II Niedziela Wielkiego Postu Ad Gentes - 05.03.2023

| autor:

II Niedziela Wielkiego Postu Ad Gentes

Materiały liturgiczno-homiletyczne

II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU „AD GENTES”

DZIEŃ MODLITWY, POSTU I SOLIDARNOŚCI Z MISJONARZAMI

5 marca 2023 r.

„Z misjonarzami budujemy Kościół”

 

LITURGIA MSZY ŚWIĘTEJ

Rdz 12,1-4a Ps 33,4-5.18-19.20.22 2 Tm 1,8b-10 Mt 17,1-9

 

Komentarz na wejście

 Tradycyjnie już, w II niedzielę Wielkiego Postu przeżywamy w Kościele w Polsce „Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami”. W tym roku przyświeca nam hasło: „Z misjonarzami budujemy Kościół”.

Liturgia słowa ukazuje nam Chrystusa w chwale nieba, przemieniającego się na oczach uczniów, aby ich umocnić w wierze i przysposobić do przyjęcia tajemnicy krzyża.

Prośmy Pana, o łaskę przemiany naszych serc, byśmy byli gotowi pokornie i ofiarnie zmierzać drogami Wielkiego Postu do radości zmartwychwstania i wniebowstąpienia.

Naszą modlitwą otoczmy misjonarzy i misjonarki z Polski, którzy przemieniają świat zdobywając go dla Chrystusa.

 Akt pokuty

 Na początku tej Mszy świętej stańmy przed Bogiem w prawdzie. Prośmy o przebaczenie naszych grzechów i zaniedbań, niewierności i słabości, które oddzielają nas od Niego.

 Panie, który pragniesz naszego nawrócenia i pokuty, zmiłuj się nad nami.

Chryste, który przemieniasz nasze serca i ubogacasz je swą łaską, zmiłuj się nad nami.

Panie, który pomnażasz w nas miłość i nadzieję, zmiłuj się nad nami.

 Homilia

 Wczytując się uważnie w słowa Ewangelii powoli wnikamy wzamiary i pragnienia Jezusa. Jednym z nich było założenie wspólnoty wiary – Kościoła, któremu Pan pragnął powierzyć siebie, swoją naukę i dary. W tym celu Jezus zgromadził wokół siebie dwunastu uczniów. Powoli kształtował ich serca, odsłaniając przed nimi tajemnice wiary. Apostołowie przebywając z Jezusem na co dzień mieli możliwość patrzenia na Jego dzieła, słuchania Jego nauk i nade wszystko budowania więzi z Nim. Na osobności, Chrystus wyjaśniał im to, co w przypowieściach przekazywał tłumom. Uczniowie byli zafascynowani Mistrzem, przejawami Jego niezwykłej mocy, potęgą słowa i cudów. W duchu zadawali sobie pytanie: Kim naprawdę jest Jezus, syn cieśli Józefa?

            Chrystus pragnął powierzyć im misję głoszenia światu Ewangelii, uświęcania go poprzez sakramenty i budowania braterskiej wspólnoty wiary. Tworzył Kościół, powoli odsłaniając przez Apostołami królewską drogę krzyża. Przysposabiał ich do tego, aby zaakceptowali trudności i niepowodzenia, prześladowania i odrzucenie. Chrystus nie ukrywał przed nimi, że aby wejść do obiecanego królestwa, trzeba najpierw stawić czoła wielu uciskom i cierpieniom. Pan nie obiecywał swemu Kościołowi łatwej egzystencji. Miał świadomość, że udziałem Kościoła staną się prześladowania z powodu głoszonej wiary. Dlatego, pragnąc umocnienia uczniów na te trudne chwile, zaprosił ich na Górę Tabor. Tutaj, w obecności świadków, których posłał Ojciec, ukazał im swą boską chwałę. Odsłonił prawdę o tym, kim jest.

            Przemienienie Chrystusa jest zarazem proroctwem. Ukazuje ostateczną przyszłość Kościoła, którego On jest Głową. Ci, którzy pójdą za Chrystusem muszą liczyć się, że to będzie ich kosztowało. Staną w cieniu krzyża. Nie raz doświadczą brutalnej mocy potępienia, niezrozumienia i odrzucenia. Będą musieli podjąć duchową walkę o własne zbawienie. Staną przeciwko potęgom świata, którzy odrzuca prawdę, dobro i miłość Chrystusa.

Mimo wielu czarnych scenariuszy przyszłości, które kładą się cieniem na wspólnocie Kościoła, dostrzegamy wielką nadzieję. Przemieniając się, Chrystus ukazuje przemianę Kościoła, Jego chwałę i wielkość. Umacnia swych uczniów i jakby wyposaża w oręż, chroniąc ich przed paraliżującym strachem o przyszłość, zwątpieniami i tchórzostwem. Kościół ma przyszłość – jest nią chwała nieba, ale zanim jednak zostanie wprowadzony w ten stan niebiańskiej szczęśliwości i wyniesienia, musi sprostać licznym i bolesnym próbom.

            Wezwanie św. Pawła, skierowane do biskupa Tymoteusza: „Weź udział w trudnościach i przeciwnościach znoszonych dla Ewangelii mocą Bożą!” możemy dziś śmiało odnieść do siebie, a także do misjonarek i misjonarzy, za których dziś szczególnie się modlimy.

            Misjonarze są siewcami przemienienia. Podejmują codzienne prace, modlitwy i cierpienia, z myślą o tym, by ci, do których posyła ich Kościół nie tylko poznali, ale pokochali Chrystusa. Przemieniają bolesną rzeczywistość, budząc nadzieję w sercach osób ubogich, chorych i odrzuconych. Idą do nich z krzyżem, ale też i obietnicą Chrystusa, że prowadzi on w sposób pewny do królestwa niebieskiego.

            Misjonarze przekazują prawdę ewangeliczną nauczając przy różnych okazjach. Szafują sakramenty święte. Przez chrzest wprowadzają tych, którzy uwierzą w Chrystusa do wspólnoty wiary, Kościoła. Powoli, mozolnie budują Kościół. Głoszą Ewangelię i zakorzeniają Kościół w sercach nowych uczniów Chrystusa.

            Budowę Kościoła prowadzą nie tylko poprzez słowo i sakramenty święte, ale także poprzez dzieła miłosierdzia chrześcijańskiego. Misjonarze angażują się w zastaną rzeczywistość, często naznaczoną głęboką nędzą, niesprawiedliwością społeczną, wszechobecną korupcją i przemocą. Wielu z nich ryzykuje życiem w służbie ubogim.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    W II niedzielę Wielkiego Postu obchodzimy Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami. Jak każdego roku, tak i teraz polecamy ich Bogu w modlitwie. Jest ona wyrazem wiary, że misje nie są dziełem ludzkim, ale są zakorzenione w Bogu i z Niego czerpią swą moc. Misjonarze nie pełnią własnej woli, ale realizują powołanie, którym zostali obdarzeni przez Chrystusa. Są budowniczymi Kościoła.

            Pamiętajmy dziś o misjonarzach z Polski. Prośmy, o liczne i gorliwe powołania misyjne wśród duchownych i świeckich. Bez misjonarzy nie będzie misji. Kościół przestanie być wspólnotą ewangelizacyjną. Wesprzyjmy dziś naszymi ofiarami dzieła misyjne. Dołączmy z radością do rzeszy duchowych i materialnych darczyńców misji.

 Modlitwa wiernych

 Do Boga, który w Chrystusa umacnia naszą nadzieję na życie wieczne, skierujmy ufną modlitwę za Kościół i świat, nasze rodziny i wspólnoty oraz nas samych:

 Módlmy się za papieża Franciszka, biskupów i kapłanów, aby niestrudzenie wzywali wszystkie dzieci Kościoła do nawrócenia i pokuty, przemiany serc i budowania królestwa Bożego. Ciebie prosimy…

 Módlmy się za misjonarki i misjonarzy, aby byli budowniczymi Kościoła i wskazywali drogę zbawienia tym, którzy jeszcze nie poznali Chrystusa. Ciebie prosimy…

 Módlmy się za wszystkich, którzy na różne sposoby wspierają misyjne dzieło Kościoła, aby ich nagrodą były radość i pokój, płynące z pełnienia woli Bożej. Ciebie prosimy…

 Módlmy się za chorych i cierpiących, aby wzrastali duchowo dźwigając swój krzyż i by nie zabrakło im nadziei i pomocy ze strony bliskich. Ciebie prosimy…

 Módlmy się za zmarłych, aby ich udziałem stała się chwała nieba, pokój, radość i wiekuiste szczęście. Ciebie prosimy…

 Módlmy się za nas samych, abyśmy umocnieni słowem i Ciałem Chrystusa, wytrwale dążyli do naszej niebieskiej ojczyzny. Ciebie prosimy…

 Wszechmogący i miłosierny Boże, przyjmij naszą modlitwę i napełnij serca swoją łaską. Spraw, aby nasza codzienność stała się pewną drogą, którą zmierzamy ku Tobie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 Rozesłanie

 Niech błogosławieństwo Pana umacnia nas w wędrówce wielkopostnej. Niech będzie mocą przemiany serca, i naszej gotowości przylgnięcia do krzyża Chrystusa. Zaangażujmy się w misyjne dzieło Kościoła. W swych modlitwach pamiętajmy o misjonarkach i misjonarzach i wesprzyjmy ich dzisiaj naszą jałmużną. Pamiętając o tym, że ochotnego dawcę miłuje Bóg!

 Prezentacja Dzieła Pomocy „Ad Gentes”

 Dzieło Pomocy „Ad Gentes” Komisji Episkopatu Polski ds. Misji od 2005 roku wspiera polskie misjonarki i misjonarzy w dziełach ewangelizacyjnych, medycznych, charytatywnych i edukacyjnych. Dzięki pozyskiwanym środkom przez Dzieło Pomocy misjonarze budują kościoły i kaplice, wyposażają sale katechetyczne i świetlice dla dzieci i młodzieży, kształcą katechistów, prowadzą ośrodki zdrowia i szpitale. Opiekują się starcami i niepełnosprawnymi w hospicjach i schroniskach. Dzieło wspiera również edukację dzieci i młodzieży w przedszkolach, szkołach podstawowych i sierocińcach. Wraz z misjonarzami walczy z głodem i niedożywieniem wśród mieszkańców Afryki, Azji i Oceanii. Pomaga matkom samotnie wychowującym dzieci w zdobywaniu zawodu i wspiera rodziny wielodzietne.

W pięciu ostatnich latach Dzieło zrealizowało prawie 700 projektów pomocowych na misjach. Staraniem Dzieła, przy współpracy z „Polską pomocą rozwojową” oraz ojcami franciszkanami, wybudowano szkołę podstawową, zawodową i przedszkole w Campusie Edukacyjnym im. M. Kolbego w Dar es Salaam (Tanzania). Wybudowano również wraz z siostrami karmelitankami szkołę podstawową w Gitega Songa w Burundi.

Z okazji 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II Dzieło Pomocy wybudowało kaplicę ku czci Świętego w Lome (werbiści, Togo) oraz kościół parafialny w Minkama (marianie, Kamerun).

Priorytetowe projekty Dzieła to budowa domów dla Pigmejów w Burundi przy współpracy z ojcami karmelitami oraz budowa studni w Zambii przy współpracy z miejscową Caritas.

W Polsce „Ad Gentes” prowadzi animację i formację misyjną. Wydaje książki, broszury i ulotki. Jest organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu „Mój szkolny kolega z misji”, w którym biorą udział uczniowie szkół podstawowych.

Informacje na temat działalności Dzieła są publikowane na stronie internetowej www.adgentes.misje.pl. Zapraszamy do współpracy.

ks. Zbigniew Sobolewski,
dyrektor Dzieła Pomocy „Ad Gentes”