Nagroda Pro Redemptione dla ks. prof. Franciszka Greniuka

| autor:

Nagroda Pro Redemptione przyznawana jest przez krakowskie Wydawnictwo i Czasopismo "Homo Dei" od 2014 roku. Przyznaje się ją w kilku kategoriach, a patronem honorowym nagrody jest Prymas Polski abp Wojciech Polak. Kapłan senior naszej diecezji, ks. prof. Franciszek Greniuk otrzymał tę nagrodę w tym roku w kategorii “za dorobek naukowy i świadectwo życia”. Uroczystość wręczenia nagrody odbyła się 9 listopada br. w Krakowie w siedzibie “Homo Dei”. W imieniu laureata nagrodę odebrał ks. prof. Sławomir Nowosad.
Ks. prof. dr hab. Franciszek Greniuk

Rys biograficzny

 

Ks. Franciszek Greniuk urodził się 30.08.1927 r we wsi Ornatowice, parafia Grabowiec k. Zamościa (woj. lubelskie). Po ukończeniu kilku klas szkoły podstawowej i pracy w folwarku od 1.05.1942 był żołnierzem Armii Krajowej (rejon Grabowiec, obwód Hrubieszów, inspektorat Zamość). W 1944 r. ukończył partyzancką Szkołę Młodszych Dowódców Piechoty. Po ukończeniu gimnazjum w Hrubieszowie uzyskał świadectwo dojrzałości w Liceum Biskupim w Lublinie i wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Lublinie, tym samym został studentem KUL. Święcenia kapłańskie otrzymał 23.03.1952 r.

Po rocznej pracy duszpasterskiej w parafii Surhów w 1953 r. rozpoczął studia doktoranckie z teologii moralnej na Wydziale Teologii KUL. W 1956 uzyskał stopień doktora teologii w zakresie teologii moralnej na podstawie rozprawy pt. Nauka św. Tomasza z Akwinu o normach moralności, napisanej pod kierunkiem ks. prof. Józefa Kellera. Następnie rozpoczął pracę w Redakcji Encyklopedii Katolickiej KUL oraz prowadził wykłady z teologii moralnej i etyki na Wydziale Teologii KUL jako asystent, a potem jako adiunkt. W 1973 r. uzyskał na KUL stopień doktora habilitowanego na podstawie dorobku naukowego i rozprawy pt. Tomasz Młodzianowski teolog moralista XVII wieku. Od 1974 r. do odejścia na emeryturę kierował Katedrą Historii Teologii Moralnej na Wydziale Teologii KUL, a w latach 1986-1992 pełnił funkcję kierownika Sekcji Teologii Moralnej. W 1975 r. uzyskał stanowisko docenta, w roku 1992 został profesorem nadzwyczajnym, natomiast tytuł profesora zwyczajnegootrzymał w 2007 r. Był opiekunem dwóch przewodów habilitacyjnych oraz promotorem 13 doktoratów i ponad 160 magisteriów. Przygotował kilkadziesiąt recenzji doktorskich. Pełnił funkcję wiceprzewodniczącego i przewodniczącego ogólnopolskiej Sekcji Teologów Moralistów (obecnie: Stowarzyszenie Teologów Moralistów). Był również redaktorem naczelnym zeszytu teologicznomoralnego „Roczników Teologiczno-Kanonicznych” KUL (obecnie: „Roczniki Teologiczne”). Od 1957 r. jest członkiem Towarzystwa Naukowego KUL. Ponadto w latach 1975-1982 był rektorem Wyższego Seminarium Duchowego diecezji lubelskiej. Został odznaczony godnością kanonika gremialnego Kapituły Katedralnej w Lublinie.

Ks. Profesor odbył naukowe wizyty badawcze na Uniwersytecie SacroCuore w Mediolanie (Włochy) w latach 1985 i 1997 oraz na Uniwersytecie Katolickim w Leuven (Belgia) w 1985 roku. Przez wiele lat uczestniczył w pracach Zespołu Teologów Moralistów Europy Środkowej, którym kierował bp prof. Andreas Laun z Austrii.

W 1992 r. przeszedł na emeryturę uniwersytecką, prowadząc nadal zajęcia z etyki prawniczej na Zamiejscowym Wydziale Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL w Tomaszowie Lubelskim. W tymże roku przeszedł do pracy duszpasterskiej i organizacyjnej werygowanej wtedy diecezji zamojsko-lubaczowskiej. W latach 1992-2002pełnił funkcję kanclerza Kurii Diecezjalnej w Zamościu orazzostał ustanowiony wikariuszem generalnym. Otrzymał godność kanonika gremialnego Kapituły Katedralnej w Zamościu oraz godność protonotariusza apostolskiego (infułata). Był organizatorem i opiekunem Biblioteki Diecezjalnej i Archiwum Diecezjalnego w Zamościu oraz redaktorem „Zamojskiego Informatora Diecezjalnego”.W 2004 r. otrzymał awans na stopień majora Wojska Polskiego. W 2009 roku decyzją Prezydenta RP został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

12.06.2018 ks. prof. Greniuk otrzymał tytuł doktora honoris causa Ukraińskiego Katolickiego Uniwersytetu z Lwowa w dowód uznania i wdzięczności za jego wyjątkowe zasługi dla kształcenia kleryków greckokatolickich w seminarium lubelskim.

 

Bibliografia naukowa (wybrana)
- Tomasz Młodzianowski teolog moralista XVII wieku, Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL 1973.
- Teologia moralna w poszukiwaniu własnej tożsamości, Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL 1993.
- Nauka św. Tomasza z Akwinu o normach moralności, Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne 2006.
- Teologia moralna w swej przeszłości, Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne 2006.
- Studia z teologii moralnej, Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne 2006.

Ponadto ok. 300 artykułów naukowych, popularno-naukowych, recenzji i haseł encyklopedycznych.