100-lecie parafii Suchowola

| autor:

W niedzielę 27. października parafia w Suchowoli świętowała 100-lecie istnienia.

Poniżej przemówienie Ks. Proboszcza:

Na początku dzisiejszej uroczystości przeżywania 100 rocznicy powstania wspólnoty parafialnej w Suchowoli pragnę serdecznie powitać wszystkich przybyłych gości. Naszej uroczystości przewodniczy Pasterz naszej diecezji ks Biskup Marian Rojek, który dokona poświęcenia przygotowanych darów i wygłosi do nas swoje słowo. Są obecni kapłani pochodzący z naszej wspólnoty ks Grzegorz Stąsiek, ks Bolesław Zwolan, siostry zakonne Elżbieta Skóra i księża z dekanatu Krasnobrodzkiego na czele z księdzem dziekanem Eugeniuszem Derdziukiem. Naszą uroczystość uświetniają swoją swoją obecnością Starosta Zamojski Stanisław Grześko (pochodzący z naszej parafii), wójt gminy Adamów Dariusz Szykuła, skarbnik Ewelina Droździel- Szykuła, dyrekcja Szkoły Maria Sak i Adam Flaga. Naszą liturgię uświetnią swoimi występami chór Echo Roztocza i orkiestra pod batutą Adama Greszty z Białowoli.

W ramach wprowadzenia zechciejmy wysłuchać historii tych poszczególnych lat które będziemy wspominać.

Tereny należące do obecnej parafii od kilku wieków były zamieszkiwane przez ludność polską wyznania unickiego i rzymsko- katolickiego. Staraniem hrabiego Tarnowskiego około 1850 roku został zbudowany mały drewniany kościół. W 1875 roku kościół ten został zamieniony na cerkiew prawosławną. Po odzyskaniu niepodległości na prośbę miejscowej ludności pod kierownictwem wójta gminy w Potoczku Wincentego Wujca dn 22.10.1919 r Bp Leon Fulman erygował parafię. Pierwszym proboszczem nowej wspólnoty został ks Jan Jędrzejewski, który w latach 1919- 1927 organizuje życie parafialne i dobudowuje nawy boczne do istniejącego drewnianego kościoła. Zabiega także aby Państwo przydzieliło ziemię dla probostwa z tzw. Popówki. Ziemię na nowy cmentarz podarował poseł p. Zdzichowski będący właścicielem majątku w Suchowoli. Dzięki współpracy parafii i gminy utworzono cegielnię, która dostarczała cegłę do budowy nowego kościoła i szkoły. Ks. Adam Moreń sprawujący urząd proboszcza parafii w latach 1927 -35 przygotował większość materiałów do budowy nowego budynku kościoła i gorliwie pracował ze wspólnotą Akcji Katolickiej i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Po jego odejściu nowy proboszcz ks Władysław Bocian od  1935 do 1940 i on dokończył budowę nowego kościoła. Plany nowej budowli przygotował inż. Przymanowski z Warszawy. Polichromię wykonał Lubowiecki ze Lwowa. Obrazy malował Antoni Bodak. Poświęcenia kościoła dokonał 18.12.1938r ks kan Józef Cieślicki dziekan dekanatu zamojskiego. W listopadzie 1939 r ks Bocian został aresztowany i wywieziony przez wojska niemieckie następnie roztrzelany 31.05.1940r.

W czasie działań wojennych 24.09.1939 częściowo zostało zburzone sklepienie w kościele (w tym miejsccu na pamiątkę umieszczono pocisk armatni). Kościół konsekrował ks bp. Stefan Wyszyński dn 19.05.1948r. Za ks Czesława Szydłowskiego, który pracował w latach 1940- 1968 kościół zelektryfikowano, zradiofonizowano i ułożono posadzkę oraz wybudowano nową plebanię. Dnia 9.01.1968 roku ks Czesław Szydłowski umiera i zostaje pochowany na miejscowym cmentarzu. Nowym proboszczem zostaje w 1968 roku ks Józef Telakowski. Podczas jego pobytu w Suchowoli ułożono chodnik wokół kościoła i zrobiono nowe ławki oraz chrzcielnicę. W 1973 roku ks Józef odchodzi na emeryturę i po nim parafię obejmuje jego wcześniejszy wikary ks Edward Kaszak. Jako proboszcz energicznie rozpoczyna prace remontowe na cmentarzu i przy kościele. W latach 1973 -76 buduje nową murowaną plebanię oraz w 1983 r kaplicę p.w. Św Moniki na cmentarzu. Dnia 20.12.1986 parafię przejmuje ks Henryk Nogalski, ktory kontynuuje rozpoczęte przez poprzednika prace przy modernizacji kościoła i doprowadza do poświęcenia nowego wystroju ołtarza głównego. Największym osiągnięciem tego kapłana stało się wybudowanie w latach 1996-2001 nowej kaplicy w Rachodoszczach. Ze względu na pogarszający się stan zdrowia otrzymuje on w 2005 roku ks wikarego w osobie ks Piotra Rawlika. Po 8 latach współpracy ks Piotr zostaje proboszczem w parafii Łabunie a jego miejsce zajmuje ks Jan Borysowski. W sierpniu 2014 roku ks Henryk Nogalski ze względów zdrowotnych przeszedł na wcześniejszą emeryturę a jego miejsce zajmuje ks Roman Palonka. Ostatnie lata przed przeżywanym jubileuszem stały się ciągłym angażowaniem parafian do zmian wystroju kościoła i całego otoczenia. Za namową wiernych dokonano udostępnienia kaplicy cmentarnej do organizowania tam Mszy pogrzebowych. A w kościele parafialnym ocieplono ławki, przebudowano prezbiterium, wprowadzono ogrzewanie podłogowe w prezbiterium i nagrzewnice dla wiernych. W przeciągu tej 100 letniej historii parafii mogliśmy się cieszyć wieloma powołaniami, wywowdzą się z niej: Ks. Mieczysław Piłat (Salezjanin), Ks. Bolesław Zwolan (Diec Zamojsko-lubaczowska), Ks. Grzegorz Stąsiek (Archidiecezja lubelska), Ks. Kamil Kudełka (Pallotyn) Brat Edward Buryło (Pallotyn), S. Władysława Dworniczak, S. Joanna Teterycz, S. Agnieszka Kania, S. Maria Kawałko (Józefitka) S. Zofia Zielińska (Salezjanka), S. Elżbieta Skóra (Służebniczka Starowiejska), S. Zofia Bąjak (Służebniczka Starowiejska), S. Renata Bojarska (Siostry Miłosierdzia). Korzystając z obecności tak wielu przybyłych gości chciałbym serdecznie podziękować wszystkim parafianom za ich aktywność i pomoc okazaną podczas prowadzonych prac remontowych. Ostatnim wyrazem tej współpracy jest wykonanie przez artystę Stanisława Stopyrę z Grodziska Górnego wystroju ołtarzy soborowego, ufundowanego przez rodziców dzieci komunijnych i przedsoborowego, którego fundatorami są wszyscy parafianie. W procesji z darami także będzie uczestniczył dar w postaci chorągwi procesyjnej od Koła Różańcowego z Feliksówki.

Teraz serdecznie prosimy księdza Biskupa o dokonanie poświęcenia ołtarzy i chorągwi, które stały się darami ofiarowanymi przez parafian na dzisiejszą okoliczność.