Jego Ekscelencja Najdostojniejszy
Ksiądz Bp dr Wacław Depo

Biskup częstochowski

Abp Wacław Depo

Życiorys

  • Data urodzenia: 27 września 1953
  • Święcenia kapłańskie: 3 czerwca 1978
  • Święcenia biskupie: 9 września 2006
  • Ingres do katedry: 9 września 2006

Acrcybiskup Wacław Tomasz Depo urodził się 27 września 1953 w Szydłowcu k/Radomia w rodzinie robotniczej Leokadii i Kazimierza Depo. Jego rodzina związana jest z tym miastem od XVIII w. W Szydłowcu ukończył LO im. Henryka Sienkiewicza. Po zdaniu matury wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu. Święcenia kapłańskie przyjął 3 czerwca 1978 roku z rąk Sługi Bożego biskupa Piotra Gołębiowskiego.

Bezpośrednio po otrzymaniu święceń kapłańskich pełnił posługę wikariusza w parafii Stromiec k/Białobrzegów Radomskich. Następnie został skierowany na studia w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie w grudniu 1980 r. obronił pracę magisterską. W czerwcu 1984 r. obronił doktorat z teologii dogmatycznej na temat: „Chrystus kerygmatyczny w nauce M. Koehlera”. Wszystkie stopnie naukowe zdobył pod kierunkiem promotora ks. prof. dr. hab. Czesława S. Bartnika.

Po ukończeniu studiów i  obronie pracy doktorskiej pełnił posługę ojca duchownego księży diakonów w Radomiu. Był także duszpasterzem akademickim w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Radomiu w latach 1984-1990, od 1984 roku wykładowcą teologii dogmatycznej, ekumenicznej i  wstępu do teologii w Wyższym Seminarium Duchownym i Instytucie Teologicznym w Radomiu, dyrektorem ds. życia konsekrowanego zakonów żeńskich w Diecezji Radomskiej, a od 1992 roku wykładowcą teologii dogmatycznej w Kolegium Teologicznym Diecezji Radomskiej. W sierpniu 1990 r. otrzymał nominację na  rektora Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Sandomiersko- Radomskiej. Od 25 marca 1992 r. pełnił funkcję pierwszego rektora Wyższego Seminarium Duchownego nowopowstałej Diecezji Radomskiej. W latach 1995-1999 Ks. Bp Wacław T. Depo był przewodniczącym Metropolitalnego Zespołu ds. II Synodu Plenarnego oraz członkiem Komisji Rektorów ds. Ratio studiorum. We wrześniu 1999 roku został wybrany na przewodniczącego Konferencji Księży Rektorów Wyższych Seminariów Duchownych Diecezjalnych i  Zakonnych; funkcję tę powierzyli mu rektorzy także w 2002 i  2005 roku. W latach 2000-2006 pracował jako adiunkt w Katedrze Personalizmu Chrześcijańskiego UKSW w Warszawie. Od roku 2001 - 2006 był członkiem-konsultorem Konferencji Episkopatu Polski ds. Duchowieństwa i Rady Naukowej KEP. W maju 2006 roku został współprzewodniczącym Rady Programowej Radia Maryja ze strony Konferencji Episkopatu Polski. Jest również kanonikiem honorowym kapituły katedralnej sandomierskiej, prałatem kustoszem kapituły Matki Bożej Ostrobramskiej w Skarżysku- Kamiennej. Tytuł Prałata Honorowego Jego Świątobliwości Jana Pawła II otrzymał 4 maja 2004 roku.

Dnia 5 sierpnia 2006 r. Ojciec Święty Benedykt XVI mianował Ks. prał. Wacława T. Depo Biskupem Zamojsko-Lubaczowskim. Uroczysty ingres do Katedry Zamojskiej i święcenia biskupie odbyły się 9 września 2006 r. Konsekratorami byli: Arcybiskup Józef Michalik, bp prof. Jan Śrutwa, bp. Zygmunt Zimowski. Dnia 19 października 2006 r. 337. Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski powołało Księdza Biskupa na Przewodniczącego Komisji Mieszanej: Biskupi - Wyżsi Przełożeni Zakonni. Ponadto jest członkiem Komisji Duchowieństwa i Sekcji Nauk Teologicznych Komisji Nauki Wiary KEP na pięcioletnią kadencję, a także powierzyło funkcję delegata KEP przy Krajowej Radzie Katolików Świeckich. Ks. Bp  Wacław T. Depo od 2007 roku jest wykładowcą w Katedrze Personalizmu Chrześcijańskiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie.

Ojciec Święty Benedykt XVI dnia 29 grudnia 2011 roku mianował Ks. Bp  Wacława T. Depo arcybiskupem metropolitą częstochowskim. Z udziałem kilkudziesięciu biskupów, m. in. abpa Celestino Migliore - nuncjusza apostolskiego w Polsce, abpa Józefa Michalika - przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, abpa Józefa Kowalczyka - prymasa Polski, abpa Zygmunta Zimowskiego - przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Służby Zdrowia, odbył się 2 lutego 2012 r. uroczysty ingres abpa Wacława Depo do Bazyliki Archikatedralnej Świętej Rodziny w Częstochowie


Ks. Abp  Wacław T. Depo jest autorem licznych wykładów i publikacji między innymi:

I. Publikacje zwarte:

1.       W. Depo - A. Hejda (red.), Idźcie i  nauczajcie, Radom 1991.

2.       Ewangelia pielgrzymująca, Zamość 2008.

3.       Dotknąć Chrystusa, Warszawa 2008.

4.       Na ścieżkach Prawdy, Zamość 2008.

5.       Raduj się twoją wiarą…, Warszawa 2009.

6.       Misja i odpowiedzialność, Zamość 2010.

7.       Chrystus kerygmatyczny, Warszawa 2010.

8.       Istnienie ukierunkowane na  Chrystusa, Warszawa 2011.

II. Listy pasterskie:

1.       Adwent – czas przychodzącego Boga – List pasterski na I Niedziela Adwentu, 3 grudnia 2006 roku.

2.       Nawrócenie – drogą ku  zmartwychwstaniu – List pasterski na III Niedziela Wielkiego Postu 2007 roku.

3.       Niespokojni nadzieją – List pasterski na I Niedziela Adwentu, 2 grudnia 2007 roku.

4.       Niepokój adwentowych pytań – List pasterski na I Niedziela Adwentu 2008 roku.

5.       Prawa Boże i wychowanie – List pasterski na  III Niedzielę Wielkiego Postu 2009 roku.

6.       Miłość mi wszystko wyjaśniła – List pasterski na I Niedzielę Adwentu, 28 listopada 2009 roku.

7.       Misja i odpowiedzialność – List na XXII Niedzielę zwykłą z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego i  katechetycznego 2010/2011

III. Artykuły naukowe:

1.       Ku integralności obrazu Chrystusa, w: Ku Prawdzie we wspólnocie człowieka i Boga, Studia dedykowane Ks. Stanisławowi Kowalczykowi,  red. E. Balawajder, ks. P. Nitecki, A. Jabłoński, Sandomierz 1997, s. 416 - 424.

2.       Interpretacja teologiczna Psalmu 135, w: Studia Diecezji Radomskiej, Tom I, Radom 1998, s. 23- 30.

3.        Wierzę w  Ducha Świętego, w: Wyznawać wiarę dzisiaj, Katecheza dorosłych, Sandomierz 1999, s. 168 - 174.

4.       Na dwóch skrzydłach ku Bogu, w: Studia Diecezji Radomskiej, Tom II, Radom 1999, s. 7- 10.

5.       Uczłowieczenie Boga w Jezusie Chrystusie, w: Studia Diecezji Radomskiej, Tom III, Radom 2000, s. 33 -36.

6.       Kardynał Józef Ratzinger jako Współpracownik Prawdy- wprowadzenie, w: W czas Bożego Narodzenia, Wydawnictwo Alleluja, Kraków 2001, s. IX - XXXII.

7.       Ogólny zarys rozwoju duchowości parafii św. Zygmunta w Szydłowcu (1401-2001), W: 600 lat parafii św. Zygmunta w Szydłowcu, Szydłowiec 2001, s. 19 - 28.

8.       Służyć Prawdzie. Świadectwo posługi teologicznej i kościelnej kard. J. Ratzingera, w: Studia Sandomierskie, Tom 9(2002), s. 62 -73.

9.       Czego chcesz, od nas, Panie, za Twe hojne dary, w: Idee humanistyczne Renesansu w integracji europejskiej, Radom 2002, s. 75 -81.

10.   Więzi Kardynała Stefana Wyszyńskiego z Diecezją Radomską, w: Studia Diecezji Radomskiej, Tom V, Radom  2003, s. 11  -22.

11.   Apel Jasnogórski modlitwą zawierzenia, w: Przez akt oddania do  zawierzenia Maryi w III Tysiącleciu, Częstochowa - Jasna Góra 2004, s. 186 -192.

12.   Wczoraj i  dziś polskiej teologii. Wybrane przykłady teologii dogmatycznej XX wieku, w: Studia Diecezji Radomskiej, Tom VI, Radom 2004, s. 9-12.

13.   Pojęcie wiary w nowym Katechizmie Kościoła Katolickiego, w: Księga pamiątkowa z okazji 70-lecia urodzin ks. prof. Bonifacego Miązka, Galeria Nauki i Sztuki, Londyn 2005, s. 113 - 119.

14.   Jezus z  Nazaretu w świetle myśli żydowskiej, w: Studia Diecezji Radomskiej, t. VII, Radom 2005, s. 229 - 236.

15.   Sakrament pokuty - sakramentem miłosierdzia, w: Sanktuarium Ostrobramskie szkołą miłosierdzia, Skarżysko Kamienna 2005, s. 97 - 102.

16.   Maryja - Świadek Chrystusa i Matka Naszego Narodu, w: Jasnogórska Bogurodzica w  życiu Kościoła i Narodów, red. o. Zachariasz S. Jabłoński OSPPE, Jasna Góra - Częstochowa 2006, s. 104 - 105.

17.   &nSPAN style=mso-list: IgnoreSPAN style=FONT: 7pt 'Times New Roman' wprowadzenie, w: W czas Bożego Narodzenia, Wydawnictwo Alleluja, Kraków 2001, s. IX - XXXII.bsp;Apel Jasnogórski modlitwą zawierzenia, w: Jasnogórska Bogurodzica w życiu Kościoła i  Narodów, red. o. Zachariasz S. Jabłoński OSPPE, Jasna Góra - Częstochowa 2006, s. 105 - 111.

18.   Udział Jana Pawła II w tworzeniu teologii nowego rozdziału w dziejach Pani Jasnogórskiej na ziemiach polskich, w: Peregrynacja Wizerunku Matki Bożej Jasnogórskiej w duc/FONTFONT face=CalibriP style=TEXT- INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 0cm 10pt 54pt; mso-add-space: auto; mso-list: l0 level1 lfo2 class=MsoListParagraphCxSpLast/FONTnbsp; o:phowym krajobrazie Polski ku przyszłości (1957-2007), red. o. Zachariasz S. Jabłoński OSPPE, Jasna Góra - Częstochowa 2007, s. 199 - 207.

19.   Polska maryjność w kontekście Jubileuszu 350-lecia obrony Jasnej Góry, w: Rozmowy o Jasnej Górze, red. o. Zachariasz S. Jabłoński OSPPE, Jasna Góra - Częstochowa 2007, s. 204 - 228.

20.   Wychowanie do społeczeństwa informacyjnego, W: Zamojski Kwartalnik Kulturalny nr 1(90) 2007, s. 4 – 13.

21.   Humanizm w nauczaniu Jana Pawła II, w: Na ścieżkach Prawdy, Zamość 2008, s. 9- 14.

22.   Posłuszni Prawdzie, stajemy się współpracownikami Prawdy, w: Dobry Pasterz, Komisja Episkopatu ds. Duchowieństwa, Z. XXXII, Zielona Góra 2007, s. 242-247.

23.   Formacja seminaryjna „drogą” do  integralnie przyjętej tożsamości kapłańskiej, Konferencja wygłoszona z okazji inauguracji roku akademickiego w Wyższym Seminarium Duchownym Lwów-Brzuchowice 27 października 2007 r.

24.   Uwierzyć umysłem i sercem, w: Uwierzyliśmy miłości Boga,  Sympozjum Katechetyczne w 60. rocznicę święceń kapłańskich biskupa Edwarda Materskiego, Radom 2007, s. 13 - 28.

25.   Jana Pawła II wizja zjednoczonej Europy, W: V Tydzień Papieski w  Szkole Wyższej im. Bogdana Jańskiego w Chełmie, Chełm 2008, s. 101-123.

26.   Dialog – posłuszeństwo – autorytet Kościoła, Wykłady w Szkole Wychowawców Seminaryjnych – Dom Księży Salwatorianów, Kraków, 13 marca 2008 r.

27.   Spotkanie dwóch pragnień, w: Pastores, 39 (2) 2008, s.49- 55.

28.   Kościół Jezusa Chrystusa a kościół marzeń, w: Teologia znaków czasu, Dogmatycy wobec polskiego dziś Kościoła, Colloquia Disputationes (6),  Poznań 2008, s.75 - 89.

29.   Zaproszenie do refleksji nad nadzieją…odpowiednie dać rzeczy słowo”: nadzieja… Na ścieżkach Prawdy, Zamość 2008, s. 17- 24.

30.   Człowiek zostaje odkupiony przez miłość, W: Gaudium in  litteris. Księga Jubileuszowa ku czci Księdza Arcybiskupa Profesora Stanisława Wielgusa, Lublin 2009, s.103- 111.

31.   Z Maryją Królową Polski troszczymy się o życie narodu, W: Jasna Góra Sanktuarium Troski o życie narodu, Ogólnopolskie Sympozjum Mariologiczno-Maryjne Jasna Góra, 28 kwietnia 2009; Jasna Góra – Częstochowa 2009, s. 71- 84.

32.   Dialog kapłański, w: Ateneum  Kapłańskie 153(2009), z. 2(603), s. 214-221.

33.   Wiara jako osobowe przylgnięcie do  Boga, W: In  persona Christi, Lublin KUL 2009, T.II, s. 583- 590.

34.   Prawda źródłem i kryterium informacji. ZID 2(2009), s. 38- 45.

35.   Aby szkoła katolicka była środowiskiem rozwoju w  prawdzie i miłości, w: Rada Szkół Katolickich, materiały edukacyjno-formacyjne z XX Forum Szkół Katolickich, Jasna Góra 3-5 grudnia 2009, Warszawa 2010.

36.   Niespokojna odpowiedzialność, Wskazania doktrynalne Kongregacji Nauki Wiary dotyczące kwestii związanych z udziałem i postawą katolików w  życiu politycznym, Veritatem in caritate, Księga Jubileuszowa z okazji 70. urodzin Księdza Biskupa Profesora Jana Śrutwy. Lublin 2011, s. 79-84

37.   Maryja Królowa Polski we współczesnym etosie narodu. W. Z Maryją Królową Polski bądźmy  świadkami miłości. Dziś i jutro. Ogólnopolskie Sympozjum Mariologiczno-Maryjne Jasna Góra, 23- 24 kwietnia 2010; Jasna Góra – Częstochowa 2010, s. 206 -223.

38.   Bądźmy świadkami Miłości – aspekt dogmatyczny, w: Bądźmy świadkami miłości, Sympozjum naukowe w Zespole Szkół katolickich im. Ojca Pio w Zamościu, Zamość 2010, s. 19-26.

39.   Maryja - wzór Matki rodzącej, Wykład wygłoszony podczas Międzynarodowego Sympozjum Naukowego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, Lublin, 26 października 2010 r.

40.   Jasna Góra przestrzenią „wyobraźni miłosierdzia”, Wykład wygłoszony na Ogólnopolskim Sympozjum Mariologiczno-Maryjne na  Jasnej Górze, 2011 roku

41.   Stanowisko Kościoła wobec transplantacji, Wykład wygłoszony na Wydziale Zamiejscowym Nauk Prawnych i  Ekonomicznych KUL w Tomaszowie Lubelskim, 7 grudnia 2011 roku.

Herb i dewiza

Herb - Biskup częstochowski

Do Chrystusa Odkupiciela Człowieka

Ad Christum Redemptorem Hominis

Kontakt

Aleja Najświętszej Maryi Panny 54
42-200 Częstochowa

Sekretarz
Ks. kan. dr Mariusz Trojanowski
+48 34 324 33 75
[email protected]