Zmiany w przepisach prawa dotyczących dotacji

| autor:

21 kwietnia 2021 w Dzienniku Ustaw z 2021 roku, pod poz.731 – zostało ogłoszone Rozporządzenie Ministra Kultury, Dziedzictwa narodowego i Sportu z dnia 16 kwietnia 2021 zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji celowej na prace konserwatorskie lub restauratorskie przy zabytku wpisanym na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, czyli 22 kwietnia br. weszło w życie.

Najbardziej istotne zmiany:

 

  • w przypadku dofinansowania prac, które mają zostać przeprowadzone przy zabytku wpisanym do rejestru – termin składania wniosków przesunięto z  28 lutego w którym dotacja ma być udzielona – NA 30 LISTOPADA ROKU POPRZEDZAJĄCEGO ROK UDZIELENIA DOTACJI ;

Zaproponowana zmiana przyczyni się do wydłużenia czasu, potrzebnego beneficjentom na  wykonanie prac objętych umową i zmniejszy zagrożenie ewentualnego niewykonania prac przed końcem roku budżetowego i konieczność zwrotu dotacji ;

WYDŁUŻENIU Z DWÓCH DO TRZECH MIESIĘCY ulegnie również termin rozpatrywania przez WKZ wniosków o udzielenie dotacji celowej w przypadku dofinansowania prac, które zostaną przeprowadzone przy zabytku wpisanym do rejestru ;

 

  • wprowadzono także zmianę w wyniku, której jest możliwość składania do WKZ wniosków o  przyznanie dotacji celowej poza wyznaczonymi terminami naborów w wniosków w sytuacji, gdy PRACE PRZY ZABYTKU WPISANYM DO REJESTRU ZABYTKÓW SA WYMAGANE ZE WZGLĘDU NA  USZKODZENIE TEGO ZABYTKU W NASTEPSTWIE: POŻ POZWOLENIA ORGANU OCHRONY ZABYTKÓW ARU, WYBUCHU, WSTRZĄSU SEJSMICZNEGO, SILNEGO WIATRU, INTENSYWNYCH OPADÓW ATMOSFERYCZNYCH, OSUWISKA ZIEMI, POWODZI, KATASTROFY BUDOWLANEJ LUB INNEGO NAGŁEGO ZDARZENIA O PODOBNYM PRZEBIEGU, KTÓRE WYSTĄPIŁO W OKRESIE OD 6 MIESIĘCY PRZED DNIEM ZŁOŻENIA WNIOSKU. Dotychczas dotacje w tym trybie mogły być udzielane wyłącznie przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego ;

 

  • kolejną zmianą jest wskazanie  jako obowiązkowego na etapie składania wniosków o udzielenie dotacji ZAŁĄCZNIKA  W POSTACI POZWOLENIA ORGANU OCHRONY ZABYTKÓW NA PROWADZENIE PRAC PRZY ZABYTKU. Obecnie ww. pozwolenie wymagane jest na etapie zawierania umowy o udzielenie dotacji.

 

W związku z tą ostatnią zmianą – nastąpiły także zmiany w „PROGRAMIE MINISTRA KULTURY, DZIEDZICTWA NARODOWEGO I SPORTU – „OCHRONA ZABYTKÓW”.

ZATEM OD  NAJBLIŻSZEGO TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW DO PROGRAMU „OCHRONA ZABYTKÓW” NA 2022 ROK, TJ. UPŁYWAJĄCEGO W DNIU 31 PAŹDZIERNIKA 2021 R., NIEZBĘDNYM DOKUMENTEM  NA ETAPIE SKŁADANIA WNIOSKU BĘDZIE WAŻNE POZWOLENIE WŁAŚCIWEGO WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW NA PRACE OBJĘTE WNIOSKIEM.

 

PROSIMY PAMIĘTAĆ O WPROWADZONYCH ZMIANACH

 

 

Link do rozporządzenia:

http://isap.sejm.gov.pl/isap.n…