Sąd Biskupi

Sąd Biskupi w Zamościu jest Trybunałem pierwszej instancji, który w imieniu Biskupa Diecezjalnego, zgodnie z normami zawartymi w Kodeksie Prawa Kanonicznego, rozpatruje sprawy nieważności i niedopełnienia małżeństwa, separacji i inne sprawy sporne oraz karne. Sądem Biskupim kieruje powołany przez Biskupa Diecezjalnego Oficjał, którego wspomagają: audytor, notariusz, zespół sędziów diecezjalnych, promotor sprawiedliwości i obrońca węzła małżeńskiego. Wszyscy pracownicy Sądu Biskupiego winni uważać pełnienie swoich obowiązków za działalność kościelną i pomagać wiernym w uregulowaniu konfliktów sumienia, w duchu prawdy, miłości i sprawiedliwości.

DANE KONTAKTOWE

Sąd Biskupi Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej

ul. Hetmana Jana Zamoyskiego 1

22-400 Zamość

tel. 84 627 90 79

e-mail: [email protected]

Czynny od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-13.30


KOMPETENCJE SĄDU BISKUPIEGO W ZAMOŚCIU

Sąd Biskupi w Zamościu  rozpatruje w I Instancji wszystkie sprawy małżeńskie, sporne i karne, które wpłynęły do Sądu zgodnie z przepisani Kodeksu Prawa Kanonicznego, o ile nie zostały wyraźnie wyjęte spod jego kompetencji przez prawo kościelne lub zastrzeżone przez Biskupa Zamojsko-Lubaczowskiego. Trybunałem II Instancji dla spraw rozpatrywanych przez Sąd Biskupi w Zamościu w I Instancji jest Sąd Metropolitalny w Przemyślu - (pl. Katedralny 4a, 37-700 Przemyśl).


BEZPŁATNE PORADY PRAWNE
W SPRAWACH O NIEWAŻNOŚĆ MAŁŻEŃSTWA

Porady prawnej można zasięgnąć bezpłatnie w kancelarii Sądu Biskupiego w Zamościu (pokój nr 9) od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 13.00, po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu konsultacji.


PRACOWNICY SĄDU

Wikariusz sądowy (Oficjał)

ks. dr Ryszard Mazurkiewicz


Sędziowie

ks. mgr lic. Krzysztof Antczak         

ks. mgr lic. Stanisław Bachor 

 ks. mgr lic. Tomasz Demczuk 

 ks. mgr lic. Czesław Gołdyn

 ks. dr Janusz Granda 

 ks. mgr lic. Zbigniew Szalko

 ks. dr Stanisław Tymosz 

 ks. mgr lic. Paweł Zawada


Obrońcy węzła małżeńskiego

ks. mgr lic. Mieczysław Grabowski

ks. dr Grzegorz Szubtarski      

ks. dr Krzysztof Śniosek


Rzecznik sprawiedliwości

ks. mgr lic. Andrzej Michalski         


Adwokaci

ks. mgr lic. Stanisław Błaszczuk       

ks. dr Adam Firosz

ks. dr Zygmunt Jagiełło  


Audytorzy

ks. mgr lic. Tomasz Demczuk

ks. dr Janusz Granda 

ks. mgr lic. Zbigniew Szalko


Notariusze

mgr Joanna Michna

mgr Maria Ziemińska-SzynalINFORMACJA SĄDU BISKUPIEGO

Przestrzegamy P.T. Petentów przed szukaniem pomocy w sprawach o stwierdzenie nieważności małżeństwa u osób lub kancelarii adwokackich ogłaszających się w prasie lub za pośrednictwem Internetu. Osoby te zwykle nie mają żadnych uprawnień do występowania w sądach kościelnych jako adwokaci. W większości przypadków nie dysponują też one wystarczającą wiedzą z zakresu prawa kanonicznego. Żądając bezpodstawnie bardzo wysokich opłat za swoje usługi, niejednokrotnie nieuczciwie wykorzystują czyjeś szczere pragnienie rozwiązania trudnych spraw.

Praktyka sądowa wskazuje zresztą też na to, że tego rodzaju „pomoc” nie na wiele się przydaje, a uciekanie się do proponowanych przez takie osoby środków rodzi uzasadnione podejrzenia o chęć nieuczciwego osiągnięcia pożądanego wyroku. Przed rozpoczęciem instrukcji sprawy Sąd nie przyjmuje prywatnych opinii psychologicznych lub psychiatrycznych przygotowanych na użytek procesu.

Wzór skargi powodowej