Diecezjalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych

adres: Zamoyskiego 1; 22-400 Zamość

tel.: 607 136 056

e-mail: [email protected]

W dniu 13 marca 2018 r., podczas 378. Zebrania Plenarnego w Warszawie, na podstawie kan. 455 Kodeksu Prawa Kanonicznego, w związku z art. 18 Statutu KEP, po uzyskaniu specjalnego zezwolenia Stolicy Apostolskiej z dnia 3 czerwca 2017 r. wydany został przez Konferencję Episkopatu Polski Dekret ogólny w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim. Jednym z postanowień dekretu jest powołanie Diecezjalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

DIECEZJALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

ks. dr Zygmunt Jagiełło

tel. 84 627 9521, 607 136 056

email: [email protected]


dekret_rodo.pdf

Dekret ogólny w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim [KEP 13.03.2018]:

Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy niniejszego dekretu [art. 31 pkt 4].

Do zadań inspektora ochrony danych należy:

1) informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o spoczywających na nich obowiązkach w zakresie ochrony danych i doradzanie im w tej sprawie;

2) monitorowanie przestrzegania niniejszego dekretu oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty;

3) współpraca z Kościelnym Inspektorem Ochrony Danych; 4) pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla Kościelnego Inspektora Ochrony Danych w kwestiach związanych z przetwarzaniem oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach [art 32].KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kuria Diecezjalna w Zamościu z siedzibą przy ul. Zamoyskiego 1 w Zamościu, reprezentowana przez Kanclerza Kurii Diecezjalnej;
  2. Inspektorem Ochrony Danych w Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej jest: ks. Zygmunt Jagiełło (ul. Zamoyskiego 1, 22-400 Zamość, [email protected], 607 136 056);
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Kuria Diecezjalna w Zamościu, Redaktor Strony internetowej oraz Podmiot Przetwarzający (firma hostingowa);
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane. Klauzula Informacyjna – monitoring

Informacje o przetwarzaniu danych w systemie monitorowania

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej RODO) informuję, iż:

Administratorem danych osobowych pozyskanych z systemu monitoringu jest Diecezja Zamojsko-Lubaczowska z siedzibą ul. Hetmana Jana Zamoyskiego 1, 22-400 Zamość,

Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować pod numerem telefonu tel.: 607 136 056, email: [email protected]

Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób, mienia oraz dobre imię administratora danych osobowych na podstawie art. 6 ust 1 pkt f RODO.

Monitoring obejmuje: Kurię diecezjalną w Zamościu, Dom diecezjalny, Archiwum diecezjalne, Katolickie Radio Zamość oraz teren wokół.

Odbiorcą danych osobowych są podmioty upoważnione do przetwarzania na podstawie umowy powierzenia danych w w/w celu oraz mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Zapisy z monitoringu będą przechowywane przez Diecezję Zamojsko-Lubaczowską z siedzibą w Zamościu przez okres 1 miesiąca.

Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo dostępu do swoich danych oraz prawo ich ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych lub przepisy krajowe dotyczące ochrony danych osobowych.

Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.


podrecznik_wersja_3-rodo.pdf