Przepisy porządkowe na cmentarzu

| autor:

W trosce o bezpieczeństwo i porządek na cmentarzach, rekomendujemy umieszczenie w widocznym miejscu (np. tablica ogłoszeniowa) informacji o  przepisach porządkowych, które powinny stanowić wyciąg z obowiązującego regulaminu cmentarza. Poniżej przedstawiamy przykład informacji.

·      wstęp na teren cmentarza  możliwy jest wyłącznie  w godzinach otwarcia lub do zmroku,    

·      zarząd cmentarza troszczy się o utrzymanie czystości i porządku na terenie cmentarza,

·      obowiązek utrzymania grobu i jego otoczenia w czystości i porządku spoczywa na osobie dysponującej grobem.

·      posegregowane śmieci i odpady  należy składać do pojemników udostępnionych przez zarządcę cmentarza,

·      zarząd cmentarza nie ubezpiecza grobów od jakichkolwiek zniszczeń,

·      obowiązek indywidualnego ubezpieczenia grobu spoczywa na dysponencie grobu,

·      zarząd cmentarza nie odpowiada za uszkodzenia grobów, powstałe wskutek klęsk żywiołowych, dziania siły wyższej,  czynników atmosferycznych, kradzieży i aktów wandalizmu oraz za rzeczy pozostawione bez nadzoru, a także za szkody niewynikające z zaniedbania lub zaniechania parafii,

·      przebywanie na cmentarzu w czasie występowania niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, jak: wichura, burza, gołoledź, śnieżyca itp. wymaga zachowania szczególnej ostrożności,

·      w okresie zimowym należy korzystać wyłącznie z odśnieżonych dróg i chodników,

·      woda z ujęć na terenie cmentarza nie nadaje się do spożycia i może być używana jedynie do podlewania roślin oraz do innych celów gospodarczych,

·      na terenie cmentarza zakazuje się, bez uprzedniego uzyskania zgody zarządu cmentarza, dokonywania jakichkolwiek prac kamieniarskich i budowlanych.

 

 

Na terenie cmentarza zakazuje się:

1.     zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca,

2.     zaśmiecania terenu, w tym wysypywania odpadów poza pojemniki do tego przeznaczone,

3.     niszczenia zieleni, nagrobków i urządzeń cmentarnych,

4.     ustawiania ławek, płotów itp. utrudniających komunikację i ruch pieszy,

5.     sporządzania zabudowy grobu, wykraczającej poza powierzchnię miejsca grobu,

6.     przemieszczania nagrobków,

7.     przenoszenia, niszczenia lub zabierania z cmentarza wszelkich elementów jego wystroju,

8.     przebywania na cmentarzu poza godzinami otwarcia,

9.     przebywania dzieci w wieku przedszkolnym bez opieki rodziców,

10.  prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej, zarobkowej i handlowej oraz wszelkich innych czynności naruszających powagę tego miejsca,

11.  umieszczania reklam, prowadzenia akwizycji i rozkładania wizytówek,

12.  sadzenia i usuwania drzew i krzewów, zbierania roślin, kwiatów, nasion,

13.  wypalania śmieci,

14.  wjazdu pojazdami mechanicznymi na cmentarz bez zezwolenia Zarządu Cmentarza,

15.  jazdy rowerami i innymi pojazdami jednośladowymi,

16.  wprowadzania zwierząt,

17.  palenia tytoniu, picia alkoholu i spożywania środków odurzających,

18.  przebywania w stanie nietrzeźwym lub budzącym zgorszenie,

19.  uprawiania żebractwa.

 

 

Pełna treść regulaminu dostępna jest  tablicach ogłoszeniowych parafii, stronie internetowej parafii i jest do wglądu dla osób zainteresowanych w kancelarii parafialnej.


Do pobrania:   

Przepisy porządkowe na cmentarzu - broszura