Propozycje rekolekcji i formacji stałej dla kapłanów w Starej Wsi

| autor:

„Manresa” - Dom Formacji Stałej jest odpowiedzią na zachęty Kościoła do organizowania domów i programów formacji ciągłej kapłanów, zwłaszcza tym, którzy pragną pogłębić swoją relację z Jezusem lub doświadczają kryzysów.

Propozycje dla Księży

      „Manresa” - Dom Formacji Stałej jest odpowiedzią na zachęty Kościoła do organizowania domów i programów formacji ciągłej kapłanów, w których panuje atmosfera „sakramentalnego braterstwa”.       Idąc za wskazaniami Kościoła, chcemy służyć pomocą kapłanom na różnych etapach ich posługiwania. Proponujemy pomoc i formację w wymiarze duchowym i ludzkim, zwłaszcza tym, którzy pragną pogłębić swoją relację z Jezusem lub doświadczają kryzysów lub jak stwierdzają dokumenty, doświadczają trudności i „chorób” posługiwania kapłańskiego (RFIS – 2016, nr 84)1.       Dokumenty Kościoła stwierdzają, że jednym ze środków skutecznych i odpowiednich formacji stałej są rekolekcje przeżywane w odosobnieniu i milczeniu. Są one czasem uprzywilejowanym spotkania z Panem, pomocą w rozeznawaniu i dokonywaniu rewizji życia i posługiwania kapłańskiego. Pomocą w realizacji celów formacji stałej są proponowane w „Manresie” różne formy rekolekcji ignacjańskich.  

Rekolekcje 30 dniowe (prowadzą K. Dyrek SJ i T. Hajduk SJ)

Ćwiczenia duchowe świętego Ignacego są rozłożone, w zależności od tematyki, na tak zwane cztery tygodnie, trwają około 30 dni. Są one dla tych, którzy chcą poznać, rozeznać wolę Bożą i ją realizować w swoim życiu. By tak się stało, powinni wcześniej uporządkować siebie i swoje życie (ĆD, 1.21).

Rekolekcje trzydziestodniowe wydają się być najlepszą propozycją, na którą warto znaleźć przynajmniej raz w życiu czas, by się nie tylko odnowić duchowo, odkrywając na nowo swoją tożsamość ucznia Jezusa, ale także rozeznać i zweryfikować swoją posługę kapłańską. Warto je odprawić na początku formacji ciągłej lub na dalszych jej etapach, zwłaszcza gdy różne „choroby kapłańskie” tego okresu osłabiają miłość księdza do Jezusa i zapał apostolski.

Godziny spędzone na modlitwie, w umartwieniu i milczeniu, w poddaniu się działaniu Ducha Świętego, są przeżywane w samotności, ale także w obecności i towarzystwie dającego Ćwiczenia.

Ćwiczenia nazywane są szkołą modlitwy i uczuć. Uczą bowiem różnych form modlitwy i rozeznania duchów, ale także pomagają uporządkować uczucia nieuporządkowane, które przeszkadzają w pójściu za Jezusem. Podczas 30 dni zawiązuje się więź osobowa sługi ze swoim Panem, przyjaciela ze swoim Przyjacielem. Wszystko dokonuje się w dynamice pragnienia magis: więcej kochać Jezusa, więcej i lepiej Mu służyć, bardziej Go naśladować.

Rekolekcje ośmiodniowe 

 Pomocą w rozpaleniu ducha, ożywieniu charyzmatu kapłańskiego czy leczeniu „chorób kapłańskich” są także ośmiodniowe rekolekcje, zwłaszcza pierwszego i drugiego tygodnia. Te dwa tygodnie Ćwiczeń mogą być najbardziej pomocne i wykorzystane w formacji ciągłej. Pierwszy tydzień rekolekcji ignacjańskich dla kapłanów (prowadzi K. Dyrek SJ) Głównym tematem tego tygodnia jest przeżycie tajemnicy zła, grzechu, miłosierdzia i przebaczenia. Ignacy proponuje powrót do grzesznej przeszłości, by ją zrozumieć, by się nią zawstydzić i dzięki temu zapragnąć nawrócenia i innego życia. To spotkanie z przeszłością dokonuje się na modlitwie, w konfrontacji ze słowem Bożym, a więc w spotkaniu z miłosiernym Ojcem, który nas zbawia w Jezusie. Chodzi o przypominanie sobie nie tylko grzechów własnych i trudnych momentów życia, ale także tego, co było w nim piękne, dobre i wyzwalające. Przeżycie rozważań pierwszego tygodnia pomaga podjąć doświadczenie własnej słabości, rozumianej jako grzech, nałogi, niedojrzałości i to wszystko, co stanowi ciemną stronę życia księdza. Właściwe zrozumienie przeszłości ma pomóc lepiej odczytać teraźniejszość i z większą nadzieją patrzeć na swoją przyszłość. Kto bowiem nie zna i nie rozumie swojej przeszłości, jest skazany na jej powtarzanie. 

Drugi tydzień rekolekcji ignacjańskich dla kapłanów (prowadzi K. Dyrek SJ) Rozważania tego tygodnia, które koncentrują się na życiu i działalności Jezusa, mają rekolektantowi pomóc w dokonaniu wyboru życiowego lub w zreformowaniu życia według planów, zamiarów i pragnień Mistrza. W centrum stawiają Syna, który ciągle pełni wolę Ojca i powołuje rekolektanta do naśladowania. Tydzień ten zaprasza do pójścia za Chrystusem na drodze radykalizmu, ogołocenia ze wszystkiego. Ukazuje Jezusa, który zaprasza do naśladowania Go w ubóstwie, pokorze i wzgardzie (ĆD, 98). Jest dla tych duchownych, którzy chcą postępować w dobru, wznosić się z dobrego ku lepszemu, postępować w gorliwości (ĆD, 315.335); pragną też uporządkować, zreformować swoje życie i posługę kapłańską według pragnień i zamiarów Pana (ĆD, 16.189). Reguły rozeznawania duchów tego tygodnia (ĆD, 328-336) podają wskazówki i rady pomagające rozpoznać działanie złego ducha, gdy nas kusi, proponując dobre pragnienia i dając pocieszenia. Kusi nas w sposób ukryty, trudny do zauważenia (ĆD, 326). Drugi tydzień to szkoła bardzo subtelnego rozeznawania duchowego. Trzeba bowiem rozeznawać w subtelnych pokusach „pod pozorem dobra” (ĆD, 10), czyli obecnych w dobrych myślach, pozytywnych uczuciach i poruszeniach, pocieszeniach i proponowanych wyborach. Drugi tydzień pozwala także stawić czoło innym „chorobom” posługi kapłańskiej, takim jak pokusa funkcjonariusza, bogactwa, kariery oraz problemom z czystością w celibacie. Jest on dobrym czasem dla tych, którzy osłabli z powodu różnych nieuporządkowanych przywiązań. Pragną być bardziej wolni, bezinteresowni w życiu i służbie dla Jezusa. Chcą odnowić swoją miłość i więź z Jezusem, by Go bardziej kochać i szukać Jego woli w swoim życiu, posługiwaniu i pełnić ją każdego dnia. 

Rekolekcje dla kapłanów po 35 roku życia („O zmęczonym Samarytaninie”) prowadzi K. Dyrek SJ)       Samarytanin to człowiek, który poświęca się bezinteresownie dla innych. Daje z siebie Jezusowi więcej. Służąc z oddaniem doświadcza zmęczenia, niewdzięczności i rozczarowania. Ta seria rekolekcji jest adresowana do księży, zwłaszcza do tych, którzy poświęcając się z oddaniem i miłością innym, tracą sens i wartość tego, co robią. Doświadczają rozczarowania, zmęczenia i bezsensu posługiwania. Osłabienie wiary i zapału, utrata entuzjazmu, to przejawy słabszej gorliwości, osłabienia ducha i wewnętrznego wypalenia.       Refleksja i modlitwa nad wypaleniem wewnętrznym kapłanów jest proponowana według dynamiki Ćwiczeń duchowych i odwołuje się do refleksji psychologicznej. 

Rekolekcje dla kapłanów po 45 roku życia – rekolekcje Kleofasa („A myśmy się spodziewali” – Łk 24, 21) (prowadzi K. Dyrek SJ)       Rekolekcje te są proponowane kapłanom, którzy po latach służenia Jezusowi i ludziom, odczuwają radość, dumę, ale także smutek i rozczarowanie. Jest to dobry czas, by spojrzeć na drogę przebytą za Jezusem w kluczu trzeciego i czwartego tygodnia Ćwiczeń, a więc w duchu tajemnicy krzyża, śmierci i zmartwychwstania Jezusa. Spotkanie ze Zmartwychwstałym , podobnie jak Kleofasowi w drodze do Emaus, pozwala właściwie spojrzeć na swoje rozczarowania sobą, ludźmi i Jezusem.       Wprowadzenia do modlitwy i refleksja psychologiczna pomaga spojrzeć na kapłaństwo nie tylko w wymiarze duchowym, ale także ludzkim. Codzienne 45 minutowe rozmowy z prowadzącym pozwolą omówić i przeanalizować swoją drogę z Jezusem i spisać własne „zapiski Kleofasa”. Oprócz różnych form rekolekcji ignacjańskich proponujemy księżom także uczestnictwo w innych propozycjach formacyjnych „Manresy”. 

Comiesięczne dni skupienia dla księży       Skupienia odbywają się w atmosferze milczenia i modlitwy. Rozpoczynają się w każdą pierwszą niedzielę miesiąca o godzinie 17. Kończą się w poniedziałek o godzinie 18. Tematyka skupień jest przeżywana w formie różnorakich spotkań: ze Słowem, ojcami pustyni i ojcami Kościoła, Kościołem.       Do ich poprowadzenia w tym roku zaprosiliśmy: o. Szymona Hiżyckieg OSB, księży: Krzysztofa Sordyla, Witolda Burdę, Janusza Kręcidło MS, Wojciecha Michniewicza, Waldemara Rakocego CM, Leona Nieściora OMI oraz panią profesor Bernadetę Jojko. 

Kurs kierowników duchowych       Kurs jest przeznaczony przede wszystkim dla księży i sióstr zakonnych. Pragniemy nim objąć jak najszerszą grupę osób i dlatego proponujemy comiesięczne spotkania weekendowe. Chcemy uczyć i pomagać jak być, stawać się kierownikiem duchowym. Program kursu obejmuje tematykę teologiczną, duchową i psychologiczną kierownictwa duchowego. W trakcie kursu proponujemy formację osobistą kierowników, na którą składają się: ocena osobowości, poznanie siebie, trening interpersonalny oraz rekolekcje ignacjańskiej z prowadzeniem indywidualnym.       Zajęcia mają charakter teoretyczny i praktyczny. Podczas nich są podejmowane następujące tematy: odróżnianie problemów duchowych od osobowych, rozeznanie duchowe, rozeznawanie powołania; prowadzenie osób postępujących na drodze życia duchowego, ale także w kryzysach, uzależnieniach, z problemami seksualnymi i zaburzeniami psychicznymi. Będziemy uczyć jak słuchać innych, prowadzić rozmowy i uczyć pracy nad sobą.       Kurs rozpoczyna się od lutego 2019 i trwa dwa lata. Zajęcia odbywają się w każdą trzecią sobotę miesiąca - początek w piątek o godzinie 17; zakończenie w sobotę o 18. Prowadzący K. Dyrek SJ i współpracownicy oraz zaproszeni wykładowcy Szkoły Formatorów, działającej przy Akademii Ignatianum w Krakowie. 

Program formacji dla tych, którzy ustali w drodze       Pragniemy pomagać księżom, i seminarzystom , którzy przeżywają kryzysy duchowe i osobowe. Program jest prowadzony indywidualnie i dostosowany do potrzeb i możliwości osoby. Czas pobytu i trwania jest zależny od potrzeby. Celem programu jest pomóc spotkać się z Bogiem, sobą samym i drugim. Zawiera propozycję różnorakich form rekolekcji ignacjańskich z prowadzeniem indywidualnym, kierownictwo duchowe oraz pomoc psychologiczną i terapeutyczną.       w ramach tego projektu proponujemy intensywny dwumiesięczny program duchowo – terapeutyczny z prowadzeniem indywidualnym przez kierowników duchowych i psychologów. Program duchowy obejmuje Fundament oraz 1 i 2 Tydzień Ćwiczeń duchowych. Psychologiczny zaś jest proponowany metodą indywidualnych spotkań oraz warsztatów grupowych, podczas których jest podejmowana problematyka poznania siebie, uzależnień, relacji interpersonalnych, kryzysów.       Do rozpoczęcia projektu potrzeba 8 – 10 osób. 

Trening interpersonalny       Kilkudniowy trening interpersonalny jest proponowany dla księży i osób w formacji. Jest metodą pracy grupowej ukierunkowanej na poznawanie siebie w relacjach społecznych. Uczestnicy treningu mają okazję praktycznie zbadać swoje funkcjonowanie w sytuacjach interpersonalnych, pogłębić świadomość swoich mocnych i słabszych stron w kontaktach z innymi ludźmi.       W toku pracy grupy akcentowane są techniki zwiększające umiejętność komunikacji interpersonalnej w wyrażaniu uczuć, potrzeb i poglądów oraz współpracy w zespole. Istotnym elementem doświadczeń treningowych jest wzrost rozumienia i poszanowania dla różnic w postawach i poglądach ludzi.     Do rozpoczęcia projektu potrzeba 8 – 10 osób. 

Propozycja poznania własnej osobowości       Księżom i osobom formowanym proponujemy przeprowadzenie oceny osobowości, aby pomóc w lepszym poznaniu i zrozumieniu siebie. Na proces poznania siebie składa się kilka parogodzinnych spotkań indywidualnych, podczas których mamy możliwość spojrzeć na swoje życie i powołanie nie tylko z perspektywy teraźniejszości, ale także lepiej je zrozumieć w kontekście własnej przeszłości.       Poznanie i zrozumienie siebie pomaga w uporządkowaniu tego, czego nie widzimy, co w nas jest niedojrzałe i utrudnia danie hojnej odpowiedzi Jezusowi na powołanie otrzymane. Jest również narzędziem pomocnym w pracy nad sobą. Pomaga odpowiednio przeprowadzić rachunek sumienia ogólny i szczegółowy. 

Weekendowe spotkania z sobą samym - „Spotkać siebie, by pokochać Ciebie”       Podczas weekendowych sesji proponujemy spotkania z sobą samym, a więc osobistą historią życia, osobowością, uczuciowością i tym wszystkim w nas, co jest nieznane i wymaga poznania i zrozumienia.       W tym roku sesje podejmują tematykę poznania siebie, przebaczenia, straty, kryzysu, uzależnień oraz rozwoju własnej męskości i relacji interpersonalnych. Będą prowadzone przez psychologów współpracujących z nami: panie Katarzyna Cholewa, Maria John – Borys, Alicja Szumowska, Sylwia Kramarz, Ewa Lenkiewicz, pan Cezary Godlewski, siostry Jadwiga Zasuwik i Beata Dzido oraz ks. Radosław Rybarski


Propozycje formacyjne - „Manresa” – Dom Formacji Stałej – 2018/19  

Rekolekcje ignacjańskie  --> czytaj więcej Z całkowicie indywidualnym prowadzeniem dla księży, sióstr i świeckich – 30 i 8 dniowe – dostępność stała  --> czytaj więcej

otwart   --> czytaj więcej

 • 9–14 października;
 • 8–13 stycznia;
 • 7–12 marca;
 • 9–14 kwietnia;
 • 9–14 lipca;
 • 16–21 sierpnia;
 • 8–13 października
 • 15 – 23 listopada;
 • 5 - 13 grudnia;
 • 6 – 14 lutego;
 • 5 – 13 czerwca;
 • 29 czerwca – 7 lipca
 • 27 grudnia – 4 stycznia;
 • 15 – 23 stycznia;
 • 5 – 13 czerwca;
 • 16 – 24 lipca
Fundament
1 Tydzień
2 Tydzień
3 Tydzień4 TydzieńSynteza - Duch Święty w życiu i działalności Jezusa – 16 – 24 października;

- Śladami świętego Ignacego – 5 – 13 czerwca

- Synteza - Jan Apostoł - syn gromu, uczeń, Którego Jezus umiłował -  22 – 30 października

 

- dla księży:

1 Tydzień - 16–24 października; 5–13 grudnia; 6–14 lutego; 26 marca – 3 kwietnia; 29 czerwca – 7 lipca; 5–13 sierpnia prowadzi K. Dyrek SJ   --> czytaj więcej

2 Tydzień – 15–23 listopada; 5–13 grudnia; 6–14 lutego; 8–16 maja; 29 czerwca – 7 lipca; 5–13 sierpnia; 22–30 października prowadzi K. Dyrek SJ    --> czytaj więcej

- po 35 roku– 27 grudnia–4 stycznia; 16–24 lipca; 22–30 sierpnia     --> czytaj więcej

po 45 roku – 15–23 stycznia; 16–24 lipca; 22–30 sierpnia      --> czytaj więcej

 

3 dniowe rekolekcje dla księży - 26 – 29 listopada – Bliskość Boga – nasza bliskość apostolska – prowadzi o.Tadeusz Hajduk SJ

- dla sióstr:

-po 35 roku – 27 grudnia – 4 stycznia; 16 – 24 lipca      --> czytaj więcej

- po 45 roku – 15–23 stycznia; 16–24 lipca      --> czytaj więcej

 

Rekolekcje dla rozeznających powołanie – 18–22 lutego, prowadzi o. Andrzej Migacz SJ     --> czytaj więcej

 

Dni skupienia:

Z całkowicie indywidualnym prowadzeniem dla księży, sióstr i świeckich– dostępność stała      --> czytaj więcej

 

dla księży     --> czytaj więcej

- 7–8 października – prowadzi o. Krzysztof Dyrek SJ      --> czytaj więcej

- 4–5 listopada – prowadzi o. Szymon Hiżycki OSB       --> czytaj więcej

- 2–3 grudnia – prowadzi ks. Krzysztof Sordyl

- 6–7 stycznia – prowadzi ks. Witold Burda

- 3-4 lutego – prowadzi pani Bernadeta Jojko

- 3–4 marca – prowadzi ks. Janusz Kręcidło MS

- 7–8 kwietnia – prowadzi ks. Wojciech Michniewicz

- 5–6 maja – prowadzi o. Leon Nieścior OMI

- 2–3 czerwca – prowadzi ks. Waldemar Rakocy CM

- 8–9 września

- 6–7 października

 

- dla sióstr      --> czytaj więcej - 5–6 października – prowadzi o. Krzysztof Dyrek SJ     --> czytaj więcej

- 2–3 listopada – prowadzi o. Szymon Hiżycki OSB      --> czytaj więcej

- 30 listopada – 1 grudnia – prowadzi o. Tadeusz Hajduk SJ

- 4–5 stycznia – prowadzi ks. Witold Burda

- 1–2 lutego – prowadzi pani Bernadeta Jojko

- 1–2 marca – prowadzi ks. Janusz Kręcidło MS

- 5–6 kwietnia – prowadzi ks. Wojciech Michniewicz

- 3 – 4 maja – prowadzi o. Leon Nieścior OMI

- 31 maja – 1 czerwca – prowadzi ks. Waldemar Rakocy CM

- 6 – 7 września

- 4 – 5 października

 

Otwarte sesje formacyjne „ Poznać siebie, by pokochać Ciebie”    --> czytaj więcejO poznaniu siebie – prowadzą panie Maria John Borys i Katarzyna Cholewa - 26 – 28 października      --> czytaj więcej

- Po stracie bliskiej osoby – prowadzi pani Ewa Lenkiewicz - 9 – 11 listopada      --> czytaj więcej

Smaki i niesmaki życia – prowadzi pan Cezary Godlewski - 23 – 25 listopada      --> czytaj więcej

Ku wolności od zranień – prowadzi siostra Jadwiga Zasuwik - 25 – 27 stycznia     --> czytaj więcej

„ Ku wolności wyswobodził nas Chrystus „( Gal 5, 1) – wolność od tego, co nas zniewala – prowadzi pani Sylwia Kramarz i ks. Radosław Rybarski - 22 – 24 lutego      --> czytaj więcej

Moje dziedzictwo – prowadzi pani Alicja Szumowska - 22 – 24 marca      --> czytaj więcej

W poszukiwaniu własnej kobiecości – prowadzi pani Alicja Szumowska - 24 – 26 maja      --> czytaj więcej

- Człowiek we wspólnocie – prowadzą panie Maria John Borys i Katarzyna Cholewa - 21 – 23 czerwca     --> czytaj więcej

W poszukiwaniu własnej męskości - prowadzą pan Cezary Godlewski i ks. Radosław Rybarski - 2–4 sierpnia      --> czytaj więcej

 

Kurs kierowników duchowych     --> czytaj więcej - 15–16 lutego - 15–16 marca - 26–27 kwietnia - 17–18 maja - 14–15 czerwca - 13–14 września - 18–19 października