Informacje ZUS-owskie dla księży w związku COVID 19

| autor:

W związku z wejściem w życie przepisów Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych informujemy, że osoba duchowna może założyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wniosek o zwolnienie z opłacenia składek za okres 3 miesięcy tj. od 1 marca do 31 maja 2020 r. Zwolnienie od opłacania składek będzie realizowane w formie ich umorzenia, które będzie dotyczyć składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczanie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych.

Wniosek o zwolnienie z opłacania składek należy złożyć do ZUS. Wniosek ten może być złożony w formie dokumentu papierowego albo elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, za pomocą profilu informacyjnego utworzonego w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Dodatkowo parafie (płatnicy składek) spełniające warunki do umorzenia mogą również składać wnioski do ZUS o umorzenie składek za zatrudnionych pracowników, za okres od 1 marca do 31 maja 2020 r.

Więcej informacji: https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/tarcza-antykryzysowa-wsparcie-z-zus/2551371 lub https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/zwolnienie-z-obowiazku-oplacenia-naleznosci-z-tytulu-skladek-za-marzec-maj-2020-r_/2551396

 

Szczegóły: 

komunikat_zwolnienie_z_op_acania_sk_adek_dla_duchownychvdok.docx

instrukcja_wype_nienia_wniosku_rdz_duchowni.doc
wniosek_rdz_papier_03_04_2020.docx


ks. Miłosław Żur
Ekonom diecezji