Szkolne Koło Caritas

adres: ul. Zamoyskiego 1; 22-400 Zamość

tel.: 606 673 423

e-mail: [email protected]

www: www.zamosc.caritas.pl

media:

Szkolne Koło Caritas zrzesza pod egidą opiekuna uczniów, którzy chcą wspólnie świadczyć pomoc potrzebującym w duchu chrześcijańskiej miłości bliźniego.

Czym jest Szkolne Koło Caritas?

Szkolne Koło Caritas zrzesza pod egidą opiekuna uczniów, którzy chcą wspólnie świadczyć pomoc potrzebującym w duchu chrześcijańskiej miłości bliźniego. Opiekunem jest zazwyczaj nauczyciel zatrudniony w szkole. Szkolne Koło Caritas może powstać w szkole każdego typu – podstawowej, gimnazjum i ponadpodstawowej. Prawną podstawą powstawania Szkolnych Kół Caritas w placówkach oświatowych jest art. 56 ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991 r. Działalność Szkolnego Koła Caritas musi być zgodna ze statutem szkoły. Szkolne Koło kieruje się tą samą motywacją co Caritas archidiecezjalna oraz Parafialne Zespoły Caritas i współpracuje z nimi w realizacji swoich celów. Formy współdziałania Koła z Caritas archidiecezji i ze szkołą określa stosowne porozumienie.

Czym zajmuje się Szkolne Koło Caritas?

Członkowie Szkolnego Koła na miarę swoich możliwości: 

– identyfikują w swym otoczeniu – szkolnym, sąsiedzkim i in. 

– osoby potrzebujące i świadczą im szeroko rozumianą pomoc (pomoc w nauce, pomoc w czynnościach życia codziennego, wspólne przedsięwzięcia w czasie wolnym, odwiedziny, pomoc materialna itp.); 

– angażują się w pracę placówek wychowawczych i pomocowych działających w jego środowisku (świetlice szkolne, świetlice środowiskowe, domy opieki i in.); 

– wspierają działalność charytatywną lokalnej Caritas diecezjalnej i parafialnej przez uczestnictwo w ich działalności i prowadzonych przez nie akcjach (np. kwestach).

Jak założyć Szkolne Koło Caritas?

Podstawowym warunkiem powstania Koła jest wola jego założenia przez grupę uczniów szkoły reprezentowanych przez opiekuna (nauczyciela zatrudnionego w szkole). Do powstania Koła potrzebne jest współdziałanie dyrektora szkoły oraz dyrektora Caritas archidiecezji. Przychylając się do wniosku grupy uczniów o założenie Koła dyrektor szkoły kieruje do dyrektora Caritas archidiecezji wniosek o zawarcie porozumienia dotyczącego zasad działania Koła w szkole. Koło powstaje z chwilą podpisania tego porozumienia przez dyrektora Caritas archidiecezji i dyrektora szkoły. Kopia porozumienia wraz ze stosowną informacją zostaje przesłana lokalnemu proboszczowi. Wniosek o zawarcie porozumienia dotyczącego utworzenia i zasad działania Szkolnego Koła Caritas w szkole, tekst tego porozumienia oraz regulamin Szkolnych Kół Caritas w archidiecezji warszawskiej można pobrać ze strony internetowej Caritas warszawskiej (www.warszawa.caritas.pl).

Opiekun Koła

Każde Szkolne Koło Caritas musi mieć swojego opiekuna. odgrywa on istotną funkcję na etapie powstawania Koła – jako jego inicjator lub przedstawiciel inicjatywy uczniowskiej w kontaktach z dyrekcją szkoły i Caritas archidiecezji. Później jego rola polega na prowadzeniu i wspieraniu członków w tworzeniu koncepcji działania Koła oraz jej realizacji. Opiekun jest członkiem Szkolnego Koła oraz członkiem Zarządu Koła z głosem decydującym w sprawach Koła.

Korzyści płynące z działania Szkolnego Koła Caritas

Prawidłowo funkcjonujące Szkolne Koło Caritas: 

– stanowi realny wkład w budowanie lepszego świata i lepszych odniesień międzyludzkich; 

– wzbogaca i urozmaica wychowawcze oddziaływanie szkoły; 

– upowszechnia idee wolontariatu; 

– wspiera rodziców w pracy wychowawczej;

– umacnia młodych w autentycznym przeżywaniu wiary.