Zmarł Śp. ks. kan. Bogusław Wojtasiuk

1936 - 2021

Ks. Bogusław Wojtasiuk urodził się 7 kwietnia 1936 r. w Podwysokiem, parafia Skierbieszów, w rodzinie rolników Michała i Stefanii z d. Furmanek.

Od roku 1937 zamieszkał w Lipsku koło Zamościa. Do szkoły podstawowej uczęszczał w Lipsku wykazując się niezwykłą pilnością i sumiennością w nauce oraz nieprzeciętnymi zdolnościami. We wszystkich klasach otrzymywał bardzo dobre oceny ze wszystkich przedmiotów. Od najmłodszych lat pragnął poświęcić się służbie Bożej. Od klasy 4 szkoły podstawowej służył do Mszy św. i nie przestawał służyć jako uczeń szkoły gimnazjalnej. Sakrament bierzmowania otrzymał z rąk biskupa lubelskiego Stefana wyszyńskiego w kościele parafialnym w Lipsku w dniu 19 maja 1948 r. W 1950 r. rozpoczął naukę w Państwowym Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Zamoyskiego w Zamościu. Po uzyskaniu świadectwa dojrzałości zgłosił się w 1954 r. do seminarium duchownego w Lublinie. Cieszył się dobrą opinią człowieka skromnego, czystych obyczajów i pokornego, pilnego i pracowitego. Poza kościołem, książką i pomocą rodzinie na gospodarstwie nie brał udziału w żadnych zabawach młodzieżowych. Proboszcz parafii w Lipsku, ks. Andrzej Suchara, w opiniach kierowanych do rektora seminarium w Lublinie pisał: „Kleryk Bogusław Wojtasiuk z wielkim zamiłowaniem oddaje się naukom filozoficznym i filologii klasycznej. W mojej opinii jest to kandydat na przyszłego kapłana, raczej naukowca niż pracownika w duszpasterstwie. […] Będzie z niego dobry ksiądz” (24.09.1956).

Święcenia kapłańskie przyjął 18 kwietnia 1960 r. w katedrze lubelskiej z rąk ks. bpa Piotra Kałwy.

Pierwsze lata wikariuszowskiej posługi spędził w parafii pw. św. Mateusza w Chłaniowie (17.05.1960 – 29.06.1963). Następnymi placówkami duszpasterskimi były: parafia pw. Narodzenia NMP w Krzeszowie (29.06.1963 – 05.07.1965), parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bobach (05-07.1965 – 1967), parafia pw. św. Jana Chrzciciela w Potoku Górnym (od 1967), gdzie pracował najpierw jako wikariusz, a następnie jako administrator, z prawami i obowiązkami proboszcza (od 31.12.1971 do 23.02.1989). W dniu 22 grudnia 1984 r. za gorliwą posługę kapłańską, ks. Wojtasiuk został obdarzony godnością kanonika honorowego Kapituły Zamojskiej, zaś w dniu 19 lutego 1985 r. został mianowany wicedziekanem dekanatu tarnogrodzkiego.

  Bp Bolesław Pylak z dniem 10 lutego 1989 r. powierzył ks. Wojtasiukowi administrację parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Biłgoraju, zaś 23 lutego 1989 r. został proboszczem tejże parafii oraz dziekanem dekanatu Biłgoraj (15.12.1989).

Biskup Zamojsko-Lubaczowski Jan Śrutwa włączył ks. Bogusława w grono kanoników gremialnych Kapituły Zamojskiej (09.06.1992).

Ks. Bogusław w kapłańskim posługiwaniu, pracując w parafii biłgorajskiej jako proboszcz i dziekan dekanatu Biłgoraj i Biłgoraj Północ, swoje obowiązki spełniał przykładnie i wzorowo. Wyremontował i odnowił kościół, jak też kaplicę w Hedwiżynie i Ignatówce. Całkowicie oddany Bogu i zawsze wyrozumiały kapłan, zyskał sobie młodzież i uznanie wszystkich parafian. Przez swoją właściwą postawę, homilie i przykładne życie, ożywił wśród wiernych ducha patriotyzmu i ofiary. Do większych przedsięwzięć remontowo-budowlanych, jakich dokonał podczas sprawowania urzędu proboszcza, można zaliczyć: remont salek katechetycznych i nowej plebanii (1999), malowanie kościoła (2002), ułożenie cokołu marmurowego wokół kościoła (2003).

Dzięki usilnym staraniom ks. Wojtasiuka, w dniu 16 lutego 1997 r. parafia wydała pierwszy numer dwutygodnika pt. „Maryja Wniebowzięta”, a redaktorem naczelnym został ks. Wojtasiuk. Doniosłym osiągnięciem jego było także przyczynienie się do prowadzenia transmisji Mszy św. w niedzielę o godz. 9.30 oraz ważniejszych wydarzeń religijnych przez Biłgorajską Telewizję Kablową.

Po ukończeniu 70 roku życia, z dniem 21 kwietnia 2006 r., ks. kan. Bogusław Wojtasiuk został odwołany ze stanowiska proboszcza parafii pw. Trójcy Świętej i Wniebowzięcia NMP oraz z urzędu dziekana dekanatu Biłgoraj Północ i przeniesiony przez bpa Jana Śrutwę w stan emerytalny. Zamieszkał na plebanii w miejscowej parafii jako rezydent i wspierał, w miarę sił, miejscowych duszpasterzy. Ks. Wojtasiuk miał ogromną wiedzę historyczną, szczególnie z okresu II wojny światowej i walk partyzanckich na Zamojszczyźnie. Wierni po jego kazaniach wychodzili ze świątyni parafialnej natchnieni do pracy nad sobą, dumni, że są Polakami. Był cenionym spowiednikiem, nigdy człowieka nie ganił, nie potępiał. Szukał w każdym pokładów dobra i zachęcał do naśladowania Chrystusa. Jako proboszcz był dobrym gospodarzem, nigdy nie prosił wiernych o składanie ofiar potrzebnych do sfinansowania prac. Uważał, że sprawy duchowe są ważniejsze niż materialne

Ks. Bogusław Wojtasiuk zmarł 17 czerwca 2021 r., przeżywszy lat 85, z tego 61 w kapłaństwie.

Uroczystości pogrzebowe odbyły się parafii pw. Trójcy Świętej i Wniebowzięcia NMP w Biłgoraju, 22 czerwca 2021 r. o godz. 11.00. Mszy św. pogrzebowej przewodniczył biskup diecezjalny Marian Rojek. Homilię pogrzebową wygłosił ks. dr Piotr Brodziak, wykonawca te­stamentu i wychowanek ks. Bogusława, który wspominał proboszcza i wyrażał wdzięczność za jego życzliwość i wszelkie wsparcie.

Na zakończenie Mszy św. pogrzebowej zostały odtworzone słowa ks. Bogusława Wojtasiuka z powitania Matki Bożej w znaku kopii cudownego Obrazu z Jasnej Góry, wypowiedziane 8 sierpnia 2004 r.:

 

Witaj nam, Maryjo, w progach naszej parafii i w każdej naszej duszy! Jesteś Panią nieba i ziemi, Świętą Rodzicielką Jezusa Chrystusa, Królową Polski i naszą czułą i najlepszą Matką. Witamy Ciebie bardzo czule i serdecznie – szczęśliwi, żeś do nas przybyła. Witamy Ciebie najpierw naszą wiarą.

Widzimy tu Twój obraz, który przybył z Jasnej Góry, ale mocno wierzymy, że z tym obrazem Ty sama, Maryjo, jesteś wśród nas. Przyszłaś do nas z nieba i nie tylko sama, ale przyniosłaś nam – owoc Twego żywota – Pana Jezusa, jak Go przyniosłaś do św. Elżbiety, więc tym goręcej witamy Ciebie wraz z Chrystusem Panem wśród nas.

Witamy Ciebie gorącą miłością! Matko nasza – Ty słyszysz i czujesz na­szą miłość ku Tobie z naszych żarliwych modlitw, z codziennych Godzinek, z różańców fatimskich, z naszych pielgrzymek do Częstochowy i do Janowa każdego roku, z licznych spowiedzi pierwszopiątkowych i z całego życia religijnego, które wezbraną falą płynie przez naszą parafię, a to życie rozbu­dzają i pogłębiają Czcigodne Siostry zakonne. Otwieramy na oścież domy i serca nasze przed Tobą, abyś weszła, w nie wraz z Twoim Synem Panem Jezusem, naszym Zbawicielem. Żyj w nas i króluj w nas, bo my jesteśmy Twoi i Twoimi pozostać chcemy na zawsze. Umacniaj nas, aby bezbożnicze prądy, które płyną przez świat i na pewno nie ominą Polski, nikogo z nas nie oderwały od Ciebie i Świętego Kościoła. W Kościele pragniemy żyć i z nim wędrować do końca naszych dni.

Z miłości do Boga – na Twoje Matko nasza, przybycie, odprawiliśmy so­lidne święte Misje. Wyrzuciliśmy to, co by tej miłości przeszkadzało, co by się Tobie nie podobało, by jeszcze mocniej do Boga i do Ciebie przylgnąć, bo nikt nam bardziej nie jest tak potrzebny jak Bóg w życiu ziemskim i szczęście nieba w wieczności. Wszystkim, co czują dusze nasze, całą naszą nadzieją, gorącą miłością, żywą wiarą i niewypowiedzianą radością, Matko Chrystusowa i nasza Matko – wołamy: Witaj nam. Witaj nam w naszej Parafii i w naszych duszach!

Dzisiaj przed Twoim tronem zawsze wierny Lud Biłgorajski mówi „nie” dla fałszu, „nie” dla kłamstwa, „nie” dla liberalizmu moralnego, który od­rzuca niezmienne wartości chrześcijańskie i propaguje aborcję, eutanazję i związki homoseksualne. Dzisiaj zawsze wierny Lud Biłgorajski mówi „nie” dla tworzenia państwa ateistycznego, dla tych, którzy chcą zasiąść na Bożym tronie i decydować o tym, co dobre, a co złe.

Chcemy żyć w Europie, w której będzie się uznawało Boga za gwaranta ładu moralnego w życiu indywidualnym i społecznym. Chcemy być w Europie, w której będzie słyszane i realizowane Boże wezwanie: „Będziesz miłował Pana Boga swego całym sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym umysłem, a bliźniego jak siebie samego”.

 

Ciało śp. ks. kan. Bogusława Wojtasiuka, zgodnie z jego ostatnią wolą, spoczęło na cmentarzu parafialnym w Biłgoraju przy ul. Lubelskiej w krypcie kaplicy kapłańskiej.

Requiescat in pace!     


Opracował: ks. Zygmunt Jagiełło, ZID 30(2021), nr 2, s. 251-254.