Krucjata Różańcowa za Ojczyznę

Krucjata Różańcowa za Ojczyznę to codzienna modlitwa, co najmniej jedną dziesiątką różańca, z intencją: „Z Maryją, Królową Polski módlmy się o Polskę wierną Bogu, Krzyżowi i Ewangelii, o wypełnienie Jasnogórskich Ślubów Narodu”.

O KRUCJACIE  - O CO SIĘ MODLIMY?

„Krucjata Różańcowa za Ojczyznę jest wielkodusznym darem duchowym wiernych, którzy z Maryją, Królową Polski, modlą się o Polskę wierną Bogu, Krzyżowi i Ewangelii oraz o wypełnienie Jasnogórskich Ślubów naszego Narodu. Osoby te czynią to dobrowolnie, zobowiązując się do codziennego rozważania i odmawiania w tych intencjach przynajmniej jednej z tajemnic Różańca Świętego…”Z tekstu komunikatu oo. Paulinów z Jasnej Góry z 25.09.2011 r.http://www.jasnagora.com/wydarzenie.php?ID=6818


CZYM JEST KRUCJATA RÓŻAŃCOWA ZA OJCZYZNĘ?

Idea Krucjaty Różań­cowej za Ojczyznę zrodziła się na Roztoczu w parafii Trzęsiny w Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej. To w tej diecezji w Konkatedrze w Lubaczowie czczona jest kopia obrazu Matki Boskiej Łaskawej, przed którą król Jan Kazimierz składał Śluby Lwowskie. Idea Krucjaty Różańcowej zawędro­wała stąd do Diecezji Warszawskiej, a po wstępnych rozmowach i naradach w niewiel­kim gronie Krucjata była proklamowana na spotkaniu w Teresinie koło Niepokalanowa, później w lipcu 2011 roku została czule przyjęta na Jasnej Górze u tro­nu Królowej Polski . Wszyscy rodacy wezwani zostali w ramach Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę do codziennej modlitwy, co najmniej jedną dziesiątką różańca,  z intencją: „Z Maryją, Królową Polski módlmy się o Polskę wierną Bogu, Krzyżowi i Ewangelii, o wypełnienie Jasnogórskich Ślubów Narodu”. Intencja ta może być dodawana do innych intencji, które są już przez nas odmawiane na różańcu.

Opiekę nad dziełem Krucjaty polscy biskupi powierzyli ojcom paulinom z Jasnej Góry. Idea podjęcia narodowej krucjaty modlitwy różańcowej jest odpowiedzią na obserwowane i doświadczane przez nas wyzwania i zagrożenia wobec których obecnie staje nasza Ojczyzna.


DLACZEGO POTRZEBA KRUCJATY RÓŻAŃCOWEJ ZA OJCZYZNĘ?

Jesteśmy świadkami niewydolności państwa i wymiaru sprawiedliwości, korupcji, olbrzymiego zadłużenia, zapaści demograficznej, coraz większej liczby rozbitych rodzin, czy wreszcie całkowitego rozkładu moralnego. Problemy te nie pojawiły się same.

Już kard. August Hlond pisał o tych, którzy do takiego stanu rzeczy dążą: Są ludzie, którzy się z radością wpatrują w czerwoną zorzę nad światem i widzą w niej pożądaną zapowiedź chwili, w której przepaść mają wiara, zasady moralne, prawo przyrodzone, objawienie, chrześcijaństwo, Kościół. Oni ten krwawy brzask witają jako godzinę swoją, jako godzinę zamieszania i wzburzenia ludów, godzinę walk i mordów, głodu i rozpaczy. W tę godzinę chcą rozwinąć nad światem czarną chorągiew szatana.

Aby stawić czoła tym współczesnym problemom potrzebna jest przede wszystkim odbudowa fundamentu wiary, moralności i modlitwy.

Budzi się w katolicyzmie zapał ofensywny, ale go jeszcze mało. Trzeba nam przeszkolenia własnych sił. Trzeba pod niejednym względem zmienić poglądy na cele i na sposób prac, a przede wszystkim duch stężeć powinien. W łonie katolicyzmu przeprowadzić należy krucjatę życia wewnętrznego. Tu czeka nas najważniejsza praca, którą przeprowadzić trzeba bez zwłoki i miękkości – kard. August Hlond.


DLACZEGO MODLITWA RÓŻAŃCOWA?

Wybór modlitwy różańcowej jako narzędzia duchowej walki o odrodzenie moralne Polski jest odpowiedzią na nauczanie Wielkich Prymasów Polski: Sługi Bożego kardynała Augusta Hlonda oraz Sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Kard. August Hlond nauczał: Zbawiciel umiłował wielce Polskę i uczyni ją matką wielkiego pokolenia. Państwo zostanie rozbite i jak słabe niemowlę błagać będzie o pomoc i opiekę Matki swojej. Zgubne jest dla Polski naśladowanie bezbożnych w ich czynach grzesznych i złych. Polska ma zachować swą wiarę, czystość obyczajów, szczere i gorące nabożeństwo do Matki Bożej i całkowite zerwanie wszelkich stosunków, które przeszkadzają jej w dążeniu do prawdziwej wielkości. Polska nie powinna chcieć stać się narodem modnym, bo moda postępowa to fałsz i obłuda w stosunku do Boga. Codziennie, we wszystkich kościołach ma być odmawiany różaniec za Ojczyznę. Jedyną bronią, której Polska używając, odniesie zwycięstwo, jest różaniec. On tylko uratuje Polskę od tych strasznych chwil, jakimi inne narody będą karane za swą niewierność wobec Boga. („Dzienniki”)

Ks. Prymas Stefan Wyszyński podjął i rozwinął nauczanie poprzednika, dając również osobiste świadectwo miłości do Ojczyzny. W miejscu uwięzienia w Komańczy przygotował Jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego, których uroczyste złożenie przez milionową rzeszę pielgrzymów nastąpiło 26 sierpnia 1956 r. Przyrzeczenia złożone przed cudownym obrazem Jasnogórskiej Królowej Polski nie zostały jednak wypełnione. Najwyższy czas na nowo podjąć starania o ich realizację w naszym życiu osobistym, rodzinnym, społecznym i narodowym.


NA CZYM POLEGA UDZIAL W KRUCJACIE?

Przystąpienie do Krucjaty dokonuje się poprzez deklarację osoby pragnącej zobowiązać się do codziennej modlitwy przynajmniej jedną „dziesiątką” Różańca w intencji „Z Maryją Królową Polski módlmy się o Polskę wierną Bogu, Krzyżowi i Ewangelii, o wypełnienie Jasnogórskich Ślubów Narodu”. Intencję tę można również dołączyć do innych próśb. Deklarację przystąpienia należy wypełnić pisemnie, przesyłając na adres:

Krucjata Różańcowa za Ojczyznę 

o. Bogumił Schab (Jasnogórska Rodzina Różańcowa)

ul. Kordeckiego 2

42-255 Częstochowa


JAK WYGLĄDA STRUKTURA ORGANIZACYJNA KRUCJATY?

Krucjata Różańcowa za Ojczyznę jest „oddolną” inicjatywą wiernych świeckich, wspartą uczestnictwem wielu biskupów i kapłanów. Krucjata nie stanowi żadnej nowej organizacji ani struktury w Kościele. Duchową opiekę na tym dziełem Księża Biskupi powierzyli Ojcom Paulinom z Jasnej Góry i Jasnogórskiej Rodzinie Różańcowej. OO. Paulini w komunikacie wydanym 25 września 2011 r. ogłosili podjęcie opieki nad Krucjatą Różańcową za Ojczyznę, jak również potwierdzili intencję Krucjaty oraz zasady uczestnictwa i przystąpienia do ruchu.

Polska nie zwycięży bronią, ale modlitwą, pokutą, wielką miłością bliźniego i Różańcem – August kard. Hlond.

Zwycięstwo, gdy przyjdzie, będzie zwycięstwem błogosławionej Maryi Dziewicy – Stefan kard. Wyszyński.

Matka Boża domaga się POKUTY!

Prosimy zapoznać się z przesłaniem o konieczności POKUTY i odmawiania Różańca w każdym objawieniu maryjnym

Można też zapoznać się z filmem o egzorcyzmach Anneliese Michael, Matka Najświętsza domaga się pokuty by ocalić wiele dusz i ojczyznę Anneeliesy:  http://www.youtube.com/watch?v=WtBg_uME3ig

na podstawie filmu o Akita (uznane objawienia przez biskupa miejsca i Stolicę Apostolską)  – wypowiedź Siostry (Agnieszki) Agnes Sasagawy – zakonnicy, która otrzymała objawienia: http://www.youtube.com/watch?v=zL3tg863fSE