logo     
    


Diecezja

 Kalendarium Diecezji
 Jan Paweł II w Diecezji
 Prymas w Zamościu

Zglos_swoje_rekolekcje


Wydarzenia w Diecezji


Media Katolickie

 » Niedziela Nr17 (26.04.2015)Polecamy


Partnerzy


Dane Adresowe
ul. Hetmana Jana Zamoyskiego 1
22-400 Zamosc
Tel./fax: 84 627 95 21

e-mail: kuria@zamosc.opoka.org.pl

REGON: 040024185 
NIP: 922-10-69-265     
>> Konta Bankowe

Statystyka
Ostatnia aktualizacja strony:
27.04.2015 08:51

statystyka
    
Sitaniec 
parafia p.w.
 ¦więtego Bartłomieja Apostoła Sitaniec 169, 22-400 Zamo¶ć
   Tel.  84 616 65 63
 
 

Odpust: 24 sierpnia
Liczba mieszkańców: 4750


Proboszcz: Ks. Bolesław Zwolan

Wikariusze: 
 • Ks. Mieczysław Kaciuba
 • Ks. Marek Saj
 •       
  Do parafi należ± miejscowosci: Białobrzegi, Bortatycze Kol., Bortatycze, Hyża Kol., Hyża, Łapiguz, Sitaniec Błonie, Sitaniec Kol., Sitaniec Osiedle, Sitaniec, Stare Wysokie, Wolica, Wysokie

  Ko¶cioły filialne: Bortatycze, Wysokie

  Kaplice: klasztor SS. Klarysek

  Historia Parafii: 

  Parafia ta zalicza się do starszych na terenie dawnej diecezji chełmskiej. Powstała w II połowie w. XV. Terytorium jej było bardzo rozległe, ale z biegiem lat uległo znacznemu uszczupleniu. Należy pamiętać, że parafia w s±siednim Zamo¶ciu powstała dopiero w 150 lat póĽniej. Również w obecnym stuleciu z parafii Sitaniec odł±czono szereg miejscowo¶ci i przył±czono do nowych parafii w Udryczach i w Czołkach. Na pocz±tku w. XVIII parafia weszła w skład dekanatu zamojskiego (obecnie siedziba dekanatu Sitaniec). W latach siedemdziesi±tych obecnego stulecia wybudowano now±, obszern± plebanię.

  Pierwszy ko¶ciół parafialny w Sitańcu został wybudowany z drzewa przed r. 1485, fundatorem był Jan Sitanka (Staniak, Stański), przez pewien czas w posiadaniu protestantów, następnie odrestaurowany przez Jana Zamoyskiego, udostępniony katolikom, ok. r. 1640 ponownie w posiadaniu luteran, spalony w r. 1648 w czasie wojen kozackich. Kolejny, również drewniany, spalony w r. 1655. w czasie przygotowywania twierdzy zamojskiej do obrony przed wojskami szwedzkimi. Następny z lat: 1694 - 95, z fundacji Zamoyskich, modrzewiowy, trójdzielny, ¶ciany pokryte malowidłami, posiadał dwa chóry, sklepienia z lunetami, w okresie póĽniejszym dobudowano dzwonnicę. Wyposażanie wnętrza oraz malowanie ukończono w r. 1736. Konsekrowany w czerwcu 1749 r. przez bpa lwowskiego, obrz±dku ormiańskiego, Deodota Nersesawicza, spalony na pocz±tku I wojny ¶wiatowej. Obecnie istniej±cy, pw. ¶w. Bartłomieja Ap. (poprzednie pod tym samym wezwaniem), z lat: 1907-13 fund. przez Maurycego Zamoyskiego. Po¶więcony, w r. 1913, przez ks. prał. Władysława Szymońskiego. W r. 1915, w czasie działań wojennych, zniszczeniu uległ dach i sklepienie. Ko¶ciół był remontowany w latach 1916-1918 oraz po II wojnie ¶wiatowej (w tym czasie również malowany). Po r 1977 przeprowadzono remont wieży i ko¶cioła z zewn±trz. Kolejne remonty w latach dziewięćdziesi±tych XX w.

  Ko¶ciół murowany, z wież± na frontonie (w stylu zbliżonym do neogotyku, ale ma również cechy neorenesansowe), założony na planie krzyża łacińskiego, trójnawowy z transeptem i zamkniętym półkoli¶cie prezbiterium. Do ramion transeptu przylegaj± zakrystie i kruchta z bocznym wej¶ciem. Nawa główna oddzielona od bocznych arkadami wspartymi na filarach. ¦ciany ozdobione freskami, posadzka kamienna. Wyposażony jest w trzy ołtarze: główny z obrazem ¶w. Bartłomieja, boczne: 1. z obrazem MB Nieustaj±cej Pomocy, 2. Z obrazami: ¶w. Mikołaja i ¶w. Teresy od Dzieci±tka Jezus. Na chórze organy sprowadzone, z Zawidowa k. Zgorzelca, w r. 1951.

  Na miejscu dawnego cmentarza ko¶cielnego i grzebalnego s± stacje Drogi Krzyżowej, rzeĽbione w drzewie (r. 1979) oraz stara, murowana, dzwonnica, będ±ca bram± do poprzedniego ko¶cioła (czę¶ciowo zniszczona w latach 1942-1944, zrekonstruowana w r. 1981).

  Inne obiekty sakralne istniej±ce na terenie parafii:

  1. Klasztor Sióstr Klarysek Niepokalanego Serca Maryi w Sitańcu, powstał, 18 maja 1995 r., z inicjatywy bpa zamojsko-lubaczowskiego Jana ¦rutwy. Za klasztor służy tymczasowo budynek byłej plebanii. Od r. 1997 trwa budowa klasztoru oraz półpublicznej kaplicy.

  Wspólnota zakonna:
  m. Małgorzata Michalik - ksieni
  s. Gabriela Orłowska - wikaria
  s. Maksymiliana Opyd
  s. Katarzyna ¦liwińska
  Nowicjuszka: s. Kinga Agnieszka Kania

  2. Ko¶ciół filialny, pw. MB Fatimskiej, w Bortatyczach, murowany, z r. 1982.

  Odpust: MB Fatimskiej (13 V).

  3. Ko¶ciół filialny, pw. ¶w. Maksymiliana Marii Kolbego, w Wysokiem, murowany, z r. 1983.

  Odpust: ¶w. Maksymiliana Marii Kolbego (14 VIII)

  4. Pomnik Chrystusa dĽwigaj±cego krzyż, na cmentarzu grzebalnym, z r. 1865, na grobie Anny Lipczyńskiej,

  5. Pomnik nagrobny rodziny Lipczyńskich, z r. 1865

  Cmentarz grzebalny, data założenia nieznana, przy szosie Zamo¶ć - Lublin

  Powołania z terenu parafii: ks. Jan Błaszczak (archidiec. lubelska), O. Jan Głazowski (OFMConv)

  Księża pochowani na miejscowym cmentarzu: ks. Marceli Teofil Delikat, ks. Alojzy Str±kowski, ks. Jan Badowski, ks. Jan Adamczuk, ks. Jakub KuĽma, ks. Henryk Zmysłowski


          

  2007 - 2015 © Kuria Diecezjalna w Zamościu                        Odwiedziło juz nas 70102031 gości / 14 on-line.                                              MP@awel         0.02 sek.