Parafia pw. NMP Królowej Polski Machnówek

Dekanat: Tarnoszyn

Machnówek 51; Machnówek ; 22-678 Ulhówek

tel.: 510 448 779

Parafia pw. NMP Królowej Polski Machnówek
fot. ks. Jacek Rak
GPS: 50.416031, 23.896980

Księża pracujący w parafii

Msze Święte

Niedziele: 08:00 09:30 (Budynin ) 10:00 (Budynin - wakacje) 11:00 (za wyjątkiem wakacji)

Dni powszednie: 16:00 * 18:00 *


Odpust parafialny: Uroczystość MB Królowej Polski (3 maja), Wniebowzięcia NMP (15 sierpnia)

Dane administracyjne

Liczba mieszkańców: 615

Liczba katolików: 589

Do parafii należą

Do parafii należą miejscowości: Budynin, Korczmin, Korczmin Osada, Machnówek, Oserdów

Rys historyczny

Początek Parafii Machnówek związany jest z rokiem 1900. Teren Obecnej parafii wchodził w skład słynnej parafii Bełz w archidiecezji Lwowskiej. Sama wieś jest położona ok. 9 km na północny - zachód od Bełza. Ekspozytura w Machnówku powstała w 1904 r. przez wydzielenie jej terenów z parafii w Bełzie, do Machnówka dołączono Worochtę i Staje a z parafii Żniatyn Wasylów. W roku 1904 przystąpiono do budowy kościoła, fundatorem był ks. Marceli Chmura proboszcz Bełzki. Kościół otrzymał tytuł Św. Jana Chrzciciela, wybudowano także plebanię, gdzie już w 1904 r. zamieszkał w Machnówku ekspozyt Bełzki ks. Tytus Zajączkowski. I tak 17.06.1909r. władze kościelne powołały do istnienia parafie w Machnówku a nieco później państwowe władze austriackie wydały pozwolenie na  erygowanie parafii. Pierwszym Proboszczem Parafii Machnówek, w skład której wchodziły następujące wioski: Budynin, Korczmin, Krzewica, Staje, Worochta i Wasylów ( razem ok. 1000 wiernych) został Ks. Franciszek Palichleb. Do roku 1910 kościół parafialny był pod wezwaniem Św. Jana Chrzciciela, ale został zmieniony na tytuł NMP Królowej Polski. Jakie były przyczyny i kto dokonał zmiany – brak danych – może bliskość parafii Rzeplin gdzie było już wezwanie Narodzenia Św. Jana Chrzciciela. Formalne erygowanie parafii nastąpiła w 1912 r. W roku 1944 miały miejsce tragiczne wydarzenia w parafii począwszy od Wielkiego Czwartku Ukraińska Powstańcza Armia rozpoczęła mordy mieszkańców i spaliła kościół. Upamiętnieniem tych wydarzeń jest pamiątkowa tablica w Kościele parafialnym w Machnówku i coroczne obchody tych wydarzeń. Od tych wydarzeń do listopada 1948 r nie było kapłana w parafii. W listopadzie 1948 r. proboszczem zostaje Ks. Jan Pawłowski. W roku 1950 parafianie odremontowali zakrystie przy spalonym kościele gdzie sprawowana była Eucharystia. Rok 1951 przyniósł nową tragedię dla życia parafii – nastąpiło tzw. prostowanie granic – Polska otrzymała 480 km2 w Bieszczadach a ZSRR zabrała 480 km2 od Sokala-Zaburza aż po Worochtę i Staje. 12 września 1954 r. następuje poświęcenie krzyża na wieżę kościoła i prace remontowe więźby dachowej Kościoła w Machnówku. Latem 1955 r. kościół wytynkowano i pomalowano. 28 sierpnia 1955 r. Kanclerz Kurii z siedzibą w Lubaczowie ks. Kanonik Michał Orliński dokonał poświecenia kościoła. W roku 1956 do Machnówka dotarła elektryfikacja. Stan parafii w 1961 r. miał się następująco: wiernych ok. 1500 osób, trzy kościoły Machnówek, Budynin i Wasylów. Brak utwardzonych dróg. Wielkim wydarzeniem było nawiedzenie parafii przez Obraz (wtedy tylko ramy, świeca i ewangeliarz) Matki Boskiej Częstochowskiej, było to w lipcu 1971r. Od 1961 r. posługę proboszcza pełni ks. Stanisław Pawlina, który w 1984 r. ze względu na stan zdrowia odchodzi i zostaje mianowany Administrator parafii ks. Józef Bednarz ( 17.10.1984). A od 15.10.1985 Proboszcz parafii. W 1986 r. przeprowadzono remont kościoła w Machnówku. W 1987 r. 5 stycznia w czasie Pielgrzymki do Rzymu zostaje poświęcony Obraz Matki Boskiej Częstochowskiej przez Ojca Św. Jana Pawła II na prywatnej Mszy Św. z udziałem J.E. ks. Bpa Mariana Jaworskiego , ks. Józefa Bednarza i kilku świeckich pielgrzymów. Obraz do dziś dnia znajduje się w ołtarzu głównym w kościele w Machnówku. W latach: 1987-90 zbudowano plebanię. W r. 1997 z parafii Machnówek wydzieloną parafię w Wasylowie Wielkim ( od 1985 r. Samodzielny Ośrodek Duszpasterski).

Cmentarz grzebalny

1. Cmentarz rzymskokatolicki, dawniej także greckokatolicki w Machnówku, czynny, założony w XIX w., ok. r. 1950 użytkowany przez parafię rzymskokatolicką, cmentarz komunalny – właściciel Urząd Gminy w Ulhówku w kształcie czworoboku o pow. 0,75 ha, ogrodzony z trzech stron betonowymi przęsłami a od czoła murowane słupy i metalowe ogrodzenie (kute)
2. Cmentarz w Budyninie, czynny. – właściciel Urząd Gminy w Ulhówku
3. Cmentarz rzymskokatolicki, dawniej greckokatolicki w Korczminie, czynny, założony na pocz. w. XIX, w kształcie czworoboku o pow. 1 ha, bez podziału na kwatery, ogrodzony metalową siatką i drutem kolczastym przy metalowych słupach ( obecnie bez ogrodzenia), pieczę nad cmentarzem sprawuje Ks. Mitrat Stefan Batruch
4. Cmentarz greckokatolicki w Oseredowie, nieczynny, założony być może w XVII w., w kształcie czworoboku o pow. 0,7 ha, bez podziału na kwatery

Kaplice na terenie parafii

1. Dawna cerkiew greckokatolicka w Budyninie, pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, obecnie kościół filialny pw. Opieki NMP. Wzniesiony w r. 1887, z zachowaniem tradycji dawnego budownictwa cerkiewnego, na miejscu drewnianej cerkwi istniejącej już w 1774 r. Cerkiew ta została ok. r. 1875 zmieniona na prawosławną. Orientowany. Drewniany, konstrukcji zrębowej, zwęgłowany na rybi ogon, na podmurowaniu ceglanym. Trójdzielny: prezbiterium zamknięte trójbocznie, szersza nawa oraz węższy, równej szerokości z prezbiterium babiniec, kwadratowe. Przy prezbiterium od strony północnej i południowej dwie kwadratowe zakrystie. Poszczególne części przykryte ośmiopolowymi kopułami z latarniami, kopuły wsparte na ośmiobocznych, wysokich tamburach. Wewnątrz w kopułach ośmiopolowe, pozorne sklepienia, w zakrystiach stropy. Zewnątrz w dolnej części wydatny okap wsparty na występujących belkach zrębu, ponad nim ściany oszalowane deskami. Od strony zachodniej balkon wsparty na czterech belkach oraz podparty dwoma słupami ujmującymi otwór wejściowy, kryty daszkiem pulpitowym podtrzymanym czterema słupami. W wejściu od strony zachodniej drzwi klepkowe, nad nimi data budowy cerkwi. Kopuły, pulpitowe dachy nad zakrystiami i zadaszenia kryte blachą. Wewnątrz polichromia o tradycjach barokowych, wykonana w r. 1892, z iluzjonistycznymi motywami architektonicznymi oraz przedstawieniami figuralnymi.
Dwa ołtarze boczne rokokowo-ludowe z w. XIX, z ikonami malowanymi na desce: Chrystusa Pantokratora i Matki Boskiej z Dzieciątkiem, zapewne z 2. poł. w. XVIII, gruntownie przemalowanymi. Ławki i stalle z przełomu w. XVIII i XIX, z kościoła dominikanek w Bełzie. Ikona Deesis malowana na desce z 1. Poł. w. XVIII, mocno zniszczona, umieszczona na zewnętrznej ścianie zakrystii. Pacyfikał o tradycjach barokowych zapewne z w. XIX. Monstrancja rokokowa z 2. poł. w. XVIII. Puszka gładka z w. XVIII. Dwa krucyfiksy ołtarzowe cynowe z 1 poł. w. XIX.
Dzwonnica. Wzniesiona jednocześnie z cerkwią. Drewniana, konstrukcji ramowo-słupowej, oszalowana. Czworoboczna, dwukondygnacjowa, dolna kondygnacja szersza, nakryta wydatnym daszkiem okapowym; w górnej części wyższej kondygnacji arkadowe otwory dzwonowe. Dach namiotowy, sześciopołaciowy, kryty blachą. Dzwon zapewne z w. XVIII. Fragmenty ołtarzy rokokowych, mocno zniszczone, z kościoła dominikanek w Bełzie. Dwa obrazy Matki Boskiej z Dzieciątkiem z w. XIX
2. Figura przydrożna w Budyninie z 1. poł. w. XIX. Kamienna. Na czworobocznym postumencie rzeźba św. Floriana.
3. Korczmin, była cerkiew greckokatolicka pw. Objawienia Pańskiego, obecnie pw. Zaśnięcia N.M.P – z odpustem 28 sierpnia, drewniana, odrestaurowana, nieczynna, pieczę nad cerkwią sprawuje Ks. Mitrat Stefan Batruch.
4. monument cmentarny Olgi Krawczuk przy kościele parafialnym w Machnówku.

Ruchy i stowarzyszenia

Kapłani, którzy pracowali w parafii

Proboszczowie:
ks. Tytus Zajączkowski – ekspozyt Bełzki(1904- ?), ks. Franciszek Palichleb (1909[1910] - ~1918) (+ 24.11.1971), ks. Apolinary Wałęga ( ? - ? )(+ 8.07.1958), ks. Stanisław Kawecki (1927 – 1935)(+ 1.10.1947), ks. Kazimierz Zygmunt ( 1935 - ? )(+ 6.06.1967), ks. Felicjan Palewicz ( ? - ? )(+ 1967), ks. Kaściński ( ? – wrzesień 1939), ks. Władysław Wołek ( wrzesień 1939 – marzec 1944), Kwiecień 1944> listopad 1948 - BRAK KAPŁANA, ks. Jan Pawłowski ( listopad 1948 – 1954), od 1950 - 1951 - wikariusz ks. Tadeusz Kalicjak jesienią 1951 - ? - wikariusz ks. Józef Samsonowicz (+ 27.12.1972) ks. Jan Królikiewicz (jesień 1954 – październik 1961)(+ 27.12.1991), ks. Stanisław Pawlina (październik 1961 – październik 1984)(+ 7.10.2001), 1982 – 1983 – wikariusz – ks. Jan Tomaszek 1983 – 1984 – wikariusz – ks. Michał Styczeń ks. Józef Bednarz – administrator parafii ( 17.10.1984 – 15.10.1985), ks. Józef Bednarz – proboszcz (15.10.1985 - 12.05.1994), ks. Krzysztof Kłos (12.05.1994 - 21.01.1999), ks. Marek Gudz (02.02.1999- 05.08.2011),

Kapłani, zakonnicy i zakonnice pochodzący z parafii

s. Beata Ostrówka