Muzeum i Archiwum Diecezjalne

adres: ul. Zamoyskiego 1; 22-400 Zamość

tel.: 84 627 9521, w. 40 lub 607 136 056

e-mail: [email protected]

W każdej kurii, w miejscu bezpiecznym, należy urządzić archiwum diecezjalne czyli depozyt dokumentów, w którym winny być przechowywane dokumenty i pisma dotyczące spraw diecezjalnych - zarówno duchowych, jak i doczesnych - odpowiednio uporządkowane i pilnie strzeżone pod zamknięciem. Tę rolę pełni archiwum kurialne (kan. 486 KPK).

ARCHIWUM I BIBLIOTEKA DIECEZJALNA

Czynne od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 11.00

Dyrektor

ks. dr Zygmunt Jagiełło
tel. 607 136 056

Asystent

dr Bożena Sarzyńska

Siedziba

ul. Zamoyskiego 

22-400 Zamość

tel./fax 84 627 9521, w. 40   lub   607 136 056

e-mail: [email protected]

UWAGA:

Materiały archiwalne przechowywane w Archiwum Diecezjalnym, z wyjątkiem akt zastrzeżonych, są udostępniane wszystkim zainteresowanym w pracowni, po uzyskaniu zezwolenia Dyrektora Archiwum na złożoną pisemną prośbę. W uzasadnionych wypadkach Dyrektor może odmówić udostępnienia materiałów archiwalnych.

W prośbie o udostępnienie materiałów archiwalnych należy podać:
- sygnaturę akt z jakich zamierza się korzystać,
- temat pracy i jej ramy chronologiczne lub cel wykorzystania materiałów,
- stanowisko i miejsce pracy użytkownika,
- adres zamieszkania użytkownika,
- zobowiązanie do przestrzegania przepisów Archiwum i Biblioteki,
- zobowiązanie do dostarczenia do Archiwum jednego egzemplarza opublikowanej pracy.

W wypadku, gdy zainteresowany korzystaniem z zasobu Archiwum nie jest samodzielnym pracownikiem naukowym, wymagane jest pismo polecające z uczelni, urzędu, instytucji, organizacji lub od własnego księdza proboszcza.

Zasób ksiąg metrykalnych archiwum diecezjalnego w Zamościu
zasob_archiwum.doc


MUZEUM DIECEZJALNE

Dyrektor

Bp dr hab. Mariusz Leszczyński

Kustosz

Ks. kan. mgr Marek Dobosz

Siedziba

ul. Zamoyskiego 1

22-400 Zamość

tel. 84 639 9605 


KONSERWATOR DIECEZJALNY

ks. kan. mgr Marek Dobosz

tel. 84 627 9521, w. 40