Umieszczanie tablic informacyjnych na zabytkach sakralnych

| autor:

Umieszczanie tablic informacyjnych na zabytkach sakralnych wpisanych do rejestru zabytków województwa lubelskiego

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Lublinie Delegatura w Zamościu informuje, że podczas inspekcji terenowych pracownicy tut. Delegatury odnotowali umieszczanie tablic informacyjnych na zabytkach sakralnych wpisanych do rejestru zabytków, bez pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków. Dotyczy to często obiektów w których zostały przeprowadzone prace remontowo-konserwatorskie, finansowane z udziałem środków z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego czy Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Przypominamy, że zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, umieszczanie na zabytku wpisanym do rejestru: urządzeń technicznych, tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych, wymaga uzyskania pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Jednocześnie prosimy o doprowadzenie do usunięcia tablic zamontowanych bez uzgodnienia z wojewódzkim konserwatorem zabytków i poinformowanie proboszczów parafii o obowiązujących przepisach, wynikających z cytowanej wyżej ustawy.

Urząd konserwatorski dopuszcza możliwość umieszczania tablic informacyjnych w obrębie zabytkowych nieruchomości, jednakże nie mogą one mieć negatywnego wpływu na-percepcję i strukturę zabytku.


mgr Andrzej Kosiborski
Kierownik Delegatury Wojewódzkiego Urzędu
Ochrony Zabytków w Zamościu