FUNDACJA „DZIEŁO NOWEGO TYSIĄCLECIA”

| autor:

W dniu 3 kwietnia 2019 roku Pasterz naszej Diecezji ks. bp dr Marian Rojek mianował ks. dra Piotra Brodziaka Dyrektora Wydziału Nauki i Wychowania Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Zamościu – Diecezjalnym Koordynatorem Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Składamy serdeczne podziękowania ks. prał. dr. Wiesławowi Galantowi – Proboszczowi parafii pw. Św. Michała Archanioła w Zamościu, za dotychczasową pracę na rzecz Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.

 

W związku z powyższym informujemy, że w dalszym ciągu poszukujemy kandydatów wśród zdolnej, niezamożnej młodzieży do objęcia ich programem stypendialnym.

 

Poniżej kilka kwestii dotyczących programu stypendialnego Fundacji "Dzieło Nowego Tysiąclecia". 

 

Krótko o stypendium:

- Pomagamy zdolnej, niezamożnej młodzieży w wieku od 7 klasy SP do ukończenia studiów; nie można przystąpić do programu na etapie studiów - na studiach można tylko kontynuować bycie stypendystą. Najwcześniej stypendium można otrzymać po I semestrze 7 klasy.

- Kryteria, jakie musi spełniać stypendysta:

  • średnia ocen nie niższa niż: w szkole podstawowej i gimnazjum 4,8, w szkole średniej 4,5, na studiach 4,0;
  • dochód brutto na jednego członka rodziny niższy niż 0,7 najniższego wynagrodzenia brutto ogłaszanego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej, według stanu na dzień składania wniosku o stypendium; w tym roku jest to  kwota 1575 zł;
  • wiejskie lub małomiasteczkowe pochodzenie (miasto do 20 tys. mieszkańców);
  • pozytywna opinia proboszcza, katechety, wychowawcy;
  • zaangażowanie wolontariackie.

- Każda diecezja ma określony limit stypendiów do przyznania; limit ten określa Zarząd - głównie na podstawie wcześniejszych ustaleń z Radą Fundacji oraz poziomu zbiórki podczas Dnia Papieskiego; nowe osoby przyjmujemy tylko wówczas, gdy są wolne miejsca i po zakończeniu rekrutacji dotychczasowych stypendystów (od połowy października do maja). 

- Uczniowie szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły średniej muszą rozliczać się z otrzymywanego stypendium dwa razy w roku: do 15 lutego (ze stypendium pobranego w I semestrze) i do 15 lipca (ze stypendium pobranego w II semestrze). Standardowo otrzymują oni kwotę 400 zł miesięcznie (200 zł pakiet socjalny i 200 zł pakiet naukowy) i zgodnie z tym podziałem muszą się rozliczyć. Rozliczenie przesyłają bezpośrednio do biura Fundacji w Warszawie.  

 

Obóz i spotkania formacyjne w diecezji:

- Fundacja oprócz wsparcia materialnego prowadzi również program formacyjny, na który składają się: ogólnopolski obóz (organizuje biuro Fundacji) oraz spotkania formacyjne w diecezji (organizuje ksiądz koordynator). 

Formacja i wychowywanie tych młodych ludzi jest czymś, co wyróżnia naszą Fundację. Im bardziej Ci ludzie są świadomi, ukształtowani, zintegrowani wewnątrz diecezji tym lepiej później odnajdują się w całej dużej grupie i w tym, co przekazujemy im na obozie. 

Dla stypendystów organizowane są 2-dniowe rekolekcje wielkopostne lub adwentowe dni skupienia. 

 

Od tej pory wszelkie kwestie związane ze składaniem wniosków o stypendium w Diecezji Zamojsko-Lubaczowskie proszę kierować do ks. dra Piotra Brodziaka (tel. 506095614; mail: piotr.brodziak@dzielo.pl).

 

 

  LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

 

  • Dokumenty potwierdzające dochód rodziny:

- zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodzie osiągniętym w poprzednim roku kalendarzowym lub o jego braku – dotyczy wszystkich pełnoletnich osób w rodzinie (również pełnoletniego rodzeństwa)

- informacja na temat posiadania bądź nieposiadania gospodarstwa rolnego (przelicznik hektarów przeliczeniowych)

- zasiłki i świadczenia z Ośrodka Pomocy Społecznej (poza 500+)

- świadczenia alimentacyjne (rodziny niepełne)

B)  Dokumenty potwierdzające wyniki w nauce:

- kopia świadectwa szkolnego (uczniowie)

- zaświadczenie z dziekanatu o osiągniętej średniej (studenci)

- absolwenci szkół gimnazjalnych/maturzyści dodatkowo: zaświadczenie o dostaniu się do nowej szkoły/na studia

C) Dokumenty potwierdzające sytuację rodzinną:

- zaświadczenia ze szkoły (uczące się rodzeństwo)

- kopia aktu urodzenia (rodzeństwo w wieku przedszkolnym)

- akty zgonu/wyroki rozwodowe - jeśli nie ma innego dokumentu poświadczającego otrzymywanie alimentów

D) Opinie:

- katechety

- proboszcza

- wychowawcy

(dotyczy uczniów)

E) Zaświadczenia o wolontariacie

F) Informacje o osiągnięciach kandydata do stypendium i informacje dodatkowe

 

Przy przedłużeniu stypendium na kolejny rok bierzemy pod uwagę obecność na obozie, a także obecność na spotkaniach diecezjalnych organizowanych przez Księdza Koordynatora (w przypadku uczniów) oraz zaangażowanie w życie Wspólnot Akademickich FDNT (w przypadku studentów).