Odpust zupełny u sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi w Łabuniach

| autor:

Prot. Nr 529/21/1

DEKRET

Penitencjaria Apostolska, dla wzrostu pobożności wiernych oraz dla zbawienia dusz, na mocy uprawnień przyznanych jej w sposób specjalny przez Świętego w Chrystusie Ojca i Zwierzchnika naszego Franciszka, z Bożej Opatrzności papieża, uwzględniwszy prośbę, przedłożoną jej niedawno przez Czcigodną Małgorzatę Dzikowską, Przełożoną prowincjalną Prowincji polskiej Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi, w setną rocznicę obecności tegoż Zgromadzenia w Polsce, udziela łaskawie z niebiańskich skarbców Kościoła odpustu zupełnego, który powinien być zyskiwany pod zwykłymi warunkami (spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencjach Ojca Świętego) przez Siostry i wiernych, prawdziwie skruszonych i pociągniętych miłością, od dnia 29 maja 2021 roku, aż do dnia 29 czerwca 2022 roku, który będą mogli na sposób wstawiennictwa ofiarować również duszom wiernych przebywającym w czyśćcu, jeśli tylko w łączności serca z Rokiem Św. Józefa nawiedzą na sposób pielgrzymki jakąkolwiek świątynię należącą do Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi w Polsce i będą tam pobożnie uczestniczyć w obrzędach jubileuszowych, lub przynajmniej przez odpowiedni okres czasu oddadzą się pobożnym rozmyślaniom, które należy zakończyć Modlitwą Pańską, wyznaniem wiary oraz wezwaniami do Najświętszej Maryi Panny.

Osoby starsze, chorzy oraz wszyscy, którzy z ważnej przyczyny nie mogą wyjść z domu, będą mogli również uzyskać odpust zupełny, wyrzekłszy się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu wraz z intencją wypełnienia, jak tylko będzie to możliwe, trzech zwyczajowych warunków, jeśli połączą się duchowo z celebracjami jubileuszowymi, po uprzednim ofiarowaniu Bogu modlitwy i swoich cierpień lub uciążliwości własnego życia.

Aby więc dostęp do łaski Bożej, którą należy uzyskać przez klucze Kościoła, okazał się w imię miłości pasterskiej łatwiejszy, Penitencjaria ta usilnie prosi, aby kapłani wyznaczeni do przyjmowania w sprzyjających okolicznościach spowiedzi, oddawali się ochotnym i szlachetnym sercem celebracji sakramentu pojednania i aby często udzielali chorym Komunii świętej.

Niniejszy dekret zachowuje swoją ważność jedynie na tę jedną wyszczególnioną okoliczność.

Bez względu na jakiekolwiek przeciwne postanowienia.

Dano w Rzymie, w siedzibie Penitencjarii Apostolskiej, w dniu 8 miesiąca kwietnia, w roku 2021 od Wcielenia Pańskiego.

Maur Kardynał PIACENZA                                                                

Penitencjarz Większy                                                                                               

Krzysztof Nykiel

Regens


PENITENCJARIA APOSTOLSKA

 

Prot. Nr 530/21/1

 

DEKRET

Penitencjaria Apostolska, na mocy uprawnień przyznanych jej w sposób specjalny przez Świętego w Chrystusie Ojca i Zwierzchnika naszego Franciszka, z Bożej Opatrzności papieża, udziela łaskawie zgody Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Marianowi Rojkowi, biskupowi zamojsko-lubaczowskiemu, aby w setną rocznicę obecności w Polsce Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi, w dniu wybranym ze względu na pożytek wiernych, po złożeniu Najświętszej Ofiary udzielił wszystkim obecnym wtedy wiernym, którzy prawdziwie skruszeni oraz pociągnięci miłością będą w tej Ofierze uczestniczyć, papieskiego Błogosławieństwa wraz z dołączonym do niego odpustem zupełnym, który powinien być uzyskany pod zwykłymi warunkami (spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna, i modlitwa w intencjach Ojca Świętego).

Wierni, którzy pobożnie przyjmą papieskie Błogosławieństwo, chociażby z uzasadnionych okoliczności nie uczestniczyli fizycznie w Świętych obrzędach, będą mogli otrzymać zgodnie z przepisami prawa odpust zupełny, jeśli tylko z pobożną intencją serca będą śledzić te obrzędy, w czasie kiedy są sprawowane, za pomocą odbiornika telewizyjnego lub radiowego.

Bez względu na jakiekolwiek przeciwne postanowienia.

Dano w Rzymie, w siedzibie Penitencjarii Apostolskiej, w dniu 8 miesiąca kwietnia, w roku 2021 od Wcielenia Pańskiego.

Maur Kardynał PIACENZA                                                                      

Penitencjarz Większy                                                                                               

Krzysztof Nykiel

Regens