Wsparcie finansowe w ramach programów Tarczy Antykryzysowej

| autor:

Istnieje możliwość skorzystania przez parafię ze wsparcia finansowego w ramach programów Tarczy Antykryzysowej w następujących formach:

 

- mikropożyczki – do 5000 zł ( max. 10% kwoty przychodu) dla kościelnych osób prawnych, których łączna wysokość przychodów osiągniętych w poprzednim roku bilansowym nie przekroczyła 100 000 zł; z przeznaczeniem na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej lub statutowej. Pożyczka wraz z odsetkami podlega umorzeniu pod warunkiem, że organizacja będzie istniała przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. Za datę udzielenia pożyczki uznaje się dzień wypłaty środków przez urząd pracy na wskazane konto.

- dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne. Wsparcie może być przyznane na okres nie dłuższy niż 3 miesiące od miesiąca złożenia wniosku w wysokości nie wyższej niż suma 70% wynagrodzeń pracowników objętych wnioskiem (kwota dofinansowania nie może przekroczyć 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia powiększonego o składki na ubezpieczenie społeczne od pracodawcy). 

 

Wnioski należy składać do Powiatowego Urzędu Pracy, właściwego ze względu na siedzibę-w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej (poprzez platformę Praca.gov.pl).

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Powiatowych Urzędów Pracy.