logo     
    


Diecezja

 Kalendarium Diecezji
 Jan Paweł II w Diecezji
 Prymas w Zamościu

Zglos_swoje_rekolekcje


Wydarzenia w Diecezji


Media Katolickie

 » Niedziela Nr08 (22.02.2015)Polecamy


Partnerzy


Dane Adresowe
ul. Hetmana Jana Zamoyskiego 1
22-400 Zamosc
Tel./fax: 84 627 95 21

e-mail: kuria@zamosc.opoka.org.pl

REGON: 040024185 
NIP: 922-10-69-265     
>> Konta Bankowe

Statystyka
Ostatnia aktualizacja strony:
19.02.2015 08:53

statystyka
      Historia diecezji

Diecezja Zamojsko - Lubaczowska zostaa erygowana 25 marca 1992 r., moc bulli Ojca witego Jana Pawa II Totus Tuus Poloniae populus i wczona do Metropolii Przemyskiej obrzdku aciskiego. Patronk Diecezji jest ustanowiona przez Papiea wita Boa Rodzicielka Maryja Matka Odkupiciela. Biskupem Zamojsko-Lubaczowskim zosta Bp Jan rutwa, dotychczasowy Biskup Pomocniczy Diecezji Lubelskiej. W skad Diecezji weszy tereny, wraz z duchowiestwem i wiernymi, z b. Diecezji Lubelskiej, oraz caa b. Administratura Apostolska w Lubaczowie - cznie: 14 dekanatw, w tym 10 z Diecezji Lubelskiej i 4 z Administratury Apostolskiej w Lubaczowie oraz 164 parafie, odpowiednio 124 i 40.
Stolic Diecezji jest Zamo, renesansowe miasto, zwane Padw Pnocy, zaoone w 1580 r., przez Hetmana Wielkiego Koronnego Jana Zamoyskiego i wpisane w 1992 r. na list wiatowego Dziedzictwa Kultury UNESCO. Miasto znane jest ze wspaniaych zabytkw oraz jako miejsce mczestwa, zwaszcza w okresie II wojny wiatowej. Katedr, dawn Kolegiat, konsekrowa 18 listopada 1637 r., biskup chemski Jan Chrzciciel Zamoyski za Konkatedr w Lubaczowie powici 2 czerwca 1991 r. Jan Pawe II. Przy Katedrze istnieje Kapitua Katedralna, a przy Konkatedrze - Konkatedralna.

W 1992 r. zostaa powoana Kuria Diecezjalna i Sd Biskupi w Zamociu oraz Wysze Seminarium Duchowne z siedzib w Lublinie, ktrego alumni s studentami Wydziau Teologii KUL. Powoano take Rad Kapask i Kolegium Konsultorw oraz inne struktury personalne Diecezji. Powoano czasopismo urzdowe amojski Informator Diecezjalny. W Sitnie k. Zamocia erygowano Diecezjalny Uniwersytet Ludowy dla ksztacenia dziaaczy katolickich na wsi. Wedug stanu z 31 grudnia 1992 r., Diecezja liczya 17 dekanatw, 165 parafii, 320 duchownych diecezjalnych, w tym 245 z Diecezji Lubelskiej i 75 z Administratury Apostolskiej w Lubaczowie, 104 alumnw, 20 domw zakonnych eskich i ok. 495 tys. wiernych.

Dla ksztacenia katechetw otwarto w 1993 r. w Zamociu Kolegium Teologiczne. Powoano referat kurialny ds. staej formacji duchowiestwa. Mianowani zostali dekanalni ojcowie duchowni. W maju t.r. Diecezj nawiedzi Przewodniczcy Konferencji Episkopatu Polski Ks. Prymas Kard. Jzef Glemp. Odzyskany zosta koci pofranciszkaski w Zamociu i po 200 latach powrcili do niego Franciszkanie Konwentualni.

W Tomaszowie Lub. miaa miejsce, dnia 17 lipca 1994 r., uroczysto koronacji askami syncego Obrazu Matki Boej Szkaplerznej koronami papieskimi. Akt ten dokona si z udziaem Arcybiskupa Jzefa Kowalczyka, Nuncjusza Apostolskiego w Polsce. W tyme roku powstao Katolickie Stowarzyszenie Modziey i odby si diecezjalny Kongres Rodzin. Diecezja liczya 19 dekanatw i 172 parafie.

W 1995 r. Diecezja ya obchodami 150-lecia urodzin w. Brata Alberta, ktry na przeomie XIX i XX wieku dziaa take na jej terenie, m. in. w 1891 r. zaoy pierwsze pustelnie dla swych braci w Monasterzu k. Werchraty i dla sistr w Starym Brunie. Bywa take w Prusiu, Horycu i Siedliskach. Dnia 12 padziernika erygowano Muzeum Diecezjalne w Zamociu, ktre zostao otwarte oficjalnie i powicone 6 wrzenia 2000 r. Powoano Akcj Katolick. Po 200 latach nieobecnoci powrciy na teren Diecezji klauzurowe siostry Klaryski i zamieszkay w Sitacu k. Zamocia.

Wanym wydarzeniem w yciu Diecezji byo rozpoczcie w 1996 r. obrad I Synodu Diecezjalnego.
W tyme roku Diecezja przeywaa peregrynacj Figury Matki Boej Fatimskiej z wyjtkowo licznym udziaem wiernych.

W 1997 r. Diecezja wczya si w obchody Roku Chrystusa i 1000-lecia mczeskiej mierci w. Wojciecha. Dnia 6 czerwca Papie Jan Pawe II beatyfikowa, podczas pobytu w Zakopanem, s. Mari Bernardyn Jabosk, Albertynk, urodzon i wychowan w Pizunach k. Narola, w granicach obecnej Diecezji.

W latach 1995 - 1997 wybudowano Dom Diecezjalny, z mieszkaniami dla biskupw, ksiy i sistr zakonnych oraz pomieszczeniami dla Archiwum, Muzeum Diecezjalnego, Kolegium Teologicznego, Szkoy Organistowskiej i Biblioteki, do ktrej wczono ksigozbir Kapituy Zamojskiej.

W 1998 r. zostao powoane Katolickie Radio Zamo oraz Oglnoksztacce Liceum Katolickie w Zamociu. W r. 1999 w Bigoraju powstay: Gimnazjum Katolickie oraz Katolickie Liceum Oglnoksztacce. Natomiast w r. 2005 w Zamociu utworzono Katolick Szko Podstawow im. w. Ojca Pio oraz Katolickie Gimnazjum im. w. Ojca Pio. Dla Diecezji Ojciec wity Jan Pawe II mianowa 10 czerwca Biskupa Pomocniczego, w osobie ks. dr. Mariusza Leszczyskiego, proboszcza z Tarnoszyna i Dyrektora Muzeum Diecezjalnego, ktrego konsekracja, pod przewodnictwem abpa Jzefa Kowalczyka, Nuncjusza Apostolskiego w Polsce, odbya si 4 lipca w Katedrze zamojskiej. Od 12 do 18 padziernika przebywaa w Rzymie pielgrzymka diecezjalna na uroczystociach 20-lecia Pontyfikatu Jana Pawa II.

W ramach duchowych przygotowa wiernych do owocnego przeycia Wielkiego Jubileuszu 2000 oraz do wizyty Papiea Jana Pawa II w Zamociu, trwaa od Wielkiego Postu 1999 r., peregrynacja Krzya witego w rodzinach. Dnia 12 czerwca 1999 r. przyby do Zamocia Jan Pawe II. Miasto i caa Diecezja przeyway z Papieem - Polakiem wielkie i niezwyke rekolekcje. Wydarzenie to byo wspaniaym podsumowaniem 1000-letnich dziejw chrzecijastwa na tej Ziemi. W dniu 13 czerwca Jan Pawe II beatyfikowa w Warszawie, wrd 108 mczennikw z okresu II wojny wiatowej, dwie osoby zwizane z Ziemi Zamojsk, a mianowicie ks. Zygmunta Pisarskiego, proboszcza z Gdeszyna i Stanisawa Starowieyskigo z aszczowa, dziaacza Akcji Katolickiej. W dniach od 15 do 22 listopada przebywaa w Rzymie pielgrzymka z Diecezji, z podzikowaniem Janowi Pawowi II za jego wizyt w Zamociu. W tyme roku powoano w Bigoraju Gimnazjum i Liceum Katolickie.

Diecezja wczya si czynnie w obchody Jubileuszu Roku 2000, ktre zainaugurowano w Katedrze w Zamociu i w Konkatedrze w Lubaczowie w uroczysto Narodzenia Paskiego 1999 r. W dniach od 15 do 22 marca 2000 r. delegacja z Diecezji uczestniczya w pielgrzymce narodowej do Ziemi witej. W dniu 25 marca, w sm rocznic ustanowienia Diecezji, obchodzono uroczystoci Jubileuszowe w Katedrze zamojskiej, ktrym przewodniczy Arcybiskup Jzef Michalik, metropolita przemyski. Delegacja z Diecezji przebywaa od 4 do 9 lipca w ramach pielgrzymki narodowej w Rzymie. Dnia 6 wrzenia Biskup Diecezjalny J. rutwa dokona otwarcia Muzeum Diecezjalnego.

Gwn uroczystoci Roku Wielkiego Jubileuszu w Diecezji bya koronacja askami syncego Obrazu Matki Boej Opieki askawej, zwanej Odwachowsk, ktra miaa miejsce 9 wrzenia, na Rynku Wielkim w Zamociu. Jan Pawe II podczas swej wizyty w Zamociu o Obrazie tym mwi: Na szlaku naszego pielgrzymowania po polskiej ziemi spotykamy si znw z Maryj. Jest to szczeglny dar Boej aski, e wanie w Zamociu, gdzie w Katedralnym Sanktuarium od pokole Maryja doznaje czci jako Matka Boej Opieki, wypada nam obchodzi niejako drug stacj uroczystoci Jej Niepokalanego Serca (Papie Jan Pawe II w Zamociu, red. J. Kawako, Zamo 1999, s.112; M. Leszczyski, askami syncy obraz Matki Boej Opieki <askawej, zwanej Odwachowsk> w Katedrze Zamojskiej, ZID 9:2000, s. 200-206). Papie powici wwczas korony dla tego Obrazu. Aktu koronacji Obrazu dokona Kard. J. Glemp, Prymas Polski. Na zakoczenie Mszy w. Biskup J. rutwa, Pasterz Diecezji powiedzia m. in.: Nasza Diecezja zostaa przez Ojca witego Jana Pawa II oddana przed 8 laty pod szczeglna opiek Matki Odkupiciela. yjemy tutaj w maryjnej atmosferze naszych wity, kapliczek i figur przydronych. Lubimy si modli do Boga za wstawiennictwem naszej Pani i Krlowej... W Roku Wielkiego Jubileuszu 2000 nie mogo wic u nas zabrakn wyranego akcentu maryjnego - i dlatego przygotowalimy t dzisiejsz sobotni uroczysto koronacji zamojskiego Obrazu Matki Boej Opieki. W uroczystoci tej wzio udzia ponad 30 tysicy wiernych.

Dnia 29 padziernika 2000 r. odbya si w Tomaszowie pierwsza uroczysta inauguracja roku akademickiego na nowo utworzonym Wydziale Zamiejscowym Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL.
W wigili Uroczystoci Objawienia Paskiego, 5 stycznia 2001 r., zakoczono obchody Wielkiego Jubileuszu Zbawienia w Diecezji. Obrzdom w Katedrze w Zamociu przewodniczy Biskup Diecezjalny J. rutwa, a w Konkatedrze w Lubaczowie, Biskup Pomocniczy M. Leszczyski.

Z pocztkiem 2001 r. Diecezja wczya si w obchody Roku S. Boego Kardynaa Stefana Wyszyskiego, Prymasa Tysiclecia, ktry w latach 1946-1948 by biskupem lubelskim i zarzdza take czci dzisiejszej Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej. Na tym terytorium bp Wyszyski odby m. in. wizytacje kanoniczne w ok. 60 parafiach, bra udzia take w obchodach Millennium Lubaczowie w 1966 r., w peregrynacji symboli maryjnych w Lubaczowie, Becu i Tomaszowie w 1971 r., a take w rnych uroczystociach w Krasnobrodzie (1946, 1947, 1948), ktry jest gwnym sanktuarium maryjnym Diecezji. Obok Krasnobrodu szczeglny kult Matki Boej Szkaplerznej oddawany jest w sanktuarium w Tomaszowie oraz w takich miejscach jak: Katedra (Matka Boa Opieki, askawa, zwana Odwachowsk), ukawiec (Matka Boa Tartakowska), Tarnoszyn (Matka Boa Zameczkowa z Beza) i Nabr (Matka Boa Szkaplerzna). Natomiast w Radecznicy znany jest ywy kult w. Antoniego z Padwy.

Wedug stanu z listopada 2000 r. Diecezja liczya 474.698 wiernych, na 489.903 mieszkacw. Frekwencja wiernych na niedzielnej Mszy w. wynosia - 207.679 (43,75 %), a liczba przyjtych Komunii w.- 91.605. W porwnaniu z latami ubiegymi nastpi nieznaczny spadek liczby uczestniczcych we Mszy w. niedzielnej, ale wzrosa prawie dwukrotnie liczba przyjmujcych Komuni w.

W Diecezji liczba powoa utrzymuje si od lat na niezmiennym poziomie. W latach 1992-2005 zostao wywiconych dla Diecezji 187 kapanw. W roku akad. 2005/2006 przyjto na pierwszy rok studiw 21 kandydatw. Na pocztku 2006 r. Seminarium liczyo ogem 103 alumnw.
Pod koniec 2005 r. Diecezja liczya 470 324 wiernych, 19 dekanatw, 179 parafii, 432 ksiy, z ktrych 33 pracuje wrd Polonii i na misjach. Na rnych uczelniach w kraju i za granic studiuje 9 ksiy.
W Diecezji jest 19 Instytutw ycia Konsekrowanego: 4 mskie i 15 eskich, w 29 domach zakonnych.

W 2001 r. Diecezja przystpia do realizacji duej inwestycji budowlanej, pod nazw Dom Ksiy Seniorw. Zlokalizowano j w Bigoraju, na terenie parafii w. Marii Magdaleny w Bigoraju. Prace ukoczono w poowie 2003 r. Uroczyste oddanie obiektu do uytku, poczone z jego powiceniem oraz okolicznociow konferencj ksiy dziekanw, miao miejsce 18 czerwca 2003 r. Dom zosta zbudowany z myl o kapanach, ktrzy zakoczyli ju czynne duszpasterstwo i rozpoczli wiek emerytalny.

Bardzo wanym wydarzeniem w wymiarze duchowym w Diecezji bya Peregryancja kopii Cudownego Obrazu Matki Boskiej Czstochowskiej. Rozpocza si ona uroczystym powitaniem obrazu 6 marca 2004 r. w parafii w. Marii Magdaleny w Bigoraju. Nastpnie kopia Cudownego Obrazu pielgrzymowaa po caej Diecezji, odwiedzajc wszyskie parafie. Kadego dnia Peregrynacji, w w uroczystym powitaniu Matki Boej w parafii, udzia brali ksia biskupi. Peregrynacja zakoczya si uroczyst Msz w. na Rynku Wielkim w Zamociu dnia 18 wrzenia 2004 r. Udzia wzili licznie przybyli ksia biskupi, z Przewodniczcym Konferencji Episkopatu Polski abp. Jzefem Michalikiem, duchowiestwo oraz licznie przybyli wierni.

Dnia 2 kwietnia 2005 r. z blem serca Diecezja przyja wiadomos o mierci drogiego nam Ojca witego Jana Pawa II. Wczeniej towarzyszylimy Mu w Jego chorobie. We wszystkich parafiach i kocioach trway modlitwy i czuwania w Jego intencji. aobna Msza w. dla caej Diecezji zostaa odprawiona na Rynku Wielkim w Zamociu dnia 1 kwietnia 2005 r. o godz. 19.00. Przewodniczy bp Jan rutwa z bp. pomocniczym Mariuszem Leszczyskim, ktry wygosi okolicznociowe kazanie. Podobne uroczyste Msze w. miay miejsce we wszystkich miastach Diecezji. W uroczystoci pogrzebowej udzia wzili przedstawiciele naszej Diecezji.

Teren Diecezji jest regionem typowo rolniczym. Rolnictwo daje utrzymanie przeszo poowie ludnoci. Tylko kilka procent mieszkacw zatrudnionych jest w przemyle. Rozwojowi rolnictwa sprzyjaj tu korzystne warunki przyrodnicze, tj. dobre gleby i agodny klimat, ale utrudnia go due rozdrobnienie gospodarstw rolnych i brak opacalnoci produkcji rolnej. To sprawia, e dochody mieszkacw s niskie. Pogbia si pauperyzacja mieszkacw wsi i miast, a szczeglnie ludnoci zamieszkaej w byych Pastwowych Gospodarstwach Rolnych. Problem ten potguje fakt cigle pogbiajcego si bezrobocia. Widoczny jest wyrany spadek urodze i wzrost zgonw.
        

2007 - 2015 © Kuria Diecezjalna w Zamościu                        Odwiedziło juz nas 67665666 gości / 21 on-line.                                              MP@awel         0.02 sek.