Zarządzenie w sprawie formacji stałej kapłanów

Rozporządzenie Biskupa Diecezjalnego z dn. 26 sierpnia 2017 r.

BISKUP ZAMOJSKO-LUBACZOWSKI

1. Mając na uwadze troskę o stałą formację kapłanów w naszej diecezji i wypełniając zalecenia Dekretu o Formacji Kapłańskiej Optatam Totius Soboru Watykańskiego II, Posynodalnej Adhortacji Apostolskiej Pastores Dabo Vobis Jana Pawła II, a także I Synodu Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej (cz. II. Dokumenty Synodalne), zarządzam, że od dnia 1 września 2017 r., spotkania formacyjne kapłanów w ciągu rocznego cyklu formacji odbywać się będą według następującego porządku:


A. Księża neoprezbiterzy

Obowiązywać ich będą cztery dni skupienia prowadzone przez ojców duchownych Seminarium (bądź osoby wyznaczone przez nich), wielkanocny kurs duszpasterski oraz trzy spotkania formacyjne w rejonach. 


B. Księża od drugiego do szóstego roku kapłaństwa

Obowiązywać ich będzie pięć spotkań formacyjnych w ramach kursu duszpasterskiego, organizowanego przez Wydział Duszpasterstwa Ogólnego, udział w dniu skupienia, wielkanocny kurs duszpasterski oraz trzy spotkania formacyjne w rejonach. Księża ci po odbyciu pięcioletniego kursu mają obowiązek zdać egzamin wikariuszowski przed komisją powołaną przez Księdza Biskupa. 


C. Księża od siódmego do jedenastego roku kapłaństwa

Obowiązywać ich będą trzy spotkania formacyjne w ramach kursu duszpasterskiego, organizowanego przez Wydział Duszpasterstwa Ogólnego, udział w dniu skupienia, wielkanocny kurs duszpasterski oraz trzy spotkania formacyjne w rejonach. Księża ci po odbyciu pięcioletniego kursu mają obowiązek zdać egzamin proboszczowski przed komisją powołaną przez Księdza Biskupa. 


D. Księża od dwunastego roku kapłaństwa do probostwa

Obowiązywać ich będzie udział w dniu skupienia, wielkanocny kurs duszpasterski oraz trzy spotkania formacyjne w rejonach.  


E. Księża proboszczowie 

Obowiązywać ich będzie udział w dniu skupienia, wielkanocny kurs duszpasterski oraz trzy spotkania formacyjne w rejonach.  


2. Ustanawiam ponadto, że za stałą formację kapłanów będzie odpowiedzialny Wydział Duszpasterstwa Ogólnego i Diecezjalny Ojciec Duchowny (Sprawy rekolekcji kapłańskich prowadzi Ksiądz Biskup Pomocniczy Diecezji).

3. Przypominam również o obowiązku odbycia 3-dniowych rekolekcji zamkniętych w ciągu roku, w taki sposób, aby co najmniej raz na 3 lata uczestniczyć w nich na terenie naszej diecezji. Proszę również o dostarczenie stosownego zaświadczenia o odbyciu rekolekcji do Księdza Biskupa Pomocniczego do końca danego roku kalendarzowego. 

4. W razie niemożliwości uczestniczenia w poszczególnych spotkaniach formacyjnych należy to osobiście zgłosić Księdzu Biskupowi i umotywować powód nieobecności. 


Wszystkich odpowiedzialnych za dzieło stałej formacji duchowieństwa Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, jak również całe prezbiterium zawierzam Patronce Diecezji - Matce Odkupiciela, prosząc, aby wypraszała wszelkie potrzebne łaski potrzebne w ofiarnej posłudze miłości na drodze kapłańskiego powołania.