Srebrny Jubileusz sakry Biskupa Mariusza Leszczyńskiego - 04.07.2023

| autor:

W mocy Ducha Świętego

Biskup Pomocniczy Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej Mariusz Leszczyński obchodzi srebrny jubileusz sakry biskupiej.

Niezliczona liczba młodych ludzi, którym udzielił sakramentu bierzmowania, sprawowane sakramenty i wygłoszone kazania, artykuły, publikacje książkowe i wiele niewymienionych posług i czynności – to wszystko składa się na duszpasterski trud i naukowy dorobek Księdza Biskupa Mariusza Leszczyńskiego.

Ksiądz Biskup Mariusz Leszczyński urodził się 3 kwietnia 1957 roku w Horyńcu-Zdroju, jako syn Kazimierza i Zofii z d. Kolbuszewskiej. Horyniec Zdrój, to miejsce jego dzieciństwa, przyjęcia pierwszych sakramentów, a przede wszystkim dojrzewania i odkrywania tajników nauki. Tu, w latach 1964-1972, uczęszczał do Szkoły Podstawowej. Po jej ukończeniu naukę kontynuował w Liceum Ogólnokształcącym w Lubaczowie. Po maturze w 1976 r., idąc za głosem powołania wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu, jako alumn „Archidiecezji Lwowskiej z siedzibą w Lubaczowie”.


Formacja w żołnierskim mundurze

Lata formacji seminaryjnej, zarówno w wymiarze duchowym jak i intelektualnym, były czasem próby, bowiem jak jeden z wielu alumnów w tamtym czasie musiał odbyć służbę wojskową w jednostce ‘kleryckiej’ w Bartoszycach (1976-1978). Po jej zakończeniu, pozostając wiernym głosowi powołania, kontynuował formację seminaryjną. 19 marca 1983 r. przyjął święcenia diakonatu z rąk administratora apostolskiego w Lubaczowie bp. Mariana Rechowicza. W tym samym roku uzyskał tytuł magistra, broniąc pracę z historii Kościoła na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, pt. „Ks. Teofil Długosz jako organizator ruchu teologicznego w Polsce”, którą napisał pod kierunkiem ks. prof. Zygmunta Zielińskiego. 28 czerwca 1983 r. bp. M. Rechowicz udzielił mu święceń prezbiteratu w prokatedrze w Lubaczowie.


Współpracownik biskupa i duszpasterz

Po przyjęciu święceń kapłańskich ks. Leszczyński pełnił funkcję notariusza i archiwisty w lubaczowskiej Kurii Arcybiskupiej (1983-1984). Następnie odbył studia specjalistyczne na Wydziale Teologicznym KUL, wieńcząc je tytułem licencjata z zakresu Historii Kościoła. Studia te kontynuował także jako wikariusz parafii Oleszyce (1986-1987) i proboszcz par. Tarnoszyn (1990-1998). W 1995 r. uzyskał tytuł doktora, na podstawie pracy pt. „Akcja Katolicka w archidiecezji lwowskiej obrządku łacińskiego”, którą napisał pod kierunkiem ks. prof. Z. Zielińskiego. Jako proboszcz w Tarnoszynie przyczynił się do rozwoju kultu Matki Bożej „Zameczkowej” z Bełza. Od 1995 r. jest dyrektorem Muzeum Diecezjalnego w Zamościu.


Pierwszy biskup pomocniczy

Rok 1992 przyniósł decyzję Ojca Świętego Jana Pawła II o zmianie struktur Kościoła Katolickiego w Polsce. Na mocy bulli apostolskiej „Totus Tuus Poloniae Populus” została utworzona Diecezja Zamojsko-Lubaczowska. Jej pierwszym pasterzem został bp Jan Śrutwa, pochodzący spod Tomaszowa Lubelskiego, a pełniący od ośmiu lat posługę biskupa pomocniczego diecezji lubelskiej. Cztery lata później, 10 czerwca 1998 r., Papież Jan Paweł II mianował ks. M. Leszczyńskiego biskupem pomocniczym Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, przydzielając mu tytularną stolicę biskupią Bassiana. Sakrę biskupią przyjął 4 lipca 1998 r. w Katedrze zamojskiej. Uroczystościom przewodniczył nuncjusz apostolski w Polsce abp Józef Kowalczyk. Jako dewizę biskupiego posługiwania przyjął słowa: „Veni Creator Spiritus”.


Funkcje i zadania

Jako biskup pomocniczy i wikariusz generalny był proboszczem par. pw. św. Krzyża w Zamościu (1998-1999). Pełnił funkcję przewodniczącego Wydziału Duszpasterskiego (1998-2014) i dyrektora Katolickiego Radia Zamość (1999-2000). Był członkiem Rady ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturalnego Konferencji Episkopatu Polski (2001-2006) i Krajowym Asystentem Kościelnym Akcji Katolickiej (2003-2013). Po mianowaniu Biskupa Zamojsko-Lubaczowskiego Wacława Depo metropolitą częstochowskim, bp Leszczyński pełnił funkcję administratora Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej (3 II-11 VII 2012). W 2012 r. uzyskał na KUL-u stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresu historii Kościoła. Należał do Rady Naukowej KEP (2017-2020).


Naukowe badania i osiągnięcia

Biskup M. Leszczyński w badaniach naukowych zajmuje się dziejami Kościoła XIX i XX w., głównie archidiecezji lwowskiej obrządku łacińskiego, a także historią sztuki i muzealnictwem kościelnym. Jego bibliografia liczy ok. 380 pozycji. Wśród nich są książki m.in.: „Akcja Katolicka w archidiecezji lwowskiej obrządku łacińskiego” (Lublin-Pelplin 1996), „Karol Wojtyła-Papież Jan Paweł II na Ziemi Zamojsko-Lubaczowskiej 1948-1999” (Zamość 2001), „Święci i błogosławieni oraz kapłani zamęczeni w latach 1939-1945 na Ziemi Zamojsko-Lubaczowskiej” (Zamość 2002), „Szkice o Akcji Katolickiej”(Warszawa-Zamość 2006), „Archidiecezja lwowska obrządku łacińskiego w granicach Polski 1944-1992” (Lublin 2011), „Horyniec-Zdrój. Studia z historii miejscowości i parafii” (Lublin 2016), „Księża diecezjalni ekspatrianci archidiecezji lwowskiej obrządku łacińskiego. Słownik biograficzny” (Warszawa 2020, druk: 2021) i „Na drogach wiary i historii” (Kraków 2023) – publikacja wydana „W 40. rocznicę święceń kapłańskich iw 25-lecie sakry biskupiej z wdzięcznością Bogu i Kościołowi”.

Ks. Krzysztof Hawro


Ekscelencjo,
Czcigodny Księże Biskupie,

W roku tak ważnych rocznic: 40-lecia święceń prezbiteratu i 25-lecia sakry biskupiej, chcemy zwrócić się do Księdza Biskupa ze słowami szczerych życzeń i zapewnienia o modlitwie.

Pragniemy życzyć Waszej Ekscelencji wszelkich Bożych łask i darów, dalszego trwania w bogactwie darów Ducha Świętego oraz otwartości na Jego natchnienia. Niech Patronka Diecezji – Matka Odkupiciela otacza Księdza Biskupa płaszczem macierzyńskiej opieki.


Błogosławieństwo Papieża Franciszka na Srebrny Jubileusz sakry Biskupa Mariusza Leszczyńskiego