Bractwo Szkaplerza

Charyzmatem Bractwa jest Kult Matki Bożej Szkaplerznej i przekazywanie dzisiejszemu człowiekowi pobożności maryjnej w sposób odpowiedni do dzisiejszej mentalności jego wartości ideowych.

KTO MOŻE NALEŻEĆ DO BRACTWA?

Do Bractwa może należeć każda osoba przynależąca do Kościoła katolickiego, która otrzymała sakrament doj­rzałości chrześcijańskiej (bierzmowanie) oraz nosi Szkaplerz poświęcony i nałożony przez kapłana.

JAKIE SĄ OBOWIĄZKI CZŁONKÓW BRACTWA?

 • Zawsze i z pobożnością no­sić Szkaplerz św. lub medalik, jako widzialny znak ich przynależności do Maryi w Rodzinie Karmelu.
 • Stale po­święcać czas na spotkanie z Bogiem na modlitwie, często uczestniczyć w Eucharystii, odmawiać części Liturgii godzin lub kilku Psalmów, modlić się na różańcu, bądź odmawiać inne modlitwy zatwierdzone przez Kościół.
 • Uczestniczyć w okresowych spo­tkaniach, podczas których ożywiane jest poczucie wspól­notowej więzi, poznaje się ducha Karmelu i uwrażliwia na potrzeby braci i sióstr, czyniąc to wszystko w zażyłej komunii z Maryją.

JAKIE SĄ CELE BRACTWA?

 • zapoznawanie się z duchem Karmelu Terezjańskiego;
 • rozważanie życia Najświętszej Maryi Panny i naśla­dowanie Jej cnót;
 • rozszerzanie czci Najświętszej Maryi Panny i nabo­żeństwa szkaplerznego;
 • czynne włączanie się - w duchu maryjnym - w życie Kościoła lokalnego;
 • współpraca z innymi stowarzyszeniami i ruchami ka­tolickimi.

W JAKI SPOSÓB MOŻNA ZAŁOŻYĆ BRACTWO?

Do zatwierdzenia Bractwa uprawniony jest Generał Zakonu Karmelitańskiego. Aby mogło ono powstać przy kościołach innych niż karmelitańskie, ko­nieczne jest pisemne pozwolenie biskupa diecezjalnego.

W JAKI SPOSÓB MOŻNA ZOSTAĆ PRZYJĘTYM DO BRACTWA?

Do Bractwa może przyjąć osoba upoważniona do działania w imieniu Zakonu, po złożeniu deklaracji przez kandyda­ta, wpisaniu do odpowiedniej Księgi Bractwa i wręczeniu legitymacji członka Bractwa Szkaplerznego. Przyjęcie dokonuje się podczas stosownego obrzędu liturgicznego.

KTO KIERUJE BRACTWEM?

Odpowiedzialni za Brac­two są Proboszcz, rektor kościoła lub osoba wyznaczona przez właściwego prowincjała. Odpowiedzialny za Bractwo zatwierdza moderato­ra i animatorów, wybranych przez członków miejscowe­go Bractwa na okres trzech lat.

JAKIE SĄ OBOWIĄZKI MODERATORA?

 • prowadzenie spotkań formacyjnych, organizowani nabożeństw ku czci NMP z Góry Karmel;
 • zapoznawanie członków Bractwa z materiałami formacyjnymi i liturgicznymi Zakonu dla laikatu karmelitańskiego i zachęcania do odprawiania rekolekcji w duchu Karmelu;
 • przygotowanie Prowincjalnego Kongresu Animatorów Bractw i animowanie współpracy z innymi Bractwami i grupami laikatu Karmelu.
 • przygotowanie Bractwa do udziału w Ogólnopolskin Spotkaniu Rodziny Szkaplerznej w Czernej.