Dostępna przestrzeń publiczna - nowy program PFRON

| autor:

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu informuje, iż Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych rozpoczął nabór wniosków w ramach nowego programu „Dostępna przestrzeń publiczna”.

Nabór będzie trwał do 15.07.2023r., a składanie wniosków odbywa się wyłącznie w formie elektronicznej przez udostępniony przez PFRON system – Generator wniosków. Wnioskodawca w ramach danego modułu może złożyć jeden wniosek.

Złożony wniosek podlega punktowanej ocenie formalnej i merytorycznej. Po zakończeniu oceny merytorycznej tworzona będzie lista rankingowa zawierająca liczbę punktów i kwotę proponowanego   dofinansowania.

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

  1. jednostki samorządu terytorialnego tzn. gminy, powiaty i województwa w rozumieniu Konstytucji RP oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa lub ich jednostki organizacyjne;
  2. kościoły lub inne związki wyznaniowe, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania oraz ich osoby prawne;
  3. organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
  4. podmioty lecznicze wymienione w art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz spółki prawa handlowego utworzone z przekształcenia tych podmiotów, w których większość udziałów ma Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego, świadczące opiekę ginekologiczną, w tym opiekę prekoncepcyjną (opieka w okresie przed planowaną ciążą), opiekę podczas ciąży oraz po porodzie;

Program realizowany jest w czterech modułach:

  1. Moduł A: likwidacja barier architektonicznych lub informacyjno-komunikacyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne maksymalne dofinansowanie 550.000,00 zł
  2. Moduł B: likwidacja barier architektonicznych lub informacyjno-komunikacyjnych przez kościoły lub inne związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne maksymalne dofinansowanie 550.000,00 zł
  3. Moduł C: utworzenie dostępnych lub poprawa dostępności placów zabaw przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne, kościoły lub inne związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne oraz organizacje pozarządowe maksymalne dofinansowanie 550.000,00 zł
  4. Moduł D: likwidacja barier technicznych, informacyjno-komunikacyjnych oraz wyposażenie w technologie wspomagające i urządzenia umożliwiające skorzystanie przez osoby z  niepełnosprawnością z usług świadczonych przez podmioty lecznicze. Moduł ten obejmuje możliwość skorzystania z opieki ginekologiczno-położniczej powszechnie dostępnej, z której osoby z niepełnosprawnościami nie mogą korzystać z uwagi na występujące bariery maksymalne dofinansowanie 100.000,00 zł

Możliwe kwoty dofinansowania do 80%.

 

Szczegółowe informacje:

Procedury oraz załączniki: https://www.pfron.org.pl/aktua…

 

Treść programu i sposób składania i rozpatrywania wniosków: https://www.pfron.org.pl/o-fun…