INSTRUKCJA BISKUPA ZAMOJSKO-LUBACZOWSKIEGO

| autor:

Zamość, 30 września 2021 r.
L.dz. 589/Gł/21

 

INSTRUKCJA BISKUPA ZAMOJSKO-LUBACZOWSKIEGO
DOTYCZĄCA STOSOWANIA LITURGII RZYMSKIEJ

SPRZED REFORMY Z 1970 R.

 

W związku z wydaniem dnia 16 lipca 2021 r. przez Ojca Świętego Franciszka Listu apostolskiego w formie motu proprio „Traditionis custodes”, na podstawie art. 2  i 3 ww. Listu apostolskiego, określa się na terenie Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej następujące zasady, dotyczące celebracji eucharystycznych z użyciem Mszału Rzymskiego, promulgowanego przez św. Jana XXIII w 1962 r.:

1. Jako miejsce celebracji eucharystycznych według Mszału sprzed reformy z 1970 r. wyznacza się w Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej wyłącznie kościół rektoralny pw. św. Katarzyny w Zamościu, znajdujący się na terenie parafii pw. Zmartwychwstania Pańskiego i św. Tomasza Apostoła w Zamościu.

2. W wymienionym wyżej miejscu celebracje eucharystyczne z użyciem Mszału Rzymskiego promulgowanego przez św. Jana XXIII z 1962 r. dozwolone są we wskazane niedziele.

3. Podczas tych celebracji czytania mszalne winny być wygłaszane w języku polskim, zgodnie z obowiązującymi księgami liturgicznymi według przekładu zatwierdzonego przez Konferencję Episkopatu Polski.

4. W homiliach wygłaszanych podczas tych celebracji eucharystycznych a także w katechezach głoszonych przy okazji tych celebracji należy uwzględniać dokumenty Soboru Watykańskiego II oraz obowiązujące Magisterium Kościoła.

5. Odpowiedzialnym za celebracje oraz opiekę duszpasterską nad wiernymi uczestniczącymi w tych celebracjach jest delegat Biskupa Zamojsko-Lubaczowskiego ds. łacińskiej tradycji liturgicznej w Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej. Winien on zabiegać o godne sprawowanie liturgii w wymienionym miejscu a także otoczyć troską duszpasterską i duchową gromadzących się tam wiernych w łączności z Biskupem Zamojsko-Lubaczowskim oraz w poczuciu komunii kościelnej. Nadto, w sposób szczególny ma on zatroszczyć się zwłaszcza o to, aby:

a) w wyznaczonym miejscu celebracji prowadzona była księga intencji mszalnych a intencje odprawianych Mszy były podawane do wiadomości wiernym z odpowiednim wyprzedzeniem;

b) ustalić harmonogram posługi w wyznaczonym miejscu wraz z pozostałymi prezbiterami celebrującymi według Missale Romanum sprzed reformy z 1970 r., którzy uzyskali zgodę Biskupa Zamojsko-Lubaczowskiego na korzystanie z tego uprawnienia;

c) przedstawiać Biskupowi Zamojsko-Lubaczowskiemu corocznie, do końca roku kalendarzowego pisemne sprawozdanie z całości działalności duszpasterskiej wobec wiernych, uczestniczących w celebracjach eucharystycznych w wyżej wymienionym miejscu.

6. Prezbiterzy, którzy do dnia ogłoszenia motu proprio „Traditionis custodes” celebrowali liturgię eucharystyczną według Missale Romanum z 1962 r. winni zwrócić się z pisemną prośbą do Biskupa Zamojsko-Lubaczowskiego o zgodę na celebracje, jeśli nadal chcą korzystać z tego uprawnienia, o ile spełniają warunki podane w motu proprio (umiejętność posługiwania się Mszałem Rzymskim z 1962 r., znajomość języka łacińskiego w stopniu pozwalającym na pełne zrozumienie rubryk i tekstów liturgicznych).

7. Prezbiterzy, którzy zostali wyświęceni po dniu ogłoszenia motu proprio „Traditionis custodes”, jeśli chcą sprawować liturgię eucharystyczną według Missale Romanum z 1962 r., o ile spełniają ww. warunki podane w motu proprio, winni zwrócić się z pisemną prośbą do Biskupa Zamojsko-Lubaczowskiego o zgodę na celebracje, która może zostać udzielona po konsultacji ze Stolicą Apostolską.

8. W razie jakichkolwiek wątpliwości czy trudności interpretacyjnych w rozumieniu zapisów niniejszej instrukcji należy zwrócić się do Biskupa Zamojsko-Lubaczowskiego, do którego należy autentyczna interpretacja niniejszej instrukcji.

 

 

       † Marian Rojek
Biskup Zamojsko-Lubaczowski

Ks. Michał Maciołek
        Kanclerz


Do pobrania instrukcja: 
instrukcja_msza_trydencka.pdf