Adoracja Nocna Najświętszego Sakramentu w Rodzinie

O. Mateo wprowadził Adorację wynagradzającą do ognisk rodzinnych, aby się stała środkiem ewangelizacji i uświęcania rodzin. Nie trzeba nikogo przekonywać, że żyjemy w czasach bardzo trudnych dla rodziny i tylko rodzina Bogiem silna zdoła się oprzeć zagrożeniom burzącym jej moralny ład. Kiedy Chrystus rzeczywiście zakróluje w rodzinach, a Jego miłość będzie odmieniać nasze serca, wtedy będzie budowana cywilizacja miłości we współczesnym świecie. W niemały sposób przyczyni się do tego modlitwa i ofiara z nocnego odpoczynku członków Adoracji Nocnej Najświętszego Serca Jezusa w Rodzinie.

Niezwykle istotnym elementem kultu Serca Bożego jest wynagrodzenie. Pan Jezus „do końca nas umiłował”, a Jego miłość często nie jest odwzajemniana. Każdy grzech to odrzucenie i wzgardzenie tą miłością. Papież Leon XIII w akcie poświęcenia ludzkości Najświętszemu Sercu Jezusa napisał: Wielu nie zna Ciebie wcale, wielu odwróciło się od Ciebie, wzgardziwszy przykazaniami Twymi. Pobudzeni skargą Pana Jezusa skierowaną do św. Małgorzaty Marii Alacoque: Oto Serce, które tak bardzo umiłowało ludzi, (…) a w zamian od większości odbieram niewdzięczność wyrażającą się w nieuszanowaniu, świętokradztwach, oziębłości i wzgardzie, powinniśmy pragnąć i starać się wynagradzać za odrzucenie miłości i dobroci Boga spowodowane grzechami naszymi i naszych bliźnich. O obowiązku i potrzebie wynagradzania uczył również papież Pius XI: Jest rzeczą oczywistą, że w wypadkach zaniedbania albo obrazy Miłości niestworzonej należy się jej zadośćuczynienie, nazywane powszechnie obowiązkiem wynagrodzenia. 

Jedną ze wspaniałomyślnych odpowiedzi na ten obowiązek jest Adoracja Nocna Najświętszego Serca Jezusa w Rodzinie.  Twórca Adoracji Nocnej NSJ w Rodzinie o. Mateo Crawley-Boewey (1875-1960) ze Zgromadzenia Ojców Najświętszych Serc najpierw propagował Intronizację, czyli poświęcenie się rodzin Najświętszemu Sercu Jezusa. Swą dynamiczną działalność rozpoczął po pielgrzymce do Paray-le-Monial, miejsca objawień Najświętszego Serca Jezusa św. s. Małgorzacie Marii Alacoque, gdzie otrzymał łaskę uzdrowienia i natchnienie do rozwijania kultu Serca Bożego. Tak o tym pisał: Ideę przewodnią Intronizacji zaczerpnąłem bezpośrednio z objawień w Paray. (…) Chciałem nadać konkretną formę pragnieniu naszego Zbawcy ujawnionemu św. Małgorzacie Marii. Intronizacja nie jest więc niczym innym, jak pełną realizacją wszystkich żądań wyrażonych przez Boże Serce w Paray-le-Monial i wspaniałych obietnic towarzyszących tym żądaniom. Powiedziałem „wszystkich żądań” ponieważ celem nadrzędnym w tym wypadku jest uświęcenie rodziny. 

Modlitewne dzieło Adoracji Nocnej NSJ w Rodzinie, które o. Mateo zaczął szerzyć w 1927 r. jest kontynuacją i pogłębieniem aktu Intronizacji Najświętszego Serca, stałą praktyką modlitewną rozwijającą kult Serca Jezusowego, której główną intencją jest wynagradzanie za grzechy swoje i innych. Papież Pius XI na prywatnej audiencji powiedział do o. Mateo: Potrzeba pokuty jest bardzo wielka i nagląca; świat staje się pogański (…) Błogosławię całym sercem adorujących i apostołów.  

Członkowie Adoracji Nocnej zobowiązują się do odprawiania w swoim mieszkaniu, raz w miesiącu, dobrowolnie wybranej jednej godziny modlitwy w nocy, w duchu wynagrodzenia, pokuty i miłości. Noc adoracyjna obejmuje godziny od 20 do 7. Do tego Dzieła przystępują całe rodziny, których poszczególni członkowie obierają swoje godziny adoracji. Ta wspólna, pobożna praktyka stanowi niejako gwarancję więzi, pokoju i szczęścia rodzinnego. Adorację mogą podejmować również osoby samotne.  

W Polsce już w 1928 r., czyli tylko rok po powstaniu Dzieła, zaczęły propagować Adorację Nocną Siostry Wizytki z Krakowa zachęcone listem i dołączoną do niego odezwą Założyciela. W tym liście o. Mateo pisał: Czcigodna Matko! Posyłam kilka ulotek o Adoracji Nocnej NSJ w Rodzinie. Proszę zainteresować się tą wielką ideą wynagrodzenia dla chwały Serca Jezusowego. W Polsce Dzieło to zostało pozytywnie przyjęte i zaczęło się szybko rozszerzać. W ciągu tylko 5 lat zapisało się 16 645 wiernych.  W 1933 r. przeniesiono Sekretariat Adoracji Nocnej NSJ w Rodzinie do klasztoru Sióstr Wizytek w Jaśle. Na mocy otrzymanego Dyplomu z dnia 16 sierpnia 1934 r. z Centrum Międzynarodowego, które wtedy mieściło się w Braine-le-Comte w Belgii, Sekretariat w Jaśle stał się Centrum Krajowym Adoracji Nocnej NSJ w Rodzinie. Do końca 2006 r. zapisanych było w Księgach Adoracji 28 480 osób. W latach 1965-1986, ze względu na sytuację polityczną w kraju, nie był prowadzony rejestr członków. 

W latach. 2001-2006 do Adoracji Nocnej NSJ w Rodzinie przystąpiło 2 640 osób. Świadczy to aktualności charyzmatu i nieustannym rozwoju tego Dzieła.  23 czerwca br. w Centrum przy Klasztorze Sióstr Wizytek w Jaśle obchodzony był jubileusz 80-lecia Adoracji Nocnej NSJ w Rodzinie. Z tej okazji Ojciec Święty Benedykt XVI udzielił swego apostolskiego błogosławieństwa wszystkim członkom, księdzu dyrektorowi, którym od 2006 r. jest ks. Jacek Nasiadka, oraz Siostrom Wizytkom. Uroczystości, na którą przyjechały grupy członków Adoracji Nocnej z południowej i środkowej Polski, przewodniczył delegowany przez Biskupa Rzeszowskiego ks. prał. Wiesław Szurek. Był to dzień wspólnej radości i dziękczynienia za wielkie dzieła Boże, których Opatrzność dokonuje w naszym życiu osobistym, rodzinnym i społecznym poprzez cichą modlitwę adoratorów, których imiona są zapisane w Najświętszym Sercu Jezusa niezatartymi zgłoskami.

S. Joanna F. Węgrzyn VSM