Informacja Wydziału Teologii KUL

| autor:

Reforma nauki i szkolnictwa wyższego, realizowana obecnie w Polsce, wymusza również zmiany w specjalistycznym kształceniu teologicznym. Wydział Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II przygotował nową formę studiów licencjackich (wymagane magisterium z teologii), m.in. przygotowujące do doktoratu i poszerzające kompetencje naukowe i dydaktyczne. Studia te zostaną uruchomione od roku akademickiego 2019/2020.

Studia te będą prowadzone na Wydziale Teologii KUL w następujących specjalizacjach (dyscyplinach teologicznych):

1.            nauki biblijne,
2.            historia Kościoła i patrologia,
3.            teologia dogmatyczna,
4.            teologia fundamentalna,
5.            teologia moralna,
6.            ekumenizm,
7.            teologia duchowości,
8.            teologia praktyczna,
9.            duszpasterstwo rodzin,
10.          katechetyka,
11.          liturgika i homiletyka.

 

Studia licencjackie:
-  będą miały formę stacjonarną,
-  dla wszystkich zakwalifikowanych uczestników będą bezpłatne,
-  będą trwały dwa lata, czyli cztery semestry; studia biblijne poprzedzone będą rokiem propedeutycznym (języki biblijne).


Studia licencjackie będą zwieńczone egzaminem i uzyskaniem kanonicznego tytułu licencjata teologii w określonej specjalizacji (dyscyplinie teologicznej).

Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Rekrutacji KUL – www.kandydat.kul.pl, email: rekrutacja@kul.pl, tel. 81 445 41 37 lub Dziekanacie WT – e-mail: wt@kul.pl, tel. 81 445 38 41.