Parafia pw. Matki Bożej Królowej Polski Świdniki

Dekanat: Grabowiec

Świdniki 73A; Świdniki ; 22-455 Miączyn

tel.: 605 037 155

Parafia pw. Matki Bożej Królowej Polski Świdniki
fot. ks. Jacek Rak
GPS: 50.791420, 23.517284

Księża pracujący w parafii

Msze Święte

Niedziele: 09:00 * 10:30 12:00 *

Dni powszednie: 08:00


Odpust parafialny: Matki Bożej Królowej Polski (3 maja)

Dane administracyjne

Liczba mieszkańców: 1030

Liczba katolików: 970

Do parafii należą

Do parafii należą miejscowości: Czartoria, Rogów, Świdniki, Żuków

Rys historyczny

Do II poł. w. XIX istniała w Świdnikach parafia unicka, która wchodziła w skład unickiego dekanatu grabowieckiego. W XIX w. przy kościele istniał przytułek dla starców. Około r. 1875 została ona zniesiona, a kościół zamieniono na prawosławną cerkiew par. Ludność wyznania greckokatolickiego zmuszano do porzucenia Kościoła. Katolicy obrządku łacińskiego przez cały ten okres, aż do czasów po II wojnie światowej, należeli do par. Grabowiec. Od r. 1919 w odzyskanym kościele pounickim odprawiano nabożeństwa. Po ostatniej wojnie zaczęto tutaj tworzyć samodzielny ośrodek duszpasterski (ks. Jan Bednara). Erekcja parafii, pw. MB Królowej Polski, przy kościele św. Mikołaja została dokonana, 24. 01. 1978 r., na mocy dekretu bp. lubelskiego Bolesława Pylaka. Powstała ona z podziału parafii grabowieckiej i została włączona do dekanatu uchańskiego (obecnie dekanat Grabowiec). Plebania z r. 1972. Przy kościele jest 8,59 ha ziemi.

Dawna cerkiew parafii greckokatolickiej, pw. św. Mikołaja, obecnie kościół parafii rzymskokatolickiej pw. MB Królowej Polski. Wzniesiony w r. 1850, zamieniony ok. r. 1875 na cerkiew prawosławną; restaurowana w r. 1900, wówczas zapewne dobudowana część frontowa z wieżą, oddany katolikom w r. 1919 i w tym samym roku poświęcony przez ks. Juliana Kilińskiego, odnowiony po r. 1945, kolejne remonty w r. 2000 m.in.: elewacji zewnętrznej, dachu, wieży kościelnej, dzwonnicy.

Świątynia klasycystyczna. Orientowana. Murowana z cegły, otynkowana. Dwudzielna. Nawa prostokątna, dwuprzęsłowa z węższym, jednoprzęsłowym prezbiterium, zamkniętym ścianą prostą. Przy prezbiterium od strony północnej czworoboczna zakrystia, być może późniejsza. Przy nawie od zachodu wieża z dwiema lokalnościami po bokach, kryjąca pierwotną fasadę. Wnętrze nawy rozczłonkowane pilastrami pomiędzy którymi płytkie arkadowe wnęki zamknięte łukiem spłaszczonym, na zewnątrz analogiczne podziały. Sklepienia kolebkowo-krzyżowe, w nawie na podwójnych gurtach. W nawie dwa fragmenty polichromii ze scenami: Widzenia św. Teresy i Wskrzeszenia Piotrowina, zapewne z okresu budowy świątyni. Fasada o narożach boniowanych, pierwotnie rozczłonkowana pilastrami (częściowo widocznymi) i zakończona zapewne trójkątnym szczytem. Otwory okienne zamknięte łukiem odcinkowym, w opaskach. Dachy dwuspadowe, niższy nad prezbiterium, z wieżyczką na sygnaturkę o cebulastej kopułce nad nawą, nad zakrystią pulpitowy, kryte blachą. Ołtarz główny o cechach klasycystycznych, zapewne z okresu budowy, z rzeźbami dwóch aniołów, rokokowymi z 2. poł. w. XVIII w zwieńczeniu oraz obraz MB Królowej Polski na tle Częstochowy. Po prawej stronie kościoła ołtarz boczny z obrazem św. Teresy. Krzyż ołtarzowy z 1. poł. w. XIX. Kielich gładki z 1. poł. w. XIX. Ornat z tkaniny 1. poł. w. XIX.

Na cmentarzu kościelnym pomnik nagrobny Stanisława Batowskiego (zm. w r. 1823) i Katarzyny z Jankowskich Batowskiej (zm. w r. 1825), z herbami Jastrzębiec i niezidentyfikowanym, wykonany przez J. Sastowskiego w Warszawie.

Cmentarz grzebalny

Cmentarz parafialny rzymskokatolicki, dawniej greckokatolicki i prawosławny, czynny, założony prawdopodobnie ok. poł. w. XIX, w kształcie wydłużonego czworoboku o pow. 0,8 ha, z podziałem na kwatery, ogrodzony metalowymi przęsłami przy metalowych słupach.

Kaplice na terenie parafii

1.Kościół filialny, pw. Św. Antoniego, w Czartorii, drewniany, wybudowany z ofiar wiernych w r. 1932

2. Kościół filialny, pw. MB Nieustającej Pomocy, w Żukowie, murowany, budowę, wg projektu J. Wiatra z Zawalowa, rozpoczęto w marcu 1989 r., poświęcony, 27 października 1991 r., przez bpa Ryszarda Karpińskiego.

3. Kapliczka przydrożna MB Niepokalanie Poczętej w Żukowie, poświęcona 28 maja 2000r.

4. Na terenie parafii znajduje się 17 krzyży przydrożnych i dwie kapliczki

Ruchy i stowarzyszenia

Kapłani, którzy pracowali w parafii

Proboszczowie:
ks. Stanisław Wasiłek (1987-1994), ks. Władysław Dobrowolski (1994)

Kapłani, zakonnicy i zakonnice pochodzący z parafii

ks. Józef Starszuk, ks. Marian Kaczmara (archidiec. lubelska), ks. Andrzej Sołopa TChr, s. Renata Baran