Jego Ekscelencja Najdostojniejszy
Ksiądz Bp dr hab. Mariusz Leszczyński

Biskup pomocniczy

Bp dr hab. Mariusz Leszczyński

Życiorys

  • Data urodzenia: 3 kwietnia 1957
  • Święcenia kapłańskie: 28 czerwca 1983
  • Święcenia biskupie: 4 lipca 1998

Urodził się 3 IV 1957 r. w Horyńcu-Zdroju, jako syn Kazimierza i Zofii z d. Kolbuszewska. W latach 1964-1972 uczęszczał do Szkoły Podstawowej w Horyńcu-Zdroju, a w l. 1972-1976 do Liceum Ogólnokształcącego w Lubaczowie.

Po maturze wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu, jako alumn "Archidiecezji w Lubaczowie". Odbył służbę wojskową w jednostce "kleryckiej" w Bartoszycach (1976-16 X 1978). 19 III 1983 r. otrzymał diakonat z rąk administratora apostolskiego w Lubaczowie bp. Mariana Rechowicza. W tymże roku uzyskał magisterium z historii Kościoła na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, na podstawie pracy pt. Ks. Teofil Długosz jako organizator ruchu teologicznego w Polsce, która napisał pod kierunkiem ks. prof. Zygmunta Zielińskiego. Na kapłana został wyświęcony przez bp. M. Rechowicza, 28 VI 1983 r. w prokatedrze w Lubaczowie. Był notariuszem i archiwistą w tamtejszej Kurii Arcybiskupiej (1983-1984). Odbył studia specjalistyczne na Wydziale Teologicznym KUL, w Instytucie Historii Kościoła, uzyskując licencjat (1984-1986). Po wikariacie w par. Oleszyce (1986-1987) kontynuował studia na KUL-u, które uwieńczył doktoratem (1995), na podstawie pracy pt. Akcja Katolicka w archidiecezji lwowskiej obrządku łacińskiego, napisanej pod kier. ks. prof. Z. Zielińskiego. Był proboszczem par. Tarnoszyn (1990-1998). Od 1995 r. jest dyrektorem Muzeum Diecezjalnego w Zamościu.

10 VI 1998 r. Papież Jan Paweł II mianował go biskupem pomocniczym Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, przydzielając mu tytularną stolicę biskupią Bassiana. Sakrę biskupią przyjął 4 VII tr. w Katedrze zamojskiej; uroczystości przewodniczył nuncjusz apostolski abp Józef Kowalczyk. Dewiza biskupia brzmi: Veni, Creator Spiritus. Od tegoż roku jest wikariuszem generalnym. Był proboszczem par. pw. św. Krzyża w Zamościu (1998-1999), przewodniczącym Wydziału Duszpasterskiego (1998-2014) i dyrektorem Katolickiego Radia Zamość (1999-2000). Jest kanonikiem gremialnym (od 1999) dziekanem (od 2001) Kapituły Katedralnej. Był członkiem Rady ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturalnego Konferencji Episkopatu Polski (2001-2006) i Krajowym Asystentem Kościelnym Akcji Katolickiej (2003-2013). Pełnił funkcję administratora Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej (3 II-11 VIII 2012). W 2012 r. uzyskał na KUL-u stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie historii Kościoła. Od VI 2017 r. jest członkiem Rady Naukowej KEP.

W badaniach naukowych zajmuje się dziejami Kościoła XIX i XX w., głównie archidiecezji lwowskiej obrz. łac. oraz historią sztuki i muzealnictwem kościelnym. Jest autorem ponad 300 publikacji, w tym kilku książek m.in.: Akcja Katolicka w archidiecezji lwowskiej obrządku łacińskiego (Lublin-Pelplin 1996), Karol Wojtyła-Papież Jan Paweł II na Ziemi Zamojsko-Lubaczowskiej 1948-1999 (Zamość 2001), Święci i błogosławieni oraz kapłani zamęczeni w latach 1939-1945 na Ziemi Zamojsko-Lubaczowskiej (Zamość 2002), Szkice o Akcji Katolickiej (Warszawa-Zamość 2006), Archidiecezja lwowska obrządku łacińskiego w granicach Polski 1944-1992 (Lublin 2011), Horyniec-Zdrój. Studia z historii miejscowości i parafii (Lublin 2016).

Herb i dewiza

Herb - Biskup pomocniczy

Przyjdź Duchu Święty

Veni Sancte Spiritus

W związku z nominacją w Roku Ducha Świętego, biskup wybrał sobie zawołanie "Veni Creator Spiritus". Na herbie Duch Święty unosi się nad kulą ziemską z siedmioma "językami jakby z ognia". 


"Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. 
Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. 
Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden" (Dz, 2, 1-3)

Kontakt

ul. Zamoyskiego 1
22-400 Zamość