Parafia pw. Najświętszego Serca Jezusa Hulcze

Dekanat: Tarnoszyn

Hulcze 32; Hulcze ; 22-540 Dołhobyczów

tel.: 84 653 1640

Parafia pw. Najświętszego Serca Jezusa Hulcze
fot. ks. Jacek Rak
GPS: 50.495548, 24.015341

Księża pracujący w parafii

Msze Święte

Niedziele: 08:00 (Kościaszyn) 09:30 (Sulimów) 11:00

Dni powszednie: 16:00 * 17:00 * 17:00 * 18:00 *


Odpust parafialny: Najświętszego Serca Pana Jezusa (niedziela po uroczystości)

Dane administracyjne

Liczba mieszkańców: 909

Liczba katolików: 870

Do parafii należą

Do parafii należą miejscowości: Chochłów, Horodyszcze, Hulcze, Hulcze Osiedle, Kościaszyn Osiedle, Liwcze, Liwcze Osiedle, Sulimów, Sulimów Kol.

Rys historyczny

Parafia w Hulczu została wydzielona z terenu parafii Waręż w 1951 r. na skutek ustalenia nowej granicy państwowej między Polską
a Związkiem Radzieckim. Z części parafii Waręż, która pozostała
w granicach Polski utworzono parafię w Hulczu. Jako kościół przez pewien czas służyła dawna drewniana cerkiew greckokatolicka z roku 1869. Świątynia spłonęła w 1973 r. W latach: 1975-1978 wzniesiono obecny, murowany kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa

Cmentarz grzebalny

1. Cmentarz rzymskokatolicki, dawniej greckokatolicki w Hulczu, czynny, założony przed r. 1859, w kształcie wydłużonego pięcioboku o pow. 1,15 ha, ogrodzony metalową siatką przy metalowych słupach

2. Cmentarz przykościelny, dawniej przycerkiewny i grzebalny w Hulczu, nieczynny, użytkowany do II poł. w. XIX, w kształcie wydłużonego czworoboku o pow. 0,7 ha, ogrodzony metalowymi przęsłami przy kamiennych słupach, na podmurowaniu oraz drutem na betonowych słupach

3. Cmentarz rzymskokatolicki, dawniej greckokatolicki w Kościaszynie, czynny, założony pod koniec w. XIX, kształcie wydłużonego czworoboku o pow. 0,54 ha, bez podziału na kwatery, ogrodzony metalową siatką przy metalowych słupach

4. Cmentarz rzymskokatolicki, dawniej greckokatolicki w Liwczu, czynny, data założenia nie jest znana, w kształcie wydłużonego czworoboku o pow. 0,26 ha, ogrodzony metalową siatką przy metalowych słupach.

5. Cmentarz rzymskokatolicki, dawniej greckokatolicki i rzymskokatolicki w Sulimowie, czynny, założony w II. poł. XIX w., w kształcie czworoboku o pow. 0,28 ha, z podziałem na kwatery, ogrodzony metalową siatką przy metalowych słupach

6. Cmentarz rzymskokatolicki w Sulimowie Kol., czynny, założony w r. 1928, w kształcie wydłużonego prostokąta o pow. 0,1 ha, ogrodzony metalową siatką przy betonowych słupach

Kaplice na terenie parafii

1. Sulimów - dawna cerkiew filialna greckokatolicka, pw. św. Jana Ewangelisty, obecnie kościół filialny parafii rzymskokatolickiej. Wzniesiony w r. 1867 z zachowaniem tradycji budownictwa cerkiewnego; zamieniony ok. r. 1875 na cerkiew prawosławną; po r. 1945 rekoncyliowany. Orientowany. Drewniany, konstrukcji zrębowej, na drewnianych palach. Trójdzielny: prostokątne prezbiterium, nawa szersza, kwadratowa oraz prostokątny babiniec. Przy prezbiterium od strony południowej zakrystia, przy babińcu od strony zachodniej przedsionek, konstrukcji słupowej, po r. 1954 oszalowany. Nad nawą ośmiopołaciowa, spłaszczona kopuła z pseudolatarnią, wsparta na ośmiobocznym tamburze. Wewnątrz w nawie ośmiopolowe pozorne sklepienie kopulaste, w prezbiterium i babińcu pozorne spłaszczone sklepienie kolebkowe, w zakrystii strop. Zewnątrz w dolnej części z wyjątkiem zakrystii wydatny okap wsparty na występujących belkach zrębu, ozdobnie profilowanych; ponad nim ściany oszalowane. Kopuła, dwuspadowe dachy nad prezbiterium, babińcem i przedsionkiem, pulpitowy dach zakrystii oraz daszek okapowy kryte blachą, niegdyś gontem. Dwa ołtarze boczne barokowo-ludowe z przełomu w. XVIII/XIX. Konfesjonał z malowanym zapleckiem oraz dziesięć ławek, barokowych z 2. poł. w. XVIII, przeniesione w 1951 r. z kościoła parafialnego w Warężu. Obrazy: 1. Adoracji Matki Boskiej przez św. Dominika, barokowy z 1. poł. w. XVIII, przeniesiony 1951 z kościoła parafialnego w Warężu; 2. św. Mikołaja z 1862 r.; 3-13. pocerkiewne, m. i. z przedstawieniem Matki Boskiej i Chrystusa Pantokratora oraz niezidentyfikowanych świętych (w. XIX), umieszczone na zewnątrz cerkwi pod okapem, mocno zniszczone. Portret Marka Matczyńskiego wojewody ruskiego, bełskiego, podskarbiego wielkiego koronnego, fundatora kościoła i klasztoru pijarów w Warężu, barokowy z 4. ćw. w. XVII, z herbami Jastrzębiec, niezidentyfikowanym, Nowina i Korczak (?) oraz częściowo widocznymi literami MM .H BR .P S, w ozdobnej ramie z w. XIX, przeniesiony w 1951 r. z Waręża. Obecnie portret ten znajduje się w muzeum w Lubaczowie. Trzy krucyfiksy ludowe z w. XIX. Krucyfiks ołtarzowy cynowy z 1. poł. w. XIX. Dwa lichtarze drewniane o charakterze barokowym z 1. poł. w. XIX.

Odpust: Matki Bożej Różańcowej (I niedziela października)

2. Kościół filialny, pw. św. Jana Nepomucena, w Kościaszynie. Wzniesiony zapewne ok. poł. w. XIX. Orientowany. Drewniany, konstrukcji zrębowej, oszalowany. Jednoprzestrzenny. Na rzucie prostokąta zamkniętego od strony wschodniej trójbocznie, z zakrystią od południa. Dach dwuspadowy, z wieżyczką na sygnaturkę; od strony zachodniej szczyt z wydatnym okapem wspartym na czterech słupach; kryty blachą. W szczycie rzeźba św. Jana Nepomucena ludowa z w. XIX. Trzy ołtarze o charakterze ludowym z w. XIX, przeniesione z cerkwi, z obrazami Chrystusa Milatyńskiego i św. Mikołaja z r. 1861. Feretron pocerkiewny z obrazami: Trójcy św. i Wniebowzięcia Matki Bożej z r. 1861. Obraz Uśpienia św. Anny z r. 1865. Rzeźba nierozpoznanej świętej barokowa. Dwa krucyfiksy barokowo-ludowe z w. XIX. Pająk drewniany klasycystyczny z 1. poł. w. XIX. Lampa wieczna cynowa ok. poł. w. XIX.

Ruchy i stowarzyszenia

Kapłani, którzy pracowali w parafii

Proboszczowie:
ks. Leon Maciąg (1974-1993), ks. Marek Krzyżan (1993-1996), ks. Waldemar Joniec (1996-2001), ks. Stanisław Nazarczuk (2001-2004), ks. Janusz Dudzicz (2004-2007), ks. Marian Drążek (2007-2011)

Wikariusze:
ks. Eugeniusz Łabisz (1991-1992), ks. Piotr Gałczyński (1992-1993)

Kapłani, zakonnicy i zakonnice pochodzący z parafii

ks. Wiesław Motyka, br. Jan Tur OSPPE, s. Janina Piwko SSCJ, s. Ogrodnik