Apostolat Złota Róża

opiekun: Ks. Łukasz Kolasa

adres: ul. Tomaszowska 18; 22-440 Krasnobród

tel.: 513 731 430

e-mail: [email protected]

www: apostolat-zlotaroza.pl

Apostolat Złota Róża zrodził się w Medjugorie. Jest odpowiedzią na oredzie Królowej Pokoju z 2 stycznia 2007 r. kiedy to Maryja w czasie comiesięcznego spotkania z Miryjaną poprosiła o modlitwę i post za kapłanów.

CZYM JEST WSPÓLNOTA? 

Podstawową wspólnotę “ZŁOTA RÓŻA” stanowi grupa 21-osobowa . Początek modlitwy wspólnotowej zaczyna się Mszą św. w pierwszy czwartek miesiąca. Następnie każda z osób w wybranym przez siebie dniu (wypadającym co 3 tygodnie) ustalonym z animatorem, rozważa jedną wyznaczoną na stałe dla całej wspólnoty tajemnicę RÓŻAŃCA ŚW., KORONKĘ do BOŻEGO MIŁOSIERDZIA, MODLITWĘ ŚW. FAUSTYNY KOWALSKIEJ ZA KAPŁANÓW I MODLITWĘ DO MARYI ZA POWOŁANYCH DO KAPŁAŃSTWA ŚW. JANA PAWŁA. Modlimy się w domu (mile widziana modlitwa rodzinna).

W tymże dniu każda z osób, ofiarowuje w niżej podanych intencjach post o chlebie i wodzie lub wyrzeka się czegoś z pokarmów, zbytecznych rozmów, filmów itp. W tych intencjach można ofiarować udział we Mszy św., adorację Najświętszego Sakramentu, cierpienie, pracę, akty strzeliste itp. (wg uznania).

HISTORIA

Apostolat Złota Róża zrodził się w Medjugorie. Jest odpowiedzią na oredzie Królowej Pokoju z 2 stycznia 2007 r. kiedy to Maryja w czasie comiesięcznego spotkania z Miryjaną poprosiła o modlitwę i post za kapłanów. Pierwsza wspólnota Apostolatu „Złota Róża” – Modlitwy i Postu za Kapłanów powstała 1 marca 2007 roku przy Parafii Bożego Ciała w Siedlcach. Myślą przewodnią tworzącego się Dzieła były słowa „Zróbcie wszystko cokolwiek wam powie” /J2,5/. Założycielką pierwszej wspólnoty „Złotych Róż” jest Teresa Kruszewska, a opiekunem duchowym dzieła został ksiądz Józef Skorodiuk, który poprowadził pierwszą Mszę świętą o Boże błogosławieństwo dla Apostolatu, w kaplicy sióstr Teresek w Siedlcach w dniu  1 marca 2007 roku o godz. 6.30. kolejna Msza święta tego dnia odbyła się w Kościele Bożego Ciała w Siedlcach o godz.18.00 z udziałem pierwszej wspólnoty.

Później osoby z innych parafii, otrzymywały światło i przynaglenia, i tworzyli takie wspólnoty w swoich parafiach w Polsce.

W 2010 roku w pierwszą sobotę marca odbył się pierwszy Ogólnopolski Zjazd „Złotych Róż”  na jasnej Górze. Na spotkanie przybyło 4 księży i bardzo dużo ludzi. Podczas uroczystej Mszy świętej Apostolat został zawierzony Maryi – Królowej Polski. Tę Mszę świętą koncelebrowało 3 biskupów, między innymi ks. biskup Henryk Tomasik (wówczas bkp pomocniczy Diecezji Siedleckiej). Od tego czasu (2010r. – 2015r.) w każdą pierwszą sobotę marca odbywały się Ogólnopolskie Zjazdy „Złotych Róż” na Jasnej Górze, a w drugą sobotę października w Oborach k. Torunia.

W 2016r. spotkanie marcowe i październikowe miało miejsce w Diecezji Siedleckiej – w Leśnej Podlaskiej (pierwsze pod przewodnictwem ks. doktora Pawła Wiatraka, a drugie pod przewodnictwem ks. doktora Grzegorza Koca). W 2017r.w pierwszą sobotę marca Ogólnopolski Zjazd Apostolatu odbył się ponownie na Jasnej Górze pod przewodnictwem ks. doktora Grzegorza Koca – Opiekuna Apostolatu w Diecezji Siedleckiej.

Modląc się liczymy na Opatrzność Bożą, opiekę Maryi, świętego Jana Pawła II i świętej siostry Faustyny, którzy są głównymi patronami Apostolatu.

Nieustannie uczymy się wszystko czynić z miłości, coraz bardziej kochać kapłanów, umiłowanych synów Jezusa i Maryi. Pragniemy poprzez miłość, modlitwę i post przyczynić się do zwycięstwa Niepokalanego Serca Maryi przez kapłanów.


REGULAMIN APOSTOLATU "ZŁOTA RÓŻA" W DIECEZJI ZAMOJSKO-LUBACZOWSKIEJ

 

Apostolat Złota Róża jest wspólnotą osób świeckich, które w duchu miłości i odpowiedzialności za Kościół, otaczają modlitewną opieką kapłanów oraz troszczą się o nowe powołania kapłańskie i zakonne. Powstanie Apostolatu jest odpowiedzią na prośbę św. Jana Pawła II, który – zarówno w adhortacji posynodalnej Pastores dabo vobis – jak i w licznych przemówieniach, homiliach oraz spotkaniach z wiernymi wzywał do modlitwy w intencji powołanych do kapłaństwa.

 

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.     Apostolat Złota Róża określony dalej jako Apostolat, wywodzący się ze wspólnoty Kościoła Siedleckiego, jest prywatnym stowarzyszeniem wiernych o charakterze modlitewnym i formacyjnym, działającym na podstawie kan. 299 oraz kan. 321-326 Kodeksu Prawa Kanonicznego.

2.     Apostolat posiada osobowość prawną w Kościele katolickim na mocy kan. 322 KPK.

3.     Apostolat opiera się na regulaminie przeznaczonym dla członków i animatorów Apostolatu, który uzyskał aprobatę Biskupa Siedleckiego.

4.     Apostolat posiada asystenta kościelnego mianowanego przez Biskupa Zamojsko- Lubaczowskiego

5.     Patronami Apostolatu są: Maryja oraz św. Jan Paweł II.

 

§2

ISTOTA I DUCHOWOŚĆ

1.     U podstaw Apostolatu znajduje się:

a)     miłość do kapłanów jako szafarzy sakramentów Jezusa Chrystusa:

b)    szacunek dla daru tajemnicy kapłaństwa;

c)     troska o nowe powołania do kapłaństwa i życia zakonnego;

d)    rozbudzanie świadomości potrzeby wspierania kapłanów i powołanych modlitwą oraz osobistym wyrzeczeniem.

2.     Celem Apostolatu jest przede wszystkim modlitwa w intencji kapłanów oraz nowych powołań kapłańskich.

3.     Apostolat realizuje powyższy cel poprzez tworzenie grup modlitewnych, składających się z 21 osób, których członkowie podejmują modlitwę, posty lub inne dobrowolne wyrzeczenia w intencji powołanych do kapłaństwa.

 

§3

 CZŁONKOWIE

1.     Członkiem Apostolatu może zostać każdy wierzący należący do Kościoła katolickiego.

2.     Zaangażowanie w inne stowarzyszenia i ruchy o charakterze modlitewnym, formacyjnym czy apostolskim nie stanowi przeszkody w przynależności do Apostolatu.

3.     Podstawową wspólnotę Apostolatu stanowi grupa 21-osobowa, która zawiązuje się w danej parafii, a odpowiedzialnym za tę wspólnotę jest ksiądz proboszcz lub wyznaczony przez niego kapłan, pełniący posługę w danej parafii.

4.     Do Apostolatu zostaje przyjęta osoba po złożeniu deklaracji wobec proboszcza parafii, na terenie której powstaje grupa Apostolatu lub animatora.

5.     Na czele grupy stoi animator wybrany przez członków wspólnoty i zaaprobowany przez proboszcza miejsca.

6.     Osoba przyjęta do Apostolatu może być z niego usunięta, jeśli przez dłuższy okres z własnej winy nie podejmowała swoich zobowiązań. Powyższą decyzję podejmuje animator w porozumieniu z księdzem proboszczem.

 

§4

 PODSTAWOWE ZADANIA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW

1.     Członek Apostolatu jest zobowiązany do ofiarowania jednego dnia wyznaczonego przez animatora grupy – w cyklu trzytygodniowym – jako czasu szczególnej modlitwy za kapłanów^ i w intencji nowych powołań kapłańskich. W wyznaczonym dniu powinien w tych intencjach: odmówić jedną tajemnicę Różańca św., Koronkę do Bożego Miłosierdzia, modlitwy św. Faustyny Kowalskiej za kapłanów oraz podjąć post lub inne dobrowolne wyrzeczenie.

2.     Ponadto wszyscy członkowie Apostolatu powinni wspólnie uczestniczyć we Mszy św. i adoracji Najświętszego Sakramentu w pierwszy czwartek miesiąca.

3.     Każdy z należących do Apostolatu ma troszczyć się o pogłębianie życia duchowego poprzez codzienną modlitwę, częste korzystanie z sakramentów św., lekturę Pisma św., czynne zaangażowanie w życie wspólnoty parafialnej, a raz na dwa lata brać udział w rekolekcjach zamkniętych organizowanych dla członków Apostolatu.

4.     Ma również uczestniczyć w cyklicznych spotkaniach formacyjnych organizowanych przez Zarząd Diecezjalny.

5.     Swoją postawą członek Apostolatu ma zachęcać innych do modlitwy za kapłanów i w intencjach nowych powołań do stanu kapłańskiego i zakonnego.

6.     Wszyscy członkowie Apostolatu powinni modlić się za żywych i zmarłych współbraci.

 

§5

 STRUKTURA APOSTOLATU

1.     Organem zarządzającym i koordynującym działania Apostolatu w diecezji jest Zarząd Diecezjalny, wybierany na okres 5 lat podczas zjazdu diecezjalnego.

2.     Zarząd wybierany jest w głosowaniu tajnym przez animatorów grup parafialnych spośród członków Apostolatu.

3.     W skład Zarządu wchodzą: przewodniczący, wiceprzewodniczący, sekretarz i dwóch członków. Przewodniczącego mianuje Biskup Zamojsko-Lubaczowski spośród trzech kandydatów, którzy otrzymali najwyższą liczbę głosów.

4.     Zarząd wraz z asystentem kościelnym ustala program formacyjny Apostolatu, organizuje zjazdy diecezjalne, rekolekcje oraz akcje promujące Apostolat.

5.     Na czele wspólnoty parafialnej Apostolatu stoi animator wybrany przez członków wspólnoty i zaaprobowany przez księdza proboszcza.

6.     Do głównych zadań animatora należy: organizacja i prowadzenie spotkań modlitewno- formacyjnych, utrzymywanie kontaktów z Zarządem Diecezjalnym oraz księdzem proboszczem lub wyznaczonym przez niego kapłanem w sprawach dotyczących wspólnoty, gromadzenie dobrowolnych składek na dzieła Apostolatu od jego członków lub innych ofiarodawców, uczestniczenie raz w roku w rekolekcjach formacyjnych.

7.     W parafiach, gdzie istnieje kilka grup Apostolatu, w celu właściwej koordynacji działania i realizowania zadań wspólnoty, należy utworzyć Parafialną Radę Apostolatu. Na jej czele stoi kapłan odpowiadający za Apostolat w parafii, a w jej skład wchodzą animatorzy wszystkich grup parafialnych.

§6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Zmiany w powyższym Regulaminie może wprowadzić Biskup Zamojsko–Lubaczowski.