Zmarł Śp. ks. kan. Adolf Maciąg

1928 - 2020

Ks. Adolf Maciąg urodził się 22 maja 1928 r. w Wiszniowcu Łukowskim, pow. Rohatyn, woj. Stanisławów (obecnie wieś na Ukrainie, w obwodzie iwanofrankiwskim, w rejonie rohatyńskim) w rodzinie Andrzeja i Franciszki z d. Dziubak. W Wiszniowcu Łukowskim ukończył szkołę powszechną, zaś Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych we Wrocławiu w 1948 r. Adolf mieszkał wówczas na terenie parafii Żmigród (archidiecezja wrocławska).

W 1948 r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Lwowskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej. W podaniu do abpa Eugeniusza Baziaka, Adolf Maciąg napisał: „Proszę Waszą Ekscelencję o przyjęcie mnie do Seminarium Duchownego w Kalwarii Zebrzydowskiej. Od dziecięcych lat mam to szczytne pragnienie bycia księdzem, by pracować nad zbawieniem dusz ludzkich, na chwałę Bożą i Jego Kościoła w archidiecezji Waszej Ekscelencji z której pochodzę” (26.09.1948).

Proboszcz parafii w Łukawcu, ks. Józef Wanatowicz w świadectwie moralności napisał: „Zaświadczam, że Adolf Maciąg był i jest chłopcem dobrym i pobożnym. Bardzo lubił służyć do Mszy św. i okazywał zawsze wielką chęć zostania księdzem. Pochodzi z rodziny wzorowo katolickiej. Moim zdaniem zasługuje on – jako kandydat do seminarium duchownego na poparcie” (30.09.1948).    

Po rozwiązaniu seminarium w Kalwarii Zebrzydowskiej w 1950 r. przeniósł się do Wyższego Seminarium Duchownego w Lublinie, gdzie ukończył studia teologiczne. Święcenia kapłańskie diakon Adolf Maciąg otrzymał w Katedrze Lubelskiej z rąk Biskupa Lubelskiego Piotra Kałwy – 21 czerwca 1953 r.

Jako neoprezbiter ks. Adolf został skierowany do pracy duszpasterskiej w Tomaszowie Lubelskim prowadząc duszpasterstwo szpitalne oraz pomagając w parafii. Na własną prośbę w 1957 r. odszedł z diecezji lubelskiej i przeszedł do archidiecezji lwowskiej z siedzibą w Lubaczowie posługując jako wikariusz w Lubyczy Królewskiej (1957-1959). Następnie na cztery lata został skierowany na studia z prawa kanonicznego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie. Od 1963 r. ks. Adolf pracował w Lubaczowie jako wikariusz oraz pełnił równocześnie urząd notariusza kurii arcybiskupiej. W październiku 1968 r. otrzymał nominację na administratora parafii Oleszyce w której to parafii posługiwał do 1978 r.

W parafii Oleszyce ks. Adolf Maciąg dał się poznać jako ceniony duszpasterz. Z pasją pracował nad chrześcijańskim wychowaniem dzieci i młodzieży. Wprowadził i spopularyzował w parafii wiele nowych nabożeństw, a także nadał właściwą rangę wszelkim religijnym obrzędom. Dzięki jego zaangażowaniu życie religijne w parafii było autentycznie rozwijane, a więź wiernych z Kościołem silna i trwała. Dzięki staraniom i niezwykłym wysiłkom ks. Adolfa powstały kościoły filialne w Borchowie, Sośninie, Lipinie oraz Starych Oleszycach. Stworzył także godziwe warunki do nauki religii we wszystkich wsiach.

W latach 1978-1984 ks. Adolf Maciąg przebywał na urlopie w Żmigrodzie. W latach 1984-1986 pełnił funkcję ojca duchownego w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji w Lubaczowie z siedzibą w Lublinie.

Z dniem 1 sierpnia 1986 r. Administrator Apostolski w Lubaczowie, bp Marian Jaworski mianował ks. Adolfa Maciąga administratorem parafii Lubycza Królewska. W dniu 9 września 1986 r. otrzymał funkcję diecezjalnego wizytatora nauczania katechetycznego.

Parafianie lubyccy poznali ks. Maciąga jako człowieka, który wymagał najpierw od siebie, a później od innych. Mieszkał w skromnych warunkach. Jeździł starym „maluchem”, posiadał tylko swoje książki i ubranie. Wszystkie swoje osobiste oszczędności z parafii, a także z wygłoszonych rekolekcji przekazywał na parafię. Był bardzo towarzyski, z wielką radością gościł różnych księży na plebanii, najczęściej tych ze Wschodu.

W dowód uznania dla gorliwej pracy i godnej postawy kapłańskiej, ks. Adolf Maciąg został 15 września 1987 r. odznaczony przez bpa Mariana Jaworskiego kanonią honorową Kapituły Metropolitalnej z siedzibą w Lubaczowie.

Po utworzeniu Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej bp Jan Śrutwa z dniem 1 września 1992 r. mianował ks. Adolfa członkiem Rady Kapłańskiej na okres pięciu lat. Natomiast 4 listopada 1992 r. otrzymał nominację na Sędziego Sądu Biskupiego I Instancji.

W dniu 10 października 1993 r. ks. Adolf otrzymał od bpa Jana Śrutwy nominację na kanonika gremialnego Kapituły Konkatedralnej w Lubaczowie.

Jako proboszcz w parafii Lubycza Królewska, ks. Adolf przeprowadził liczne inwestycje w kościele parafialnym, m.in. wykonany został nowy granitowy ołtarz i ambona, nowe konfesjonały i oparcia w ławkach, poddano też w Lublinie konserwacji łaskami słynący obraz MB Różańcowej. Podjął się dzieła ogrodzenia kościoła parafialnego oraz rozpoczął pokrycie świątyni blachą miedzianą. Na pewno ważną inwestycją była także nadbudowa piętra na plebanii, dzięki czemu uzyskał nowe mieszkania dla księży wikariuszy oraz salki katechetyczne. W posłudze duszpasterskiej ks. Adolf za główny cel postawił sobie ułatwienie parafianom uczestniczenia w nabożeństwach niedzielnych, świątecznych i pierwszopiątkowych. Powstały wówczas punkty duszpasterskie w Potokach, Łazowej, Rudzie Żurawieckiej i Zatylu Wsi. 

W dniu 30 maja 1996 r. ks. Adolf Maciąg skierował do biskupa zamojsko-lubaczowskiego Jana Śrutwy podanie w którym napisał: „Z racji stanu zdrowia uprzejmie proszę o zwolnienie mnie z obowiązków proboszcza parafii Lubycza Królewska”.

Biskup Jan Śrutwa, stosownie do przedłożonej prośby, z dniem 17 czerwca 1996 r. odwołał ks. Adolfa z urzędu proboszcza parafii Lubycza Królewska, dziękując za wieloletnią, wyjątkowo gorliwą i przykładną pracę duszpasterską i przeniósł w stan emerytalny. Ks. Adolf otrzymał zgodę na zamieszkanie na plebanii w Lisich Jamach, jednak opuścił diecezję zamojsko-lubaczowską i udał się, by służyć w miarę swoich sił i możliwości pomocą duszpasterską w parafii Piechowice w diecezji legnickiej. Proboszcza parafii Piechowice ks. Zdzisław Olszewski w 2004 r. podczas wizytacji parafii przez bpa Stefana Regmunta powiedział: „Ks. Adolf to «męczennik konfesjonału». Każdego dnia spędzał on wiele godzin słuchając spowiedzi wiernych”. 

Ks. Adolf Maciąg zmarł 25 stycznia 2020 r. w Piechowicach.

Mszy św. pogrzebowej sprawowanej w kościele parafialnym pw. św. Antoniego Padewskiego w Piechowicach we czwartek, 30 stycznia 2020 r. o godz. 12.00 przewodniczył Biskup Diecezjalny Marian Rojek. Diecezję Zamojsko-Lubaczowską reprezentowali między innymi: ks. kan. Andrzej Stopyra, proboszcz parafii konkatedralnej w Lubaczowie, ks. kan. Tadeusz Czuk z parafii w Lubyczy Królewskiej z delegacją wiernych oraz brat zmarłego kapłana – ks. kan. Leon Maciąg.

Po Mszy św. pogrzebowej ciało ks. kan. Adolfa Maciąga zostało złożone na cmentarzu parafialnym w Piechowicach.

Requiescat in pace!

Opracował ks. Zygmunt Jagiełło
ZID 29(2020), nr 1, s. 143-145.