logo     
      Historia diecezji

Diecezja Zamojsko - Lubaczowska została erygowana 25 marca 1992 r., mocą bulli Ojca Świętego Jana Pawła II Totus Tuus Poloniae populus i włączona do Metropolii Przemyskiej obrządku łacińskiego. Patronką Diecezji jest ustanowiona przez Papieża Święta Boża Rodzicielka Maryja Matka Odkupiciela. Biskupem Zamojsko-Lubaczowskim został Bp Jan Śrutwa, dotychczasowy Biskup Pomocniczy Diecezji Lubelskiej. W skład Diecezji weszły tereny, wraz z duchowieństwem i wiernymi, z b. Diecezji Lubelskiej, oraz cała b. Administratura Apostolska w Lubaczowie - łącznie: 14 dekanatów, w tym 10 z Diecezji Lubelskiej i 4 z Administratury Apostolskiej w Lubaczowie oraz 164 parafie, odpowiednio 124 i 40.
Stolicą Diecezji jest Zamość, renesansowe miasto, zwane Padwą Północy, założone w 1580 r., przez Hetmana Wielkiego Koronnego Jana Zamoyskiego i wpisane w 1992 r. na listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO. Miasto znane jest ze wspaniałych zabytków oraz jako miejsce męczeństwa, zwłaszcza w okresie II wojny światowej. Katedrę, dawną Kolegiatę, konsekrował 18 listopada 1637 r., biskup chełmski Jan Chrzciciel Zamoyski zaś Konkatedrę w Lubaczowie poświęcił 2 czerwca 1991 r. Jan Paweł II. Przy Katedrze istnieje Kapituła Katedralna, a przy Konkatedrze - Konkatedralna.

W 1992 r. została powołana Kuria Diecezjalna i Sąd Biskupi w Zamościu oraz Wyższe Seminarium Duchowne z siedzibą w Lublinie, którego alumni są studentami Wydziału Teologii KUL. Powołano także Radę Kapłańską i Kolegium Konsultorów oraz inne struktury personalne Diecezji. Powołano czasopismo urzędowe amojski Informator Diecezjalny. W Sitnie k. Zamościa erygowano Diecezjalny Uniwersytet Ludowy dla kształcenia działaczy katolickich na wsi. Według stanu z 31 grudnia 1992 r., Diecezja liczyła 17 dekanatów, 165 parafii, 320 duchownych diecezjalnych, w tym 245 z Diecezji Lubelskiej i 75 z Administratury Apostolskiej w Lubaczowie, 104 alumnów, 20 domów zakonnych żeńskich i ok. 495 tys. wiernych.

Dla kształcenia katechetów otwarto w 1993 r. w Zamościu Kolegium Teologiczne. Powołano referat kurialny ds. stałej formacji duchowieństwa. Mianowani zostali dekanalni ojcowie duchowni. W maju t.r. Diecezję nawiedził Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski Ks. Prymas Kard. Józef Glemp. Odzyskany został kościół pofranciszkański w Zamościu i po 200 latach powrócili do niego Franciszkanie Konwentualni.

W Tomaszowie Lub. miała miejsce, dnia 17 lipca 1994 r., uroczystość koronacji łaskami słynącego Obrazu Matki Bożej Szkaplerznej koronami papieskimi. Akt ten dokonał się z udziałem Arcybiskupa Józefa Kowalczyka, Nuncjusza Apostolskiego w Polsce. W tymże roku powstało Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży i odbył się diecezjalny Kongres Rodzin. Diecezja liczyła 19 dekanatów i 172 parafie.

W 1995 r. Diecezja żyła obchodami 150-lecia urodzin św. Brata Alberta, który na przełomie XIX i XX wieku działał także na jej terenie, m. in. w 1891 r. założył pierwsze pustelnie dla swych braci w Monasterzu k. Werchraty i dla sióstr w Starym Bruśnie. Bywał także w Prusiu, Horyńcu i Siedliskach. Dnia 12 października erygowano Muzeum Diecezjalne w Zamościu, które zostało otwarte oficjalnie i poświęcone 6 września 2000 r. Powołano Akcję Katolicką. Po 200 latach nieobecności powróciły na teren Diecezji klauzurowe siostry Klaryski i zamieszkały w Sitańcu k. Zamościa.

Ważnym wydarzeniem w życiu Diecezji było rozpoczęcie w 1996 r. obrad I Synodu Diecezjalnego.
W tymże roku Diecezja przeżywała peregrynację Figury Matki Bożej Fatimskiej z wyjątkowo licznym udziałem wiernych.

W 1997 r. Diecezja włączyła się w obchody Roku Chrystusa i 1000-lecia męczeńskiej śmierci św. Wojciecha. Dnia 6 czerwca Papież Jan Paweł II beatyfikował, podczas pobytu w Zakopanem, s. Marię Bernardynę Jabłońską, Albertynkę, urodzoną i wychowaną w Pizunach k. Narola, w granicach obecnej Diecezji.

W latach 1995 - 1997 wybudowano Dom Diecezjalny, z mieszkaniami dla biskupów, księży i sióstr zakonnych oraz pomieszczeniami dla Archiwum, Muzeum Diecezjalnego, Kolegium Teologicznego, Szkoły Organistowskiej i Biblioteki, do której włączono księgozbiór Kapituły Zamojskiej.

W 1998 r. zostało powołane Katolickie Radio Zamość oraz Ogólnokształcące Liceum Katolickie w Zamościu. W r. 1999 w Biłgoraju powstały: Gimnazjum Katolickie oraz Katolickie Liceum Ogólnokształcące. Natomiast w r. 2005 w Zamościu utworzono Katolicką Szkołę Podstawową im. Św. Ojca Pio oraz Katolickie Gimnazjum im. Św. Ojca Pio. Dla Diecezji Ojciec Święty Jan Paweł II mianował 10 czerwca Biskupa Pomocniczego, w osobie ks. dr. Mariusza Leszczyńskiego, proboszcza z Tarnoszyna i Dyrektora Muzeum Diecezjalnego, którego konsekracja, pod przewodnictwem abpa Józefa Kowalczyka, Nuncjusza Apostolskiego w Polsce, odbyła się 4 lipca w Katedrze zamojskiej. Od 12 do 18 października przebywała w Rzymie pielgrzymka diecezjalna na uroczystościach 20-lecia Pontyfikatu Jana Pawła II.

W ramach duchowych przygotowań wiernych do owocnego przeżycia Wielkiego Jubileuszu 2000 oraz do wizyty Papieża Jana Pawła II w Zamościu, trwała od Wielkiego Postu 1999 r., peregrynacja Krzyża Świętego w rodzinach. Dnia 12 czerwca 1999 r. przybył do Zamościa Jan Paweł II. Miasto i cała Diecezja przeżywały z Papieżem - Polakiem wielkie i niezwykłe rekolekcje. Wydarzenie to było wspaniałym podsumowaniem 1000-letnich dziejów chrześcijaństwa na tej Ziemi. W dniu 13 czerwca Jan Paweł II beatyfikował w Warszawie, wśród 108 męczenników z okresu II wojny światowej, dwie osoby związane z Ziemią Zamojską, a mianowicie ks. Zygmunta Pisarskiego, proboszcza z Gdeszyna i Stanisława Starowieyskigo z Łaszczowa, działacza Akcji Katolickiej. W dniach od 15 do 22 listopada przebywała w Rzymie pielgrzymka z Diecezji, z podziękowaniem Janowi Pawłowi II za jego wizytę w Zamościu. W tymże roku powołano w Biłgoraju Gimnazjum i Liceum Katolickie.

Diecezja włączyła się czynnie w obchody Jubileuszu Roku 2000, które zainaugurowano w Katedrze w Zamościu i w Konkatedrze w Lubaczowie w uroczystość Narodzenia Pańskiego 1999 r. W dniach od 15 do 22 marca 2000 r. delegacja z Diecezji uczestniczyła w pielgrzymce narodowej do Ziemi Świętej. W dniu 25 marca, w ósmą rocznicę ustanowienia Diecezji, obchodzono uroczystości Jubileuszowe w Katedrze zamojskiej, którym przewodniczył Arcybiskup Józef Michalik, metropolita przemyski. Delegacja z Diecezji przebywała od 4 do 9 lipca w ramach pielgrzymki narodowej w Rzymie. Dnia 6 września Biskup Diecezjalny J. Śrutwa dokonał otwarcia Muzeum Diecezjalnego.

Główną uroczystością Roku Wielkiego Jubileuszu w Diecezji była koronacja łaskami słynącego Obrazu Matki Bożej Opieki Łaskawej, zwanej Odwachowską, która miała miejsce 9 września, na Rynku Wielkim w Zamościu. Jan Paweł II podczas swej wizyty w Zamościu o Obrazie tym mówił: Na szlaku naszego pielgrzymowania po polskiej ziemi spotykamy się znów z Maryją. Jest to szczególny dar Bożej łaski, że właśnie w Zamościu, gdzie w Katedralnym Sanktuarium od pokoleń Maryja doznaje czci jako Matka Bożej Opieki, wypada nam obchodzić niejako drugą stację uroczystości Jej Niepokalanego Serca (Papież Jan Paweł II w Zamościu, red. J. Kawałko, Zamość 1999, s.112; M. Leszczyński, Łaskami słynący obraz Matki Bożej Opieki <Łaskawej, zwanej Odwachowską> w Katedrze Zamojskiej, ZID 9:2000, s. 200-206). Papież poświęcił wówczas korony dla tegoż Obrazu. Aktu koronacji Obrazu dokonał Kard. J. Glemp, Prymas Polski. Na zakończenie Mszy św. Biskup J. Śrutwa, Pasterz Diecezji powiedział m. in.: Nasza Diecezja została przez Ojca Świętego Jana Pawła II oddana przed 8 laty pod szczególna opiekę Matki Odkupiciela. Żyjemy tutaj w maryjnej atmosferze naszych świątyń, kapliczek i figur przydrożnych. Lubimy się modlić do Boga za wstawiennictwem naszej Pani i Królowej... W Roku Wielkiego Jubileuszu 2000 nie mogło więc u nas zabraknąć wyraźnego akcentu maryjnego - i dlatego przygotowaliśmy tę dzisiejszą sobotnią uroczystość koronacji zamojskiego Obrazu Matki Bożej Opieki. W uroczystości tej wzięło udział ponad 30 tysięcy wiernych.

Dnia 29 października 2000 r. odbyła się w Tomaszowie pierwsza uroczysta inauguracja roku akademickiego na nowo utworzonym Wydziale Zamiejscowym Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL.
W wigilię Uroczystości Objawienia Pańskiego, 5 stycznia 2001 r., zakończono obchody Wielkiego Jubileuszu Zbawienia w Diecezji. Obrzędom w Katedrze w Zamościu przewodniczył Biskup Diecezjalny J. Śrutwa, a w Konkatedrze w Lubaczowie, Biskup Pomocniczy M. Leszczyński.

Z początkiem 2001 r. Diecezja włączyła się w obchody Roku Sł. Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia, który w latach 1946-1948 był biskupem lubelskim i zarządzał także częścią dzisiejszej Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej. Na tym terytorium bp Wyszyński odbył m. in. wizytacje kanoniczne w ok. 60 parafiach, brał udział także w obchodach Millennium Lubaczowie w 1966 r., w peregrynacji symboli maryjnych w Lubaczowie, Bełżcu i Tomaszowie w 1971 r., a także w różnych uroczystościach w Krasnobrodzie (1946, 1947, 1948), który jest głównym sanktuarium maryjnym Diecezji. Obok Krasnobrodu szczególny kult Matki Bożej Szkaplerznej oddawany jest w sanktuarium w Tomaszowie oraz w takich miejscach jak: Katedra (Matka Boża Opieki, Łaskawa, zwana Odwachowską), Łukawiec (Matka Boża Tartakowska), Tarnoszyn (Matka Boża Zameczkowa z Bełza) i Nabróż (Matka Boża Szkaplerzna). Natomiast w Radecznicy znany jest żywy kult św. Antoniego z Padwy.

Według stanu z listopada 2000 r. Diecezja liczyła 474.698 wiernych, na 489.903 mieszkańców. Frekwencja wiernych na niedzielnej Mszy św. wynosiła - 207.679 (43,75 %), a liczba przyjętych Komunii św.- 91.605. W porównaniu z latami ubiegłymi nastąpił nieznaczny spadek liczby uczestniczących we Mszy św. niedzielnej, ale wzrosła prawie dwukrotnie liczba przyjmujących Komunię św.

W Diecezji liczba powołań utrzymuje się od lat na niezmiennym poziomie. W latach 1992-2005 zostało wyświęconych dla Diecezji 187 kapłanów. W roku akad. 2005/2006 przyjęto na pierwszy rok studiów 21 kandydatów. Na początku 2006 r. Seminarium liczyło ogółem 103 alumnów.
Pod koniec 2005 r. Diecezja liczyła 470 324 wiernych, 19 dekanatów, 179 parafii, 432 księży, z których 33 pracuje wśród Polonii i na misjach. Na różnych uczelniach w kraju i za granicą studiuje 9 księży.
W Diecezji jest 19 Instytutów Życia Konsekrowanego: 4 męskie i 15 żeńskich, w 29 domach zakonnych.

W 2001 r. Diecezja przystąpiła do realizacji dużej inwestycji budowlanej, pod nazwą Dom Księży Seniorów. Zlokalizowano ją w Biłgoraju, na terenie parafii Św. Marii Magdaleny w Biłgoraju. Prace ukończono w połowie 2003 r. Uroczyste oddanie obiektu do użytku, połączone z jego poświęceniem oraz okolicznościową konferencją księży dziekanów, miało miejsce 18 czerwca 2003 r. Dom został zbudowany z myślą o kapłanach, którzy zakończyli już czynne duszpasterstwo i rozpoczęli wiek emerytalny.

Bardzo ważnym wydarzeniem w wymiarze duchowym w Diecezji była Peregryancja kopii Cudownego Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. Rozpoczęła się ona uroczystym powitaniem obrazu 6 marca 2004 r. w parafii Św. Marii Magdaleny w Biłgoraju. Następnie kopia Cudownego Obrazu pielgrzymowała po całej Diecezji, odwiedzając wszyskie parafie. Każdego dnia Peregrynacji, w w uroczystym powitaniu Matki Bożej w parafii, udział brali księża biskupi. Peregrynacja zakończyła się uroczystą Mszą św. na Rynku Wielkim w Zamościu dnia 18 września 2004 r. Udział wzięli licznie przybyli księża biskupi, z Przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski abp. Józefem Michalikiem, duchowieństwo oraz licznie przybyli wierni.

Dnia 2 kwietnia 2005 r. z bólem serca Diecezja przyjęła wiadomosć o śmierci drogiego nam Ojca Świętego Jana Pawła II. Wcześniej towarzyszyliśmy Mu w Jego chorobie. We wszystkich parafiach i kościołach trwały modlitwy i czuwania w Jego intencji. Żałobna Msza św. dla całej Diecezji została odprawiona na Rynku Wielkim w Zamościu dnia 1 kwietnia 2005 r. o godz. 19.00. Przewodniczył bp Jan Śrutwa z bp. pomocniczym Mariuszem Leszczyńskim, który wygłosił okolicznościowe kazanie. Podobne uroczyste Msze św. miały miejsce we wszystkich miastach Diecezji. W uroczystości pogrzebowej udział wzięli przedstawiciele naszej Diecezji.

Teren Diecezji jest regionem typowo rolniczym. Rolnictwo daje utrzymanie przeszło połowie ludności. Tylko kilka procent mieszkańców zatrudnionych jest w przemyśle. Rozwojowi rolnictwa sprzyjają tu korzystne warunki przyrodnicze, tj. dobre gleby i łagodny klimat, ale utrudnia go duże rozdrobnienie gospodarstw rolnych i brak opłacalności produkcji rolnej. To sprawia, że dochody mieszkańców są niskie. Pogłębia się pauperyzacja mieszkańców wsi i miast, a szczególnie ludności zamieszkałej w byłych Państwowych Gospodarstwach Rolnych. Problem ten potęguje fakt ciągle pogłębiającego się bezrobocia. Widoczny jest wyraźny spadek urodzeń i wzrost zgonów.
   Wydarzenia w Diecezji
 25.02.2018
Dzień modlitwy, postu i solidarności z misjonarzami

 01.03.2018
Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

 13.03.2018
Rocznica wyboru papieża Franciszka

 15.03.2018
Konferencja Księży Dziekanów

 18.03.2018
Krucjata różańcowa za Ojczyznę
ŚDM KRAKÓW 2016MEDIA DIECEZJALNE

JAN PAWEŁ II W DIECEZJIPOLECAMY


    
Dane Adresowe
ul. Hetmana Jana Zamoyskiego 1
22-400 Zamosc
Tel./fax: 84 627 95 21

e-mail: kuria@zamosc.opoka.org.pl

REGON: 040024185 
NIP: 922-10-69-265     
>> Konta Bankowe

2007 - 2018 © Kuria Diecezjalna w Zamościu                        Odwiedziło juz nas 100373772 gości / 12 on-line.                                              MP@awel         0.01 sek.