Zakończenie realizacji projektu Caritas „Aktywni i Samodzielni!”

| autor:

Projekt realizowany przez Caritas Diecezji Zamojsko–Lubaczowskiej dofinansowany ze środków PFRON.

Zakończyła się realizacja projektu „Aktywni i samodzielni!”, którego celem było zwiększenie samodzielności 20 osób z niepełnosprawnościami z terenu powiatu tomaszowskiego i zamojskiego do pełniejszego życia społecznego, a także umożliwienie lub wspomaganie niezależnego życia osób z niepełnosprawnością w okresie od 1 kwietnia 2023 r. do 31 marca 2024 r.

Projekt realizowany był na terenie powiatu tomaszowskiego i zamojskiego. Wzięło w nim udział 20 osób z niepełnosprawnościami w wieku powyżej 18 roku życia, z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Wszystkie osoby ukończyły projekt, tj. zrealizowały zaplanowany proces wsparcia.

Wsparcie beneficjantów obejmowało:

  • 200 godzin wsparcia polegającego na opracowaniu i realizacji Indywidualnych Planów Działania, których celem było udzielenie pomocy w procesie usamodzielniania;
  • 6000 godzin usług asystenckich, które miały za zadanie:
  • ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnością do podejmowania aktywności,
  • umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia,
  • przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność,
  • umożliwienie osobom niepełnosprawnością uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności;
  • 320 godzin wsparcie coachingowego ukierunkowanego na:
  • zwiększenie motywacji do samodzielnego podejmowania decyzji życiowych,
  • zmniejszenie poczucia bezradności w zdefiniowaniu wyborów życiowych, które może dokonać osoba z niepełnosprawnością,
  • zwiększenie pewności siebie przy podejmowaniu działań i planowaniu przyszłości.

Rezultatem projektu jest spełnienie zasady prawa do niezależnego życia rozumianego jako prawo osób z niepełnosprawnościami do sprawowania kontroli nad własnym życiem i podejmowania wszelkich decyzji, które ich dotyczą. Udzielone wsparcie w wymiarze 6520 godzin pozwoliło na włączenie osób z niepełnosprawnościami w życie lokalnych społeczności, w tym realizację podstawowych praw obywatelskich m.in. takich jak prawo dostępu do dóbr kultury i udziału w życiu publicznym. Projekt umożliwił beneficjentom realizowanie aktywności, na których im osobiście zależy, dał szansę na równy dostęp do informacji i komunikacji, podniesienia poziomu bezpieczeństwa i podmiotowości.

Projekt „Aktywni i samodzielni!” to konkretne działania, które umożliwiły osobom z niepełnosprawnością udział w życiu społecznym, to aktywizacja zbliżająca do poprawy jakości życia i podniesienia samooceny.