kruchty kamienny, barokowy koniec w. XVIII.

  Ołtarze rokokowe wykonane przed r. 1792, być może przez stolarza Wawrzyńca Bieleckiego. Główny, odnawiany w r. 1923, z rzeĽbami ¶¶. Doroty, Jakuba i aniołów oraz obrazem ¶w. Kazimierza, na zasłonie obraz Naj¶więtszego Serca Pana Jezusa (1928 r.) i nierozpoznan± scen± męczeństwa w zwieńczeniu; lewy przy tęczy z rzeĽbami ¶w. Jana Chrzciciela, ¶w. Karola Boromeusza i aniołów oraz obrazami, ¶w. Michała Archanioła, ¶w, Agnieszki na zasuwie i ¶w. Rodziny w zwieńczeniu z 2. poł. w. XVIII; prawy przy tęczy z rzeĽbami Aarona i Mojżeszai obrazem MB Różańcowej. Ambona rokokowa wykonana po r. 1778 przez stolarza Wawrzyńca Bieleckiego. Chrzcielnica z zapleckiem rokokowym i rzeĽb± ¶w. Jana Chrzciciela koniec w. XVIII. Kropielnica z dawnej chrzcielnicy, klasycystyczna, kamienna z pocz. w. XIX. Kropielnica z fragmentu dawnego nagrobka z 2. poł. w. XVIII.

  Na belce tęczowej krucyfiks barokowy z 2. poł. w. XVIII. Tablica konsekracji ko¶cioła z r. 1794. Epitafium Franciszka Kurz±tkowskiego (zm. w r. 1848). Nawa główna i prezbiterium malowane w r. 1946 przez prof. Podobińskiego z Zamo¶cia (odnawiane przez Mariana Peckę z Frampola w 1969r.). Ławki i konfesjonały dębowe dostosowane stylem do ko¶cioła (1957-1958). Na chórze muzycznym 10-głosowe organy wykonane około r. 1890 (poprawiane w okresie międzywojennym, w r. 1957 i ostatnio w 2002 roku przez p. Weresińskiego z Chełma).

  Obok ko¶cioła stoi murowana dzwonnica z r. 1905, a na niej dzwony (420 kg i 260 kg) wykonane w Przemy¶lu przez firmę Felczyńskich. W r. 1960 dzwony konsekrował bp H. Str±kowski.

  Inne obiekty sakralne istniej±ce na terenie parafii:

  1. Ko¶ciół filialny, pw. MB Królowej Polski, w Jędrzejówce, z lat osiemdziesi±tych XX w., wg projektu inż.: Elżbiety M±cik, Ewy Lebiedzkiej-Nowakowskiej i Fortunata Nowakowskiego, murowany, kryty blach± .

  2. Ko¶ciół filialny, pw. Przemienienia Pańskiego, w Komodziance, z r. 1999, murowany z cegły, pokryta blach±, wzniesiony na miejscu poprzedniej drewnianej, po¶więcony, w r. 1999, przez bpa Mariusza Leszczyńskiego.

  3. Kapliczka przydrożna w Teodorówce. Drewniana, dr±żona w pniu, z trzech stron otwarta, gór± obciosana na kształt daszka namiotowego, obita blach±.

  4. Kapliczka w Hoszni Abramowskiej z rzeĽb± Chrystusa Frasobliwego na słupie kamiennym (r. 1832).

  5. Kapliczka w Radzięcinie z przełomu w. XIX/XX. Drewniana, czworoboczna z trzech stron oszalowana, daszek dwuspadowy. Wewn±trz rzeĽba ¶w. Mikołaja z w. XVIII.

  6. Figury przydrożne w Radzięcinie: 1. Wzniesiona w r. 1802. Na kamiennym czworobocznym słupie kapliczka z trzech stron otwarta z daszkiem czterospadowym. Wewn±trz rzeĽba Chrystusa Frasobliwego, ludowa. 2. Kamienna w kształcie słupa z kapliczk±. Wewn±trz rzeĽba Chrystusa Frasobliwego, ludowa.

  Cmentarz rzymskokatolicki: czynny, założony i po¶więcony przez ks. Macieja Kwiatkowskiego 1 listopada 1852 r. Posiada kształt wydłużonego, nieregularnego o¶mioboku o pow. 2,5 ha i układzie kwaterowym. Stara czę¶ć cmentarza w kształcie prostok±ta, podzielona na dwie kwatery biegn±c± przez ¶rodek alejk±. W nowej pochówki w rzędach. Star± czę¶ć cmentarza od zachodu i południa otacza XIX - wieńczy mur z kamienia wapiennego, z pozostałych stron metalowe przęsła przy metalowych i murowanych słupach.

  Odpusty:
  ¶w. Kazimierza - 4 III,
  Naj¶w. Serca Jezusowego (niedziela po urocz.),
  ¶w. Michała Archanioła (niedziela po 29 IX),

  Msze ¦więte:
   - w. w niedziele i ¶więta, godz.: 7.00, 8.30, 10.15 (filia), 10.15 (filia), 12.00

  Księgi metrykalne:
  chrztów od roku 1760 (brak: 1806 - 1810 i 1860 - 1900)
  małżeństw od roku 1826 (z lukami)
  zmarłych od roku 1810 (z lukami)

  Kronika parafialna od r. 1993

  Lista proboszczów: ks. Stanisław Staszic (1779-91), ks. Stanisław Zbieć, ks. Władysław Grzebalski, ks. Kazimierz Gawlik, ks. Romuald Bekier, ks. Józef Godzisz

  Powołania z terenu parafii: O. Letus Szpucha (OFM), O. Doroteusz Lipiński (OFM),  ks. Ryszard Kaczor TChr, ks. Zenon Małyszek (archidiec. lubelska), ks. Paweł Badach, ks. Michał Cudziło, kilka sióstr zakonnych

  Stowarzyszenia, organizacje i ruchy religijne: Legion Maryi, Koła Żywego Różańca, ministranci, KSM

  Liczba mieszkańców: 3350
  Liczba katolików: 3300

  Szkoły istniej±ce na terenie parafii: Szkoła Podstawowa w Radzięcinie, Szkoła Podstawowa w Teodorówce, Szkoła Podstawowa w Woli Radzięckiej.


          

  2007 - 2015 © Kuria Diecezjalna w Zamościu                        Odwiedziło juz nas 75148869 gości / 29 on-line.                                              MP@awel         0.01 sek.